กาลโยค

คัมภีร์กาลโยค

การหาว่าในปีใด จะมีวันใดเป็นวันธงชัย วันอธิบดี วันอุบาทว์ วันโลกาวินาสน์ มีการคำนวณตามคัมภีร์กาลโยคดังนี้

ธงชัย ถ้าต้องการรู้ว่าในแต่ละปี ราศีใด วันใด ยามใด ดิถีใด และฤกษ์ใด จะเป็นธงชัย ให้ตั้งจุลศักราชของปีนั้นลง เอา 10 คูณ เอา 3 บวก ได้ผลลัพธ์เท่าใดเป็นเกณฑ์ตราไว้ แล้วตั้งเกณฑ์ดังกล่าวลงเป็น 5 ฐาน เอาเลข 5 จำนวนได้แก่ 7, 8, 12, 30, และ 27 หารเกณฑ์จำนวนละฐาน เหลือเศษเท่าใด จะเป็นผลดังนี้
7 หารเกณฑ์ เศษเป็นวันธงชัย
8 หารเกณฑ์ เศษเป็นยามธงชัย
12 หารเกณฑ์ เศษเป็นราศี ธงชัย
30 หารเกณฑ์ เศษเป็นดิถี ธงชัย
27 หารเกณฑ์ เศษเป็น ฤกษ์ ธงชัย

อธิบดี ให้ตั้งจุลศักราชของปีนั้นลง เอา 498 หาร ได้เศษเท่าใดเป็นเกณฑ์ตราไว้ แล้วตั้งเกณฑ์ เป็น 5 ฐาน เอาเลข 5 จำนวนหารเกณฑ์จำนวนละฐาน เหลือเศษเท่าใด จะได้ผลดังนี้
7 หารเกณฑ์ เศษเป็นวันอธิบดี
8 หารเกณฑ์ เศษเป็นยามอธิบดี
12 หารเกณฑ์ เศษเป็นราศีอธิบดี
30 หารเกณฑ์ เศษเป็นฤกษ์อธิบดี

อุบาทว์ ให้ตั้งจุลศักราชปีนั้นลง เอา 10 คูณ เอา 2 บวก ได้ผลลัพธ์เท่าใดเป็นเกณฑ์ตราไว้ แล้วตั้งเกณฑ์เป็น 5 ฐาน เอาเลข 5 จำนวน หารเกณฑ์จำนวนละฐาน เหลือเศษเท่าใด จะได้ผลดังนี้
7 หารเกณฑ์ เศษเป็นวันอุบาทว์
8 หารเกณฑ์ เศษเป็นยามอุบาทว์
12 หารเกณฑ์ เศษเป็นราศีอุบาทว์
30 หารเกณฑ์ เศษเป็นดิถีอุบาทว์
27 หารเกณฑ์ เศษเป็นฤกษ์อุบาทว์

โลกาวินาสน์ ให้ตั้งจุลศักราชปีนั้นลง เอา 1120 บวก ได้ผลลัพธ์เท่าใด เป็นเกณฑ์ตราไว้ แล้วตั้งเกณฑ์เป็น 5 ฐาน เอาเลข 5 จำนวน หารเกณฑ์จำนวนละฐาน เหลือเศษเท่าใด จะได้ผลดังนี้
7 หารเกณฑ์ เศษเป็นวันโลกาวินาสน์
8 หารเกณฑ์ เศษเป็นวันยามโลกาวินาสน์
12 หารเกณฑ์ เศษเป็นวันราศีโลกาวินาสน์
30 หารเกณฑ์ เศษเป็นวันดิถีโลกาวินาสน์
27 หารเกณฑ์ เศษเป็นวันฤกษ์โลกาวินาสน์

ในทุกกรณีที่กล่าวมาแล้วถ้าหารได้เศษ 0 ให้นับเศษเท่ากับจำนวนที่ใช้หารนั้น ๆ

 #คุณยายกลิ่นโสม  141102100142 450
 #เรียนดวงไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสม
 #โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ #htthttp://www.baankhunyai.com
 -----------------------
 ดูดวงติดต่อ : baankunyai 102100
 
  
Visitors: 176,669