บุญบวชพระ 12 รูป


    
 บุญอุปสมบทหมู่ 12 รูปนี้ สำเร็จ สำเร็จแล้วนะจ๊ะ 
 บุญอุปสมบทหมู่ 12 รูปนี้ สำเร็จ สำเร็จแล้วนะจ๊ะ 
.
ถวายปัจจัยทั้งสิ้น  ๖๖,๕๐๐     บาท
: มีปัจจัยบุญโอนเพิ่มเติมมาภายหลังอีก
 . 
 XXX ปิดบุญอุปสมบทหมู่ 12 รูป แล้ววนะคะ 
 XXX ปิดบุญอุปสมบทหมู่ 12 รูป แล้ววนะคะ 
 XXX ปิดบุญอุปสมบทหมู่ 12 รูป แล้ววนะคะ 
 . 
ขอโมทนาสาธุ สาธุ ร่วมกับญาติธรรม กัลยาณมิตร และท่านเจ้าภาพทุกๆท่านด้วยนะจ๊ะ
อานิสงส์ :: การเป็นเจ้าภาพบวชพระถือว่าเป็นอานิสงส์ใหญ่ 
มีอานิสงส์หากละจากภพภูมิจะไปเสวยอยู่เป็นเทวดาหรือพรหม ๖๐ กัป สำหรับบิดามารดาจะได้อานิสงส์ คนละ ๓๐ กัป
สำหรับคนที่ไม่ใช่พ่อแม่ เป็นเจ้าภาพให้บวช จะได้อานิสงส์ คนละ ๑๒ กัป ต่อ ๑ องค์
ย่อมส่งผล ได้เกิดเป็นมนุษย์ มีชาติตระกูลสูง ย่อมได้เกิดในสถานที่รุ่งเรืองด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นผู้ที่มั่นคง เป็นสัมมาทิฎฐิบุคคล
เป็นผู้ที่มีความจำดี มีปฎิภาณว่องไง ปัญญาดี ส่งผลให้เป็นผู้มีหลักฐาน การงานมั่นคงตลอดไป ส่งผลให้เป็นผู้มีอำนาจมาก 
เป็นผู้มีเสน่ห์ เป็นที่รักใคร่นับถือแก่มนุษย์และเทวดา  ทำให้ร่างกายแข็งแรง สง่างาม ส่งผลให้พ้นภัยจากศัตรูหมูมารทั้งหลาย
ย่อมส่งผลให้เกิดดวงตาเห็นธรรม บรรลุนิพพานได้โดยง่าย
.
รายนามเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ ๑๒ รูป
.
ต้นบุญ_คุณแหม่ม  ๑,๐๒๗ บาท
น้องศาศา_ปั้นเงิน_กวักกวัก_ทองจิ๋ว_ทองเต็ม   ๙ บาท
คุณอังสนา สปิลเล่อร์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณตุ้ม รจนา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณอนุธิดา ทีปวัฒน์ พร้อมครอบครัว (ร้านสีส้ม)   ๕๐๐  บท
คุณณัฐธนิน อิ่มใจ  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณเสถียรพงษ์  จัตตานนท์ พร้อมครอบครัว  ๓๐  บาท
คุณศักดิ์ชัย นิลสวัสดิ์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณอรรถพร งามวิชานน์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณธมกร โมกขเวศ  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณณัฐพร พันธุมสุต พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณหทัยรักษ์ ภัทรพุทธิไนย พร้อมครอบครัว  ๒๐๐ บาท
คุณสิทธิโชค นาท้าว  พร้อมครอบครัว ๑๐๙  บาท
คุณธวัลรัตน์ จงเพิ่มวัฒนะผล  พร้อมครอบครัว  ๑๓๐  บาท
คุณศุภานัน นิยมทอง  พร้อมครอบครัว  ๓๙๙ บาท
คุณวรพันธ์  คุณเกศรา จินตพิทักษ์ พร้อมครอบครัว   ๑,๐๐๐  บาท
คุณธนภร เส็งสำเภา พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณอรรถสิทธิ์ งามวิชานน์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณสรินทร์ทิพย์ เลิศอัศวพล พร้อมครอบครัว  ๑๒๐  บาท
คุณแอร์ ธนภร พร้อมครอบครัว ๓๖๐  บาท
คุณรมณภัทร ธูปศรี  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
น.ส โชติมนต์ จันทร์หอม(พร้อมครอบครัว)  ๒๑๔  บาท
คุณแสงอรุณ เพ็ญโฉม พร้อมครอบครัว   ๑,๐๐๐  บาท
คุณศรายุทธ สถิรอังกรู  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐ บาท
คุณกรองแก้ว มาเจริญ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐ บาท
คุณเบิ้ม อรรถพร  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณณัสนันท์​ ปัญญา​สิทธิ​นันท์​ 100​ บาท
คุณนรภัทร​ อเนกโพธิ์​ 100​ บาท
คุณศุภนันท์​  อเนกโพธิ์​ 100​ บาท
คุณสุนทร​ อเนกโพธิ์​ 100​ บาท 
คุณณภาส์ณัฐ บุญชื่น พร้อมครอบครัว  ๘๘  บาท
คุณนิวัฒน์ กาวีจันทร์  พร้อมครอบครัว  ๑๑๑ บาท
คุณสุธนา ลีลาอดิศร พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณสุธนา ลีลาอดิศร พร้อมครอบครัว ร่วมปิดบุญบวชพระองค์ที่1   ๒๓๐  บาท
คุณเอ อุไรภัสร์ พร้อมครอบครัว   ๑๐๐  บาท
คุณกัญญพร พร้อมเพรียงชัย   พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณชนาการ เขียวสม  พร้อมครอบครัว  ๑๐๙  บาท
คุณสมบรูณ์  วงศ์ชัยสิริกุล  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐   บาท
คุณวรรณดี รัตนเกษมสุข พร้อมครอบครัว  ๑๙๙  บาท
คุณธนิดา ฉายาชวลิตร  พร้อมครอบครัว  ๖๐  บาท
คุณจิดาภา ข้าวพูลทอง  พร้อมครอบครัว  ๑๐๘  บาท
คุณอภิชญาณ์ ตุลาพันธุ์ และครอบครัว  ๑๒๐  บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว ร่วมปิดยอดบุญ ๑๐,๐๐๐ บาท  มาด้วย   ๑,๔๙๙  บาท
คุณสุรวาท  กะราลัยพร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณอาภากร สุจิสกุลวงค์  พร้อมครอบครัว ๕๙๙บาท
คุณศุภชัย นิมิตรัตน์  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณวิภาสินี และคุณภัทรินทร์ สิริดำงเดช  พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณพรศรี สิริดำรงเดช พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณลิลลี่ ชุติพร พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณธีระภพ โตศุกลวรรณ์  พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดบุญบวชพระองค์ที่สอง มาด้วย   ๓,๓๙๗  บาท
คุณกรกฎ จิตธนานนท์  พร้อมครอบครัว   ๕๐  บาท
คุณสุทธิกานต์  วรเกศ พร้อมครอบครัว  ๕๙   บาท
นางมนตรา  ธนาวุฒิกร พร้อมครอบครัว ร่วมปิดยอดบุญ    มาด้วย  ๓,๘๘๒   บาท
คุณยอด ธรรมทรรศน์  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณโอ๊ค ณัฐพล พร้อมครอบครัว ๔๐๐ บาท
คุณวรางค์ศิริ  จอมชาญพันธ์  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณชูซาคุ และ คุณนวจันทร์ โยชิมูระ  ๑๐๐  บาท
คุณแสงอรุณ เพ็ญโฉม พร้อมครอบครัว ร่วมปิดยอดบุญพระ องค์ที่หนึ่ง มาด้วย   ๔๓๐  บาท
คุณพีรณัฐ รัตนเกื้อ พร้อมครอบครัว  ๑๐๙  บาท
คุณธัญญรัสม์ รุจจิราภัคศิริ และคุณวุฒินันท์ หงส์คำ  ๑๐๐  บาท
คุณจิรยุทธ ลีละกรไพบูลย์ พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท
คุณณัชชา คุณาวุฒิ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณวิไลรัตน์ อุไรพงษ์  พร้อมครอบครัว  ๓๙๓  บาท
คุณชนินทร์ วราพร และครอบครัว โทรจุฬานนท์ อุทิศบุญแด่ คุณพ่อสำเนา คุณแม่เก็บ สุทธิสาร ร่วมบุญด้วย  ๓,๘๙๗ บาท 
คุณชญานิศ จิตผ่องอำไพ  พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณสวิส เดชวิจิตร์ พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดยอดบุญ  ๒๐,๐๐๐  บาท   มาด้วย  ๑,๓๙๓  บาท
คุณรุ่งนภา พันวิลัย พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณวิมล บังขาวพร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณชลิตา เด่นรัศมีเทพ  พร้อมครอบครัว ร่วมปิดยอดบุญ  มาด้วย    ๘๐๐  บาท
คุณมาลี  เรืองอร่าม พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณกันยารัตน์ พัวอมรพงษ์ พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดยอดบุญ มาด้วย  ๑,๖๕๒  บาท 
คุณทัตชญา มาเพ็ง พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณตฤณ-คุณพิชชาภา สถิรานนท์  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐   บาท
คุณสุพรรษา เนตรพรมพร้อมครอบครัว  ๑๙๙  บาท
คุณภาวิณี หุ่นทอง พร้อมครอบครัว ร่วมปิดบุญมาด้วย  ๓๒๖ บาท
คุณนพัชนันต์ ธันยภัทรโรจน์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณธิติวัจน์ ภัทรสิทธิ์เจริญ  พร้อมครอบครัว  ๑,๓๒๖  บาท
คุณสนธยา แซเตียว พร้อมครอบครัว   ๕๐  บาท
คุณณรงค์รัตน์ ปัญญโฆษิต และครอบครัว   ร่วมปิดบุญมาด้วย   ๓๒๖  บาท
คุณหาญศึก  สุจริต พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณตั๊ม วิฑรูย์ พร้อมครอบครัว  ๑๑๙  บาท
คุณปณิชา การะยะ  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณธัญมน ปัญจศีล พร้อมครอบครัว   ๑๐๐   บาท
คุณสุนันทา จูงใจ  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณอรพันธ์ ยางจิต พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณก้ณัฐพัชร์ ภวนันท์เตชานนท์  พร้อมครอบครัว  ๗๘๐  บาท
คุณนัยพัศ อินจวงจิรกตต์  พร้อมครอบครัว ๒๙๙บาท
คุณจินตนา  มาพงษ์  พร้อมครอบครัว  ๔๙  บาท
คุณสุมาลี  โฟบีส  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณลัทรจิตร  มีรักษ์ พร้อมครอบครัว   ๓๐๐   บาท
คุณบุปผาศิริ ไชยมงคล พร้อมครอบครัว   ๓,๑๕๒ บาทขอส่งบุญนี้ถืงคุณบุรอร ชุ่มชื่น
คุณวัฒนา สุขแสน พร้อมครอบครัว ๘๘ บาท
คุณสิริพร เชื้อมอญ พร้อมครอบครัว  ๑๕๒  บาท
คุณโชติภักดิ์ เอี่ยมศิริวัฒน์  พร้อมครอบครัว  ๒๐  บาท
คุณพิมสิริ จิวะมิตร  พร้อมครอบครัว  ๑๙๙ บาท
คุณเชษฐา จารุพัฒน์หิรัญ  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณณัทพิปัฐน์ ภูคณัสจิรธนทัต  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณเต็มสุข ไทยทองสุข และ คุณแม่กนกวรรณ พรามพริ้งและครอบครัว  ๓,๐๐๐  บาท
คุณนิเวศน์ วงษ์ขาว และคุณปวีณา อัมระนันท์  พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดยอดบุญ  ๒๐๐  บาท
คุณนิเวศน์ วงษ์ขาว และคุณแสงเทียน วงษ์ขาว  พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดยอดบุญ ๒๐๐  บาท
นางสุเพ็ญ ศรีเมืองพร้อมครอบครัวและพ่อแม่ปู่ย่าตายาย  ๕๐๐  บาท
คุณลภัสรดา ธนนิธินาถกุล พร้อมครอบครัว  ๑๖๕ บาท
คุณจริงใจ ทวีชีพ พร้อมครอบครัว   ๑๐๐ บาท
นายณัฐพัชร์ พงศ์วรนันท์ และครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณสุรศักดิ์ ศรัณย์วรนาถ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณนิษฐาภรณ์ ชาญสมร  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณลภัสรดา วรรณณดี พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณณัฐพงษ์ พิศประเทือง  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณจูน จุรัรัตน์  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณสุเทพ  เคหะรอด  พร้อมครอบครัว   100  บาท
คุณประภาพร  สมคิด  พร้อมครอบครัว   100  บาท
คุณยุภา ชูชาติ  พร้อมครอบครัว   100  บาท
คุณนันทภณ  ตรีพูนสุข   พร้อมครอบครัว   ๓๐๐บาท
คุณบุษยาพร ด่านจิตร์ตรง และครอบครัว คุณภูธเนศ ด่านจิตร์ตรง คุณนพคุณ ด่านจิตร์ตรง คุณศุกภชาติ ทางธรรม และ มีมี่  ๕๐๐  บาท
คุณปุณณดา โอกาศรัตน์  พร้อมครอบครัว  ๙๙  บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว ร่วมปิดยอดบุญบวชพระองค์ที่6  มาด้วย   ๙๙๙  บาท
คุณเชษฐา จารุพัฒน์หิรัญ ๑๐๐ บาท อุทิศผลบุญแด่นายเต็กเดียว_นางกิมเฮี๊ยะ แซ่จิว , นายพรชัย, นายชัชชัย, นายมารีภรณ์ จารุพัฒน์หิรัญ ย่าเล็ก, แม่ชีเวียง แจ้งสว่าง และ ญาติๆทุกคน
คุณบุญญาพร บุญชัย พร้อมครอบครัว  ๙๙  บาท
คุณอทิรัตน์ กลิ่นสีห์ธนกร  พร้อมครอบครัว ๙๙ บาท
คุณจิตจ่า สุโพธิ์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณจุฑามาศ  บางหลวง  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณมะเต ภัฎเมศ  พร้อมครอบครัว  ๒๑๕  บาท
พี่ดำ ศิษย์วัดวีระโชติฯ พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณตฤณ-คุณพิชชาภา สถิรานนท์  พร้อมครอบครัว  ร่วมต่อยอดบุญ  ๑,๐๐๐  บาท
คุณณัฐพร พันธุมสุต พร้อมครอบครัว ร่วมปิดยอดบุญบวชพระ องค์ที่ 6 มาด้วย    ๗๖๕ บาท
น้องศาศา_ปั้นเงิน_กวักกวัก_ทองจิ๋ว_ทองเต็ม  ร่วมต่อยอดบุญ  ๑๐๐    บาท
คุณจินตนา  มาพงษ์  พร้อมครอบครัว  ร่วมต่อยอดบุญ   ๑๐๐  บาท
พี่ติ๋ม ศิษย์วัดวีระโชติฯ พร้อมครอบครัว ร่วมต่อยอดบุญ  ๑๐๐  บาท
คุณจินดา ปัญญาสัย พร้อมครอบครัว  ร่วมต่อยอดบุญ  ๕๐๐  บาท
คุณต้าร์ สกุลยา พร้อมครอบครัว   ๕๐๐   บาท
คุณมนัส เสียงสุวรรณ์ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณอรวรรณ เสียงสุวรรณ์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณประไพจิตร์ เสียงสุวรรณ์  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณศิรินาฎ สฤษดิพันธ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐   บาท
คุณอนุวัฒน์  โคตรจันทร์  พร้อมคอบครัว   ๕๐๐  บาท
คุณกฤษฎา ธาราวรพงศ์ พร้อมครอบครัว  ๙๙๙   บาท
คุณกันยกร  พงษ์กุมมา(เพื่อนสาว เอ็ดดี้) พร้อมครอบครัว  ๙๙๙  บาท
คุณสหทัศน์ ฉัตรนพคุณ  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณศิระ  ตีรณานุสิษฐ์ พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณวิพาภรณ์  เลิศทรัพย์  พร้อมครอบครัว   ๑๐๐   บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม พร้อมครอบครัว   ๒๙๓   บาท
คุณชลธิชา คมขำ  พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดยยอดบุญบวชพระ  ๑๐,๐๐๐   บาท
 
.
.
ถวายอุปสมบมหมู่ 12 รูปทั้งสิ้น      ๖๖,๕๐๐     บาท
.
.
.

  #คุณยายกลิ่นโสม  102100142 141450
  #เรียนดวงไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสม323
  #โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ #htthttp://www.baankhunyai.com 322141
     -----------------------   
  ดูดวงติดต่อ : baankunyai 102100
    
 
 
 
 
 
 
 
Visitors: 149,233