บุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ


      ขอเชิญร่วมบุญ ไถ่ชีวิตโค กระบือ
      อัพเดทยอดบุญฯ   170,379    บาท
      ปิดบุญถวายปัจจัยไถ่ชีวิตโค_กระบือ วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 (วันอาสาฬหบูชา-วันพระใหญ่)

ปิดบุญ ไถ่ชีวิตโค กระบือ ตัวที่ 5  ให้ทีนะคร้า  ขาดอีก   4,621-.  
อัพเดทยอดบุญฯ    170,379      บาท
.
ปิดบุญ ไถ่ชีวิตโค กระบือ วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 (วันอาสาฬหบูชา-วันพระใหญ่)
.
ขอเชิญร่วมบุญ ไถ่ชีวิตโค กระบือ
.
ขอเชิญร่วมบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ  เนื่องในโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค กระบือ เฉลิมพระเกรียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ  ๒๘ กรกฎาคม 2567
.
ขอเชิญลูกหลานพระราชพรหมยาน และกัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมบุญไถ่ชีวิตโค กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล 
ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ  15 ตัว ตัวละ 35,000 บาท ถวายปัจจัยกรรมสิทธิ์ ไถ่ชีวิตโค กระบือ วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2567 
ณ.วัดวีระโชติธรรมาราม  คลองหลวงแพ่ง ฉะเชิงเทรา
.
อานิสงส์แห่งบุญ ::  
:. ทำให้เป็นผู้แคล้วคลาดปลอดภัย  จากภยันตราย จากอุปัทวเหตุทั้งปวง 
:. ทำให้เป็นผู้มีสุขภาพกายแข็งแรง มีอายุยืนยาว 
:.ทำให้เป็นผู้ปราศโรคภัยไข้เจ็บ
:. ทำให้เป็นที่รักของหมู่ชน และ เทวดา
:. เป็นผู้ที่มีชีวิตไม่ตกต่ำ มีผู้อุปถัมภ์ค้ำจุน มีผู้ช่วยเหลือเสมอ
:. ยามเจ็บป่วยไข้ จะได้การรักษายาดี หรือ แพทย์ดี คลายการเจ็บป่วยได้ไว 
:.เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรม ดวงตาสดใส สวยงาม มองได้ไกล ดวงตาบริสุทธิ์บริบรูณ์ สู่มรรคนิพพานโดยง่าย
.
จึงเรียนเชิญลูกหลานพระราชพรหมยาน กัลยาณมิตร ญาติธรรมทุกท่าน ร่วมไถ่ชีวิตโค กระบือ ตามกำลังศรัทธา แต่ไม่หนักใจนะจ๊ะ
.
ร่วมบุญผ่านบัญชี
.
ธนาคากสิกรไทย
ออมทรัพย์เลขที่ 047 324 5787
ชื่อบัญชี นิตยา กระต่ายวงษ์พระจันทร์
.
สอบถามงานบุญ : Baankunyai
หมายเหตุ : หากปัจจัยบุญคงเหลือ จะนำมาไถ่ถอน โค-กระบือ เพิ่มขึ้น
.
รายนามเจ้าภาพ  ไถ่ชีวิตโค กระบือ  5 ตัว
.
ต้นบุญคุณแหม่ม กลิ่นโสม_คุณเมฆ_คุณอภิศา_ปั้นเงิน_กวักวัก_ทองจิ๋ว_ทองทอง    ๕๙๙   บาท
คุณแหม่ม กลิ่นโสม  ปิดประตูนรก    ๓๐๐.๕๘  บาท
คุณแหม่ม กลิ่นโสม  อุทิศผลบุญให้กับคุณณัฐพล กวัสราภรณ์ ด้วย   ๑๐๐    บาท
คุณอังสนา สปิลเลอร์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณตุ้ม รจนา พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณสิริพัฒน์ กาญจนะ พร้อมครอบครัว  ไถ่ชีวิตโค กระบือ 3 ตัว  ๑๐๕,๐๐๐ บาท 
คุณอรรถพร งามวิชานน์ พร้อมครอบครัว ๙๙ บาท
คุณศักดิ์ชัย นิลสวัสดิ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณอนุธิดา ทีปวัฒน์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณทรรศดา ศรีอภิวัฒน์ พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณนฤมล แต้ภักดี พร้อมครอบครัว  ๑๐๘  บาท
คุณอรรถสิทธิ์ งามวิชานน์ พร้อมครอบครัว  ๕๙  บาท
คุณณัฐพร พันธุมสุต พร้อมครอบครัว   ๒๐๐  บาท
คุณสุธนา ลีลาอดิศร  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณกรองแก้ว มาเจริญ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณสิทธิโชค นาท้าว  พร้อมครอบครัว พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณหิรัญพัฒน์ เพ็ชรพันธุ์ และ ทิพย์วิมล ชำนาญเวช  ๒๐๐  บาท
คุณศุภานัน นิยมทอง พร้อมครอบครัว  ๒๙๙  บาท
คุณหหทัยรักษ์ ภัทรพุทธิไนย พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณบารมี ลู่ธรรมากูล พร้อมครอบครัว  ๑๙  บาท
คุณกัมปนาท อาริยกุล พร้อมครอบครัว  ๑๐๙   บาท
คุณปิยะนุช สุราฤทธิ์ พร้อมครอบครัว ๘๐  บาท
คุณทิพวัลย์ ทรงลำเจียก พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณกมลรัชน์ มหาปิยศิลป์ พร้อมครอบครัว  ๒๖๕  บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
MS KAIAN WATER พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐  บาท
คุณจันทร์เพ็ญ เจริญชีวินทร์ และสามี  ๒๐๐ บาท
คุณรัตนธร ไพบูลกุลศิริ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณกุลพงษ์  บุญเลิศ พร้อมครอบครัว ๒๗๐  บาท
คุณกัญญพร พร้อมเพรียง พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณจันทร์ญา ฤทธานัน พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณแสง ธมภน พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณคชาภา โพธิรัชต์ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณชัชชวิน พงศ์นราพันธ์ พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณกฤษฎา ธาราวรพงศ์ พร้อมครอบครัว ๑,๒๑๕ บาท
คุณรดา โทธทานันท์ พร้อมครอบครัว  ๑๕๐.๑๕  บาท
คุณณิชานันท์ แสงนวล พร้อมครอบครัว  ๗๖  บาท
คุณสรินทร์ทิพย์ เลิศอัศวพล พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณเบญจมาพร จูงใจ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
นางกัณฐญา สิริดำรงเดช พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
คุณบุษยาพร ด่านจิตร์ตรง และครอบครัว ภูธเนศ ,มีมี่,มันนี่,ไมโล ด่านจิตร์ตรง ศุกภชาติ ทางธรรม  ๕๐๐  บาท
คุณนิวัฒน์ กาวีจันทร์ พร้อมครอบครัว   ๒๙๙  บาท
คุณญาตา ชัญตะพักต์ พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณเบญจมาพร ตระกูลจรูญกิจ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณนารีรัตน์ กฤษฌัมพก  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณชลิตา เด่นรัศมีเทพ พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐  บาท
คุณธนสร จิรายุวัฒนาพร้อมครอบครัว ๓,๐๐๐ บาท
คุณสุเพ็ญ และ ครอบครัว พ.ต.ท.สุริยา ศีเมือง  ๔๒๔  บาท
คุณสุรสิทธิ์ ศรัณย์วรนาถ พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐  บาท
คุณประภารัตน์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณระพีย์ นำแสงวาณิช  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณวิภาวี แสงลา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณกันยารัตน์ พัวอมรพงศ์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณชมพูนุท จุฑานันท์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณณัฐพัชร์ ภวนันท์เตชานันท์  พร้อมครอบครัว  ๑,๙๙๙  บาท
คุณวรางค์ศิริ จอมชาญพันธ์  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณบุญมี พันวิลัย  อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร ๑๐๐ บาท
คุณรุ่งนภา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
น.ส โชติมนต์ จันทร์หอม(พร้อมครอบครัว)  ๒๐๙ บาท 
คุณณัชชา คุณาวุฒิ พร้อมครอบครัว ๓๐๐  บาท
คุณพิมสิริ จิวัมิตร พร้อมครอบครัว  ๕๑๙  บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว  ๕๙๙  บาท
คุณปิยะพร สีหวัลลภ พร้อมครอบครัว ๒๐๐  บาท
คุณปุณณดา โอกาศรัตน์ พร้อมครอบครัว ๙๙ บาท
คุณปริญญา เพียรมนกุล พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
นางสาวกชภัส คงถาวร พร้อมครอบครัว 99 บาท
คุณรัส พรชนินทร์  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณวรรธณัณท์ เปี่ยมสุวรรณวรา  พร้อมครอบครัว ๕๐  บาท
คุณศรายุทธ สถิรอังกูร  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
นายสายป่าน ศรีสองเมือง พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณสนธยา แซ่เตียว พร้อมครอบครัว  ๒๐  บาท
คุณภัฎเมศ ภักดีโรจนกุล พร้อมครอบครัว  ๑๑๕ บาท
คุณสุทิกานต์ วรเกศ  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณธีระ วิวัฒนโชติ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณยอด ธรรมทรรศน์ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณศิลป์ชัย ฐิตเมธ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณชุติพร ชวสินธุ์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณจิณณะ สินส่ง พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐  บาท
คุณสวรรค์ แสงอยู่ พร้อมครอบครัว  ๑๙  บาท
คุณวรณัน วรินทร์ลาภ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐   บาท
คุณสุวรรณา ธนพงศ์พัฒน์ พร้อมครอบครัว ๓๐๐  บา
คุณสุภาภรณ์ ศรีสุวรรณ์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณรัฐวิชญ์ จันทร์เฉลียว และ คุณลี่เหยา ฉิน  พร้อมครอบครัว   ๕๐๐  บาท
พี่น้อย ณฤดี พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณรมิดา นาราเฟื่องฟุ้ง ร่วมปิดบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ตัวที่4 มาด้วย  4,740  บาท
คุณจิดาภา ข้าวพลูทอง  พร้อมครอบครัว  ๕๕   บาท
คุณพนิตตา เกตุรัตน์ พร้อมครอบครัว ๔๙๙  บาท
นางปราณี ศุจิสกุลวงศ์และครอบครัว  300 บาท
คุณอาภากร สุจิสกุลวงค์ 200 บาท
คุณนัยนันท์  รุ่งเรือง พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐  บาท
คุณวรรณวดี รัตนเกษมสุข พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณเกรียงไกร - คุณเซี้ยมเง็ก -คุณมณฑกานต์  รัตนเกษมสุข พร้อมครอบครัว ๑,๑๐๐ บาท
นส.อุษณี เจริญอภิบาลและครอบครัว   ๒๐๖  บาท
คุณสมเกรียติ ธัญอัครศิษฐ์  พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณวิมลรัตน์ โชว์ธนะพานิช พร้อมครอบครัว  ๒๐๘  บาท
คุณธนกร วิมุติโภคิน พร้อมครอบครัว  ๒๐  บาท
คุณจิรยุทธ ลีละกรไพบูลย์ พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณจริงใจ ทวีชีพ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณวิภาวี มโนศิรินุกูล พร้อมครอบครัว ๕๐๐  บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  พร้อมครอบครัว ๑๖๔ บาท
คุณเปิ้ล ชุณห์วิจิตรา พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณเอกลักษณ์ กาเล็ก พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณกฤาณากร  จัตตานนท์ พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณอนุวัฒน์  โคตรจันทร์  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณคุณพรศรี  สิริดำรงเดช  พร้อมครอบครัว  ๖๐๐  บาท
คุณกรกนก วิสุกัน พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณออม สวนีย์ พิมนล์พันธ์ พร้อมครอบครัว  ๓๓๓  บาท
คุณสมบรูณ์ วงศ์ชัยสิริกุล  พร้อมครอบครัว   ๒๐๐  บาท
คุณเบญจวรรณ กิติธีระกุล  พร้อมครอบครัว  ๔๐๐ บาท
คุณชันษ์ภี รำไพ พร้อมครอบครัว  ๙๙ บาท
คุณนันทภณ ตรีพูนสุข  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณอิษฎ์ ประพันธ์วัฒนะ พร้อมครอบครัว ร่วมปิดบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือตัวที่ 5 มาด้วย ๗,๘๙๙.๕๖  บาท
คุณจันทนี ชลจราชีพ พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณจูน จุรีรัตน์ พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณณัทพิปัฐฯ ภูคณัสจิรธนทัต พร้อมครอบครัว  ๒๐๐ บาท
คุณภัสสร ปิ่นแก้ว พร้อมครอบครัว   ๓๐๐  บาท
คุณนฤมล สนธยานาวิน และ​เดวิด​ แบลดเลย์พร้อมครอบครัว ๕๐๐  บาท
คุณอุกกฤษฏ์  มลคล้ำ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณโชติภักดิ์ เอี่ยมศิริวัฒน์  พร้อมครอบครัว  ๒๑  บาท
นายกฤตธี และ นางธนวันต์ หงษ์ทอง พร้อมครอบครัว  ๔๙๙  บาท
คุณคุณัสนันท์ ปัญญาสิทธินันท์ พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณเพชรรัตน์ บำรุงวงศ์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณจิระสุ  จารุพันธ์  พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐  บาท
คุณระดม พบประเสริฐ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณวัฒนา สุขแสน พร้อมครอบครัว  ๘๘  บาท
คุณอุษณี รัศมีวงษจันทร์ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณพาณี เดชสุชน พร้อมครอบครัว  ๕๐ บาท
คุณอรศรี (Orasri Wongrian) พร้อมครอบครัว  ๑๐๘  บาท
คุณกนกพรรณ (Bobby M Bateman) พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
นายประเสริฐ ชุ่มชนต์ 592 บาท
นาวสาวยิ่งภัคหิรัญ วจีเสกโชคมาหาลาภ 592  บาท
คุณยุภา ชูซาติ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
รอชือ-นามสกุล  เพื่อแจ้งประกาศ   1,705.71  บาท
 
.
.. คณะคุณพิชชาภา สถิรานนท์  เพื่อนๆและญาติธรรม  10,450  บาท
คุณตฤณ -  คุณพิชชาภา สถิรานนท์  พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐  บาท
คุณอมร ถุงเงินศิริ และครอบครัว 500 บาท
คุณทุเรียน พวงเจริญ พร้อมครอบครัว   300 บาท
คุณสมเกียรติ สนทราพรพล และคุณชะนางรักษ์ กล้วยดี ร่วมปิดบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ตัวที่4 มาด้วย 8,650 บาท
.
.. คณะคุณทัตชญา มาเพ็ง และญาติธรรม   ๑,๕๕๐  บาท
นางสาวทัตชญา มาเพ็ง พร้อมครอบครัว  100 บาท
นางปณิตา และ ดญ.ปพัชญา และ น.ส ปัทมนันท์ หงษ์ทอง และครอบครัว 200 บาท
นายสุรศักดิ์  มิ่งขวัญ  100 บาท
นางภคภัทร  และ น.ส.ณัฐฐาพร รัตนสุวรรณ 100 บาท
คุณวราภรณ์  ยิ่งกล้า พร้อใครอบครัว ๑๐๐ บาท
นายชาญชัย  - ด.ช.ศุภณัฐ์  - นางนุจรีย์ รุ่งเรือง และ  น.ส.ศิริพร ชมภูจักร  200 บาท
นายอดิศักดิ์  รวมพลเลิศ และครอบครัว 400 บาท
น.ส.วิภาวรรณ ขันเงิน และครอบครัว 250 บาท
คุณพลอยลดา แซ่โง้ว พร้อมครอบครัว อุทิศให้นายยอดรัก พิมพ์เมืองคุณ  100บาท
.
.
รวมทั้งสิ้น    170,379   บาท
 
       By_คุณยายกลิ่นโสม 100
         ---------------------
  สนใจดูดวงติดต่อ: baankunyai 102 100450
     

  • Screenshot 2024-03-25 174901.png
    XXX ปิดบุญสร้างแพฐานตั้งพญานาคXXX ปิดบุญสร้างแพฐานตั้งพญานาค.ประกาศบุญสร้างแพฐานฐานตั้งพญานาค เพื่อโมทนาบุญร่วมกัน สาธุ สาธุประกาศบุญสร้างแพฐานฐานตั้งพญานาค เพื่อโมทนาบุญร่วมกัน สา...
Visitors: 183,196