บุญปี 2565

       
       ประกาศเพื่อโมทนาบุญร่วมกันนะค่ะ  สาธุ สาธุค่ะ  _/i\_ _/i\_ _/i\_
 
       xxx  ปิดบุญสร้างสะพานพระยานาค แล้วนะจ๊ะ
       xxx  ปิดบุญสร้างสะพานพระยานาค แล้วนะจ๊ะ
       xxx  ปิดบุญสร้างสะพานพระยานาค แล้วนะจ๊ะ
.
       โมทนาสาธู สาธู ร่วมกันนะจ๊ะ 
    #บุญสร้างสะพานนี้สำเร็จแล้วนะจ๊ะ            81,225       บาท
.
    ถวายปัจจัยสร้างสะพานฯทั้งสิ้น     81,225   บาท
.
_/i\_ ขอโมทนาสาธุกับท่านมหาเศรษฐีทุกๆท่านๆ ที่ร่วมบุญสร้งสะพานมาในครั้งนี้
ขอบุญนี้เป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลาย แคล้วคลาด ปลอดภัย พ้นจากภัยพิบัติโรคระบาดในครั้งนี้ด้วยเทอญ
ด้วยผลบุญนี้ จะทำให้เป็นท่านทั้งหลายเป็นมหาเศรษฐี  ไม่เป็นผู้ไม่ยากไร้  หากผลัดไปอยู่ที่ใดจะทำให้มีผู้อุปถัมภ์ไม่อดอยาก
เป็นผู้ที่มีแต่คนรัก มีบริวารมากมาย  เจริญในธรรมได้ง่าย หนทางชีวิตไม่มีวันอับจนหนทาง หริออับจนหนทาง
ขอให้ท่านมหาเศรษฐีทั้งหลายและ ผู้โมทนา จงเป็นผู้มีแต่ความสำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ ทุกประการ นับจากนี้เป็นต้นไปเทอญ
.
รายนามเจ้าภาพ สร้างสะพานพระยานาค 
.
ต้นบุญคุณแหม่ม_ศาศา_ปั้นเงิน_กวักวัก_ทองจิ๋ว      ๑,๐๐๐    บาท
โอนปัจจัยมา  ยังมิได้แจ้งชื่อ และ รายชื่อตกหล่น   ๑,๒๗๘  บาท
น้องศาศา กระต่ายวงษ์พระจันทร์  ๒๐ บาท
คุณรณ เทพอัมพร และครอบครัว  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณตุ้ม รจนา  พร้อมครอบครัว    ๒๐๐   บาท
คุณโชค บุญโชค  พร้อมครอบครัว   ๑๐๐  บาท
คุณอังสนา สปิลเล่อร์ พร้อมครอบครัว  ๑๕๙ บาท
คุณอ๊อบ ศิริทัศนีย์ พร้อมครอบครัว ๕๐๐  บาท
คุณอ๊อบ ศิริทัศนีย์ พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวย  ๕๐๐  บาท
คุณเก๋- คุณหนึ่ง วัดวีระโชติฯ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณอนุธิดา  ทีปวัฒน์ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณจิรยุทธ ลีละกรไพบูลย์ พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณอรรถพร งามวิชานน์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณนุก ระพีย์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณโชติมนต์ จันทร์หอม  พร้อมครอบครัว   ๒๐๐  บาท
คุณจอมขวัญ  เหล่าชินซาติ  พร้อมครอบครัว  ๒๑  บาท
คุณเพชร เพชรรัตน์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณวราพร  โทรจุฬานนท์ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณอาทยา  สุขโท  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณณัฐพัชร์ ภวนันท์เตชานนท์  พร้อมครอบครัว  ๒๒๒  บาท
คุณธนภร  เส็งสำเภา  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐   บาท 
คุณรมณภัทร  ธุปศรี  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณต้อ  อิชฐ์ชยา  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณวรินทร์ทิพย์ สังข์ทอง  พร้อมครอบครัว   ๕๐๐  บาท
คุณจันทนี  ชลจราชีพ  พร้อมครอบครัว   ๓๐๐   บาท
คุณตฤณ-คุณพิชชาภา สถิรานนท์ และครอบครัว   ๕๐๐  บาท
คุณศรายุทธ สถิรอังกูร  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณภัสร์วรา อัศวศรีวรกุล  พร้อมครอบครัว   ๙   บาท
คุณอรุญ  โจชิ  พร้อมครอบครัว   ๑,๙๙๙   บาท
คุณธวัลรัตน์  จงเพิ่มวัฒนะผล  พร้อมครอบครัว   ๑๕๙    บาท
คุณสุกิจ  อักษรกิจ  พร้อมครอบครัว  ๒,๐๐๐ บาท
คุณพนิตตา  เกตุรัตน์  พร้อมครอบครัว   ๒๔๖   บาท
คุณปุณณดา โอกาศรัตน์  พร้อมครอบครัว  ๗๗ บาท
คุณณัฐพร พันธุมสุต  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณณัฐชานันท์ ภูริเดชชัยพัฒน์ พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณสุวรรณา  ธนพงศ์พัฒน์  พร้อมครอบครัว   ๕๐๐  บาท
คุณลภัสรดา ธนนิธินาถกุล พร้อมครอบครัว  ๑๐๙  บาท
คุณตุ้ม หทัยรักษ์ พร้อมครอบครัว   ๑๐๐   บาท
คุณแพรทิพย์ ตียะไพบูลย์สิน พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณตูน นุชนารถ  พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณแก้ว  กรองแก้ว พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณนฤมล แต้ภักดี  พร้อมครอบครัว  ๑๐๘  บาท
คุณนัท กันต์ฤทัย  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณคุณัสนัน์ ปัญญาสิทธินันท์ ,คุณนรภัทร​-คุณศุภนันท์​-คุณสุนทร อเนกโพธิ์  ๓๐๐  บาท
คุณอ้น ชีระวิทย์  พร้อมครอบครัว  ๑๗๘  บาท
คุณอินทรริตา โชติสุริยอัครกุล พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณภัศเมศ - น้องทอปัด ภักดีโรจนกุล และคุณพรรณศิริ พวงราษฏร์  ๔๕๙  บาท
คุณทิพวัลย์ ทรงลำเจียก พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณบัว ชวรัสย์ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐   บาท
นางสาวกานต์พิชชา เกิดมากและครอบครัว  ๙๙  บาท
คุณนพดล ชลจราชีพ พร้อมครอบครัว  ๗๙   บาท 
คุณศุภานัน  นิยมทอง พร้อมครอบครัว  ๒๙๙ บาท
คุณสุดาวรรณ  พุฒิธีระโชติ เพื่อนคุณตุ้ม ศุภานัน  พร้อมครอบครัว   ๕๐๐  บาท
คุณต้น นิวัฒน์  พร้อมครอบครัว ๑๕๐  บาท
คุณสุพรรษา เนตรพรม  พร้อมครอบครัว  ๑๙๙  บาท
คุณพัชรี   แก้วผลึก  พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐   บาท
คุณนรีภัทร วงศ์ปิติกุล  พร้อมครอบครัว ๒๑๙  บาท
ครอบครัวกลิ่นศรีสุข ๓๓๙ บาท
นส.อุษณี เจริญอภิบาลและครอบครัว ๙๙ บาท
คุณเรียม-คุณนิธินันท์ มนิลจินดาภูรีกุล พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณสุธนา  ลีลาอดิศร พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
น.ส อุษากร ช่อไชยกุล 100 บาท
น.ส มัทริกา ธัญญพืช    100  บาท
น.ส รภัสศา นิ่มวนาดอน 200 บาท
คุณปวริษา นิ่มวนาดอน และครอบครัว ๒๐๐  บาท
คุณชันษ์ภี  รำไพ  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณรักษิตา  ซื่อวาจา พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณโชติภักดิ์ เอี่ยมศิริวัฒน์ พร้อมครอบครัว  ๔๐  บาท
คุณณภาส์ณัฐ  บุญชื่น  พร้อมครอบครัว  ๘๘๘  บาท
คุณเบิ้ม อรรถพล  พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณเมย์ กรณ์ภัสสร  พร้อมครอบครัว   ๕๙   บาท
คุณีรนันท์ คูห์สุวรรณ  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณพิมพ์ลดา  ธีรพิริยกรณ์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณวิมลรัตน์ โชว์ธนะพานิช  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณกัญญพร  พร้อมเพรียงชัย  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณสนธยา  แซ่เตียว พร้อมครอบครัว  ๕๐   บาท
น.ส.นุชจรี  เพาะบุญ  นายยุทธพงษ์ กล้าหาญ และครอบครัว  ๑๐๐   บาท
คุณอรรถสิทธิ์  งามวิชานน์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐   บาท
คุณเอ๋  พรทิพย์  พร้อมครอบครัว   ๒๐๐   บาท
คุณพิมสิริ  รอดตะคุ  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณณภิพันธุ์  โชติสุริยอัครกุล  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณกันต์ภัสสร กานต์ธนัทธรณ์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณจิดาภา ข้าวพูลทอง  พร้อมครอบครัว  ๑๐๘  บาท
คุณสมบรูณ์  วงศ์ชัยสิริกุล  พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐  บาท
คุณศุภชัย  นิมิตรัตน์  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐   บาท
คุณป๋อม  ชนัญชิตา  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณณิชาภา  ฉิมพะเยาว์  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณหยาดอรุณ  นาคเกิด  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณลัทธจิตร มีรักษ์ พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณเพ็ญศรี  เรืองเกษม  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณวัฒนา สุขแสน  พร้อมครอบครัว ๑๘๘  บาท
คุณปริญ ธาวินภูวดล  พร้อมครอบครัว  ๙๙  บาท
คุณธิติวัจน์ ภัทรสิทธิ์เจริญ พร้อมครอบครัว ๕๐๐  บาท
คุณชูซาคุ  คุณนวจันทร์ โยชิมูระ  ๑๐๐  บาท
คุณจินตนา  มาพงษ์  พร้อมครอบครัว ๔๙   บาท
คุณอรพันธ์ ยางจิต  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณคมกริช บังหอม พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณจันทร์ธิรา และ คุณชนันท์ภรณ์ กันทา  พร้อมครอบครัว   ๓๐๐  บาท
คุณนันทภณ  ตรีพูนสุข  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณณัฐวิน พงศ์นราพันธ์ พร้อมครอบครัว  ๓๖๕  บาท
คุณวีรพันธ์ ธรรมทรรศน์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๘ บาท
คุณมีนาฎา  เทียนเฮง  พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณณัฐกานต์ วิชิตธรรมรัตน์  พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณปรเมศวร์ พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณพรเทพ ร้านเก่ง อ่อนนุช  พร้อมครอบครัว  ๔๐๐  บาท
คุณชัชวาล  เอกพิทักษ์ดำรง  พร้อมครอบครัว ๔๙๙  บาท
คุณตูน กิตติณัฎฐ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท ขออุทิศให้แก่นายพรชัย จารุพัฒน์หิรัญ
คุณปิ่นแก้ว  จันทร์สิงห์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณสมทรง  แตงทองคำ พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณธนภร  การีหว่าง  พร้อมครอบครัว  ๑๙๙   บาท 
คุณจริยา  คชชา  พร้อมครอบครัว  ๓๓๓  บาท
คุณพัทยา ญาณอุบล พร้อมครอบครัว  ๑๐๑  บาท
คุณมนตรา ธนาวุฒิกร พร้อมครอบครัว ๑๙๙  บาท
คุณกนกพรรณ เบทแมน พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณสุวรรณา  ธนพงศ์พัฒน์  พร้อมครอบครัว ร่วมปิดยอดบุญ   ๓๕,๐๐๐  บาท
คุณอรุญ คุณบ๊อบบี้  คุณนาเดีย พร้อมครอบครัว ร่วมปิดบุญสร้างสะพานพญานาคมาด้วย  ๒,๙๙๙   บาท
คุณจูน จุรีรัตน์ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณชนบดี ชินวรรโณ และครอบครัว  ๓๐๐ บาท
คุณภัทรวรินทร์ คุณปริศนา คุณชัญญาภัท พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณสุรวาท  กะราลัย  พร้อมครอบครัว  ๙๐๑ บาท
คุณณัชชา  คุณาวุฒิ  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณกุลพงษ์ บุญเลิศ  พร้อมครอบครัว  ๓๖๕  บาท
คุณฐิตินันท์  บุญเลิศ  พร้อมครอบครัว  ๙๙๙  บาท
คุณสุมาลี โฟบีส  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณสรินทร์ทิพย์ เลิศอัศวพล พร้อมครอบครัว ๒๐๐  บาท
คุณจริงใจ ทวีชีพ  พร้อมครอบครัว   ๒๐๐  บาท
คุณธนภร เส็งสำเภา  พร้อมครอบครัว  ร่วมต่อยอดบุญ  ๕๐๐  บาท
คุณอรพินท์ อัมพร พร้อมครอบครัว  ๔๓   บาท
คุณสุรางค์  กำเนิดรัตน์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณอทิรัตน์ กลิ่นสีห์ธนกร  พร้อมครอบครัว  ๙๙  บาท
คุณสิริพร เชื้อมอญ และครอบครัว ๓๐๙ บาท ขออุทิศผลบุญแด่คุณพ่อเสมือน และคุณแม่รพีพรรณ เชื้อมอญ
คุณจิ๊บ ณัฎฐ์ธีรตา  พร้อมครอบครัว  ๒๙  บาท
คุณนฤชล  เครือยิ้ม  พร้อมครอบครัว  ๑๔๙  บาท
คุณนิเวศน์  วงษ์ขาว  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
นู๋นิ้ง กุลสตรี เพื่อนหมูศา พร้มครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณอรรถพร งามวิชานน์ พร้อมครอบครัว ร่วมปิดยอดบุญสร้างสะพาน  ๓๐๗ บาท
คุณเต็มสุข ไทยทอง, คุณแม่กนกวรรณ พรามพริ้ง และครอบครัว  ๓,๕๐๐  บาท
คุณพริ้ม พิมพ์ภัทรา  พร้อมครอบครัว  ๕๐   บาท
คุณกิ๊ฟ สกุลณัฎฐ์ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณธัญญลักษณ์  พงษ์เมต  พร้อมครอบครัว  ๙๙  บาท
คุณกฤษณา อรัญศรี พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณลภัสรดา วรรณดี พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท
คุณเสถียร  จัตตานนท์  พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณศิระ ตีรณานุสิษฐ์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณปราณีต กันเกตุ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณบี นพัชนันต์  พร้อมครอบครัว  ๙๙  บาท
คุณผึ้ง กุลฉัตร  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณเพชรรัตน์  พันธุ์เพชร และ ครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณธันย์ภัทร โชติปุณยวัจน์ พร้อมครอบครัว ๓๐๐  บาท
คุณอนุศรา อนุอัน  พร้อมครอบครัว  ๙๘๘  บาท
คุณนิรัตน์ สุวรรณรัตน์ พร้อมครอบครัว  ๒๐๙  บาท
คุณพัชรมณฑ์ กริสแก้ว พร้อมครอบครัว  ๙๙  บาท
คุณกรรณิการ์  เต็มโศภินกุล  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณสิริยา  ช่วงกระจ่าง  และ คุณเบญจรัตน์  บุญเมือง  พร้อมครอบครัว  ๖๙๙  บาท
คุณสิริณัฏฐ์ ศุภจันทร์ประภา  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณณฐมน แสนสมชัย พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณธนิดา ฉายาชวลิตร และครอบครัว  ๙๐๐  บาท
คุณอมลวรรณ บุญมาก  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณวิษฎา  ปัทมเรขา พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณเบิ้ม อรรถพล  พร้อมครอบครัว  ที่ร่วมปิดยอด บุญมาด้วย  ๘๓๙  บาท
คุณสิทธิโชค นาท้าว พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณสภาวดี คำพล พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐  บาท
คุณซารดา ไทยสงวนวรกุล และคุณพัทธ์ธีรา บุญฑริกพรพันธุ์ พร้อมครอบครัว   ๕๙๙  บาท
น.ส.เสาวลักษณ์ ศิริเลิศ และครอบครัว   ๒๐๐  บาท
คุณวันเพ็ญ  พรมงาม พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณลักษณา  นามวงษ์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณพอล จำนงบูรณะแพทย์  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณประพิมพ์พรรณ วิชิตทรัพยากร และครอบครัว 298  บาท
คุณอนุธิดา  ทีปวัฒน์ พร้อมครอบครัว ร่วมปิดบุญ สร้างสะพาน มาด้วย  ๕๐๐  บาท
คุณป้อม กันยารัตน์  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
ครอบครัวแย้มพรรณราย  ๔๔  บาท
คุณอรพินท์ อัมพร พร้อมครอบครัว  ร่วมต่อยอดบุญต่อยอดรวย ๔๔   บาท
คุณนฤชล  เครือยิ้ม  พร้อมครอบครัว   ร่วมต่อยอดบุญต่อยอดรวย ๔๔  บาท
คุณต้อ อิชฐ์ชยา พร้อมครอบครัว  ร่วมต่อยอดบุญต่อยอดรวย  ๒๐ บาท
คุณภัสพงษ์ ยิ่งชนม์เจริญ  พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดยอดบุญสร้างสะพาน  ๕,๖๙๒   บาท
คุณสกุณา กองล้อม  พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวย   ๒๒.๒๒  บาท
น้องศาศา กระต่ายวงษ์พระจันทร์  พร้อมครอบครัว  ต่อยอดบุญ  ต่อยอดรวย  ๒๐ บาท
คุณพิน พาณิภัค  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐   บาท
คุณคัดเค้า  อินทสูตร  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณนุชรินทร์ ( Moonot Inthawong )  พร้อมครอบครัว  ๔๐  บาท
คุณจินตนา มาพงษ์  พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญ  ต่อยอดรวย ๑๒   บาท
คุณจินดา  ปัญญาสัย  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณป้อม กันยารัตน์  พร้อมครอบครัว ร่สมต่อยอดบุญมาด้วย ๖  บาท
คุณธนภร เส็งสำเภา  พร้อมครอบครัว  ร่วมต่อยอดบุญ  ๖  บาท
คุณเมตตา  มีศาสตร์ พร้อมครอบครัว   ๒๐๐   บาท
คุณยุภา  ชูซาติ  พร้อมครอบครัว   ๑๐๐  บาท
คูณสุนันทา ระยะปูโล  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณณัฏฐฆัมพร ทิศาไชย์ลอด  พร้อมครอบครัว  ๒๙๙  บาท
คุณอิ๊ด ณิชาอรณ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐บาท
คุณสุวรรณา  บุญมา  พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณอรศรี ( Orasri Wongrian ) พร้อมครอบครัว  ๓๙  บาท
คุณวรรณวดี  รัตนเกษมสุข  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณชลิตา เด่นรัศมีเทพ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณเล็ก วรรณา เพื่อนเรียนประถม โรงเรียนบางจาก นาคเผื่อนอุปถัมถ์ พร้อมครอบครัว  ๔๙  บาท
คุณพัฒนฉัตร กริชแก้ววิบูลย์  พร้อมครอบครัว   ๕๐๐  บาท
คุณสมพร ขุนทอง (พี่ไก่แพทย์ไทย) พร้อมครอบครัว  ๔๕  บาท
คุณบุบผาศิริ ไชยมงคล  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณสกุลยา รัตนประทีป ( เจ้าหน้าที่วัดวีระโชติฯ)   พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณตุ้ม รจนา  พร้อมครอบครัว ร่วมต่อยอดบุญ ปิดบุญสะพานมาด้วย   ๙๙  บาท
คุณสุกัญญา นนทภา พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คณะพลังศรัทธาสมเด็จพ่อองค์ปฐม  ๑๐๐  บาท
คุณจุ๋ม จงจิตต์ ( Joom Jongjit )  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณตฤณ-คุณพิชชาภา สถิรานนท์ และครอบครัว  ร่วมปิดบุญสร้างสะพานพระยานาค มาด้วย  ๗๑๒  บาท
คุณรุ่งนภา ( Phanwilai Rungnapha ) พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณศักดิพนธ์  ซื่อวาจา  พร้อมครอบครัว  ๙  บาท
คุณศุภานัน-คุณพสิษฐ์-คุณภาพร   นิยมทอง พร้อมครอบครัว  ๒๗ บาท
คุณสมศรี ธีระมั่นคง  พร้อมครอบครัว   ๙๑๓.๗๘   บาท
คุณ.Nina Sarinyabha  พร้อมครอบครัว  ๑๐  บาท
คุณจิระสุ จารุพันธ์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณแต้ และครอบครัว  30  บาท
คุณหนูนา ชนิษฐา  พร้อมครอบครัว  ๙  บาท 
คุณปุ๋ม (อยู่อเมริกา) พร้อมครอบครัว  ๔๙๙  บาท
คุณบงกช กระต่ายวงษ์พระจันทร์ ( เจ้าหน้าที่วัดวีระโชติฯ)  ร่วมปิดยอดบุญสะพาน   ๕๐๐  บาท
คุณสกุลยา รัตนประทีป ( เจ้าหน้าที่วัดวีระโชติฯ)   พร้อมครอบครัว ร่วมปิดยอดบุญสะพาน   ๕๐๐  บาท
คุณเก๋- คุณหนึ่ง วัดวีระโชติฯ พร้อมครอบครัว ร่วมปิดยอดบุญสะพาน  ๑,๘๐๐  บาท
คุณพาณี เดชสุชน พร้อมครอบครัว   ร่วมปิดยอดบุญสะพาน  ๑๐๐  บาท
คุณตุ้ม  วิลาสินี พร้อมครอบครัว   ร่วมปิดยอดบุญสะพาน  ๑๐๐  บาท
พี่ไก่ คงเดช พร้อมครอบครัว ร่วมปิดยอดบุญสะพาน  ๑๐๐  บาท
คุณมานะ และคุณ รัชนีวรรณ  ร่วมปิดยอดบุญสะพาน  ๑๐๐  บาท
คุณจิตรลดา นนทภา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
พี่เผือก  วัดวีระโชติฯ  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณเล็ก สุรีรัตน์ พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐  บาท
.
คณะคุณปาริซาติ เอี่ยมจันทร์
คุณพ่อสะโอช เอี่ยมจันทร์ 100  บาท
คุณแม่อำพัน เอี่ยมจันทร์ 100  บาท
คุณปาริชาต เอี่ยมจันทร์ 100  บาท
คุณวิมุตติ เอี่ยมจันทร์ 100
คุณธนพัฒน์ ภูรีกุลพิพัฒน์ 100  บาท
คุณชุติมา นิลแก้ว 100  บาท
คุณจำนงค์ ชะบา 100  บาท
คุณจีรนุช พร้อมครอบครัว ๒๐๐  บาท อุทิศให้ ประทิน พรหมสาขา ณ. กลนคร  
.
คณะคุณธนภร ธนวณิชย์กุล
คุณธนภร ธนวณิชย์กุล พร้อมครอบครัว  ๕,๐๐๐  บาท
คุณพงศา อาชายุทธการ  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐ บาท
คุณขนันรัตน์ ภูษิต  พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐  บาท
คุณคนึงนิตย์ ครูรัตนานุวัฒน์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
.
ยอดปัจจัยบุญ     81,225   บาท
.
 #By_คุณยายกลิ่นโสม  141102100142 450
 #เรียนดวงไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสม
 #โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ #htthttp://www.baankhunyai.com 102100
 ----------------------------------
   สนใจดูดวงติดต่อ QR Code
  

 • ​​​​​​​ออกโรงทาน งานครบรอบแห่งการมรณะ ๒๘ ปี ฯ.บุญโรงทานงานครบรอบมรณะ๒๘ปีพระราชพรหมยานนี้สำเร็จแล้ว.ขอกราบขอบพระคุณ ท่านเจ้าอาวาสวัดท่าซุง(หลวงพ่อสมนึก) ที่เมตตาให้เข้าร่วมออกโรงทา...

 • ประกาศเพื่อโมทนาบุญร่วมกันนะค่ะ สาธุ สาธุค่ะ _/i\_ _/i\_ _/i\_ xxx ปิดบุญสร้างสะพานพระยานาค แล้วนะจ๊ะ xxx ปิดบุญสร้างสะพานพระยานาค แล้วนะจ๊ะ xxx ปิดบุญส...

 • ประกาศเพื่อโมทนาบุญร่วมกันนะค่ะ สาธุ สาธุค่ะ_/i\_ _/i\_ _/i\_ . XXX ปิดบุญรูปภาพ หลวงพ่อฤาษี ๑๐,๐๐๐ แผ่น แล้ว นะจ๊ะ XXX ปิดบุญรูปภาพ หลวงพ่อฤาษี ๑๐,๐๐๐ แผ่น แล้ว นะ...

 • ประกาศเพื่อโมทนาบุญร่วมกันนะค่ะ สาธุ สาธุค่ะ_/i\_ _/i\_ _/i\_ XXX ปิดบุญ สร้างห้องน้ำวัดตะพังคีแล้วจร้า XXX XXX ปิดบุญ สร้างห้องน้ำวัดตะพังคีแล้วจร้า XX...

 • _/i\_ ประกาศเพื่อโมทนาบุญร่วมกันนะค่ะ สาธุ สาธุค่ะ . คณะกองทานบารมีฯ ร่วมถวายพัดลมมิตซูบิชิ ขนาดใบพัด 18 นิ้ว จำนวน 10 ตัว เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ _/i\_ . ขอโมทนาสาธุร่ว...

 • ประกาศเพื่อโมทนาบุญร่วมกันนะค่ะ สาธุ สาธุค่ะ_/i\_ _/i\_ _/i\_ XXX ปิดบุญ พานพุ่มเพชรแล้วนะจ๊ะ XXX ปิดบุญ พานพุ่มเพชรแล้วนะจ๊ะ XXX ปิดบุญ ...

 • บุญนี้สำเร็จแล้ว บุญสำเร็จแล้วนะจ๊ะ . _/i\_ ขอโมทนาสาธุร่วมกับท่านมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ และผู้โมทนาในบุญโรงทานนี้ . อานิสงส์บุญ : จะเป็นผู้ไม่มีอดหรือขาดเเคลนอ...

 • บุญอุปสมบทหมู่ 12 รูปนี้ สำเร็จ สำเร็จแล้วนะจ๊ะ บุญอุปสมบทหมู่ 12 รูปนี้ สำเร็จ สำเร็จแล้วนะจ๊ะ.ถวายปัจจัยทั้งสิ้น๖๖,๕๐๐ บาท: มีปัจจัยบุญโอนเพิ่มเติมมาภายหลังอีก ...

 • #ประกาศบุญ เพื่อโมทนาทั่วกัน#บุญออกโรงทาน งานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๓๐ ปี แห่งการมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีฯ) นี้สำเร็จแล้วxxx ปิดแล้ววว บุญออกโรงทานนี้...

 • คณะกองทานบารมีฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ๔๘ วัด 1.วัดเกตุสโมสร 2.วัดประชาบำรุง 3.วัดบางไทร 4.วัดปากคลองบางขนาก 5.วัดประจำรัง 6.วัดบัวลิ้มราษฎร์บำรุง 7.วัดบางอ้อราษฎ...

 • อัพเดทยอดบุญโรงทาน 2 วัด ๑๘,๗๑๕ บาท ปิดบุญ วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 . #บุญโรงทานวัดเขาแม่ชี นี้สำเร็จแล้ว นะจ๊ะ #บุญโรงทานวัดเขาแม่ชี นี้สำเร็จแล้ว นะจ๊ะ . อย...

 • XXX ปิดบุญกฐินแล้วจร้าาาXXX ปิดบุญกฐินแล้วจร้าาาXXX ปิดบุญกฐินแล้วจร้าาา.#บุญกฐินมหาสามัคคีนี้ สำเร็จแล้ว#บุญกฐินมหาสามัคคีนี้ สำเร็จแล้ว #บุญกฐินมหาสามัคคีนี้ สำเร็จแล้ว . คณะก...

 • โรงทานงานสวดมนต์ข้ามปี 2565 #บุญออกโรงทานงานสวดมนต์ข้ามปีนี้สำเร็จแล้ว #บุญออกโรงทานงานสวดมนต์ข้ามปีนี้สำเร็จแล้ว #บุญออกโรงทานงานสวดมนต์ข้ามปีนี้สำเร็จแล...
Visitors: 183,167