อาจารย์ ส. แสงตะวัน

           ประวัติอาจารย์ ส. แสงตะวัน 

         

                ประวัติย่อ

ส. แสงตะวัน ชื่อจริง สำราญ ตัณฑะนุช 

บ้านเดิมอยู่ที่ หมู่ ๕ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
นามสกุลเดิมฝ่ายบิดา พันธุ์ทวี ฝ่ายมารดา บุณยเกียรติ
ภรรยาเกิดที่ตำบลเขาขุมทอง อ.ร่อนพิบูลช์ จ.นครศรีธรรมราช นามสกุลเดิม แสงวิเชียร

นายสำราญ ตัณฑะนุช
เกิดวันพฤหัสบดี ปีมะโรง พ.ศ. 2459
มรณะวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เวลา 04.35 น. รวมอายุ 86 ปี
สมรสกับนางเจียมจิต  แสงวิเชียร ไม่มีบุตร มีพี่น้อง 8 คน เสียชีวิต 6 คน
เหลือ 2 คน คือนางสำออย พูนสุข และพระปราโมทย์ ตัณฑะนุช

จบม้ธยมบีที่ ๓ จังหวัดประจวบคีรีข้นธ์  ก่อนสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี ๒๔๗๕
เคยรับราชการครู ปี ๒๔๘๖
เริ่มเรียนโหราศาสตร์กับพระอาจารย์ ซ้อน วรธัมโม เจ้าอาวาสวัดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ต่อมาเรียนกับอาจารย์แปลก อำเภอเมือง จ้งหวัดนครศรีธรรมราช
จากนั้นได้ศึกษาด้วยตนเอง และเคยเป็นรองประธานกรรมการวิชาการ สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถ้มภ์

 

 #คุณยายกลิ่นโสม ::​​​​​​​SmileySmiley
#เรียนโหราศาสตร์ไทยด้วยตนเอง ..ได้ที่ :
#บ้านคุณยายกลิ่นโสม #www.baankhunyai.com
----------------------
Visitors: 155,452