บุญรถพยาบาลรับ-ส่ง ผู้ป่วย COVID

      บุญรถพยาบาลนี้สำเร็จแล้ว
   บุญรถพยาบาลนี้สำเร็จแล้ว  
         ...ปิดบุญแล้วววจร้า ...
ถวายปัจจัยทั้งสิ้น  54,520  บาท  เรียบร้อยแล้ว
ขอโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ ด้วยนะคร้าาา
.
ขอโมทนาสาธุ ร่วมกับท่านมหาเศรษฐี คณะกองทานบารมีฯ และผู้โมทนาทุกๆท่าน
อานิสสงส์ : เป็นการสร้างมหาทานให้ประโยชฯแก่ส่วนรวม  จะส่งผลให้ท่านทั้งหลายแคล้วคลาดปลอดภัย  หากตกอยู่ที่ใด ก็จะมีคนอุปถัมภ์ได้เกื้อกูลไม่มีคำว่าลำบาก  ส่งผลให้มีผู้อุปถัมภ์ ค้ำจุนช่วยเหลือ พ้นจากกรรมหนักปาณาติบาต  หากเจ็บไข้ได้ป่วยกรรมนั้นจะบรรเทา ช่วยบรรเทาทุกข์เภทภัยแก่สาธารณะชน 
อันเป็นปัจจัยสะสมถึงพระนิพพาน  สาธุ สาธุ  
.
รายนามเจ้าภาพมหาเศรษฐี รถพยาบาลรับ-ส่ง ผู้ป่วยcovid​ คณะกองทานบารมีฯ
.
ต้นคุณแหม่ม & คุณ ศาศา ปั้นเงิน กวักกวัก  ๓๐๐ บาท
ต้นบุญคุณแหม่ม ปิดประตูนรก  ๕๓๕.๒๖  บาท
ท่านมหาเศรษฐีร่วมบุญมาโดยที่มิได้แจ้งชื่อ รวมทั้งสิ้น   ๔,๙๐๖  บาท
น้องศา ปั้นเงิน และ กวักกวัก  ๑๐๐  บาท
นู่นิ้ง กุลสตรี เกี้ยวสันเทียะ พร้อมครอบครัว   ๑๐๐ บาท
คุณอังสนา สปิลเลอร์ พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณตุ้ม รจนา พร้อม ครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณณัฐพร   พันธุมสุต พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณสิทธิโชต นาท้าว  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณปฎิพล พึ่งรัตน์ พร้อมครอบครัว  ๖๕  บาท
คุณนุก ระพีย์ พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท
คุณมีนาฎา เทียนเฮง พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณศักดิ์ชัย  นิลสวัสดิ์ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณโชติมนต์ จันทร์หอม พร้อมครอบครัว ๔๐๐  บาท
คุณอนุธิดา  ทีปวัฒน์พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณดารินทร์  กาญจนภัทร  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณปนัดดา บัวกระสินธุ์ และครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณธิติวัจน์ ภัทรสิทธิ์เจริญ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐   บาท
คุณชลิตา เด่นรัศมีเทพ พร้อมครอบครัว ๕๐๐  บาท
คุณญาณวีร์  อัศวศรวรกุล พร้อมครอบครัว ๒๐๐  บาท
คุณวิไลรัตน์(น้อย)-คุณไพศาล(อั๋น) อุไรพงษ์ พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณภัสร์วรา อัศวศรีวรกุล พร้อมครอบครัวอัศวศรีวรกุล ครอบครัวทานัง ครอบครัวภัทรโภคีตระกูล  ๙๙๙ บาท
คุณสายป่าน ศรีเมือง พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณวิภาณี พูนโชคพาณิชย์    ๒๕๐    บาท
คุณธนพร โศภิษฐ์สกุลวงศ์    ๒๕๐   บาท
คุณบี นพัชนันต์ พร้อมครอบครัว   ๕๙  บาท
คุณอทิรัตน์  กลิ่นสีห์ธนกร  พร้อมครอบครัว  ๙๙  บาท
คุณชูซาคุ  คุณนวจันทร์ โยชิมูระ  พร้อมครอบครัว   ๕๙   บาท
คุณพีรณัฐ  รัตนเกื้อ  พร้อมครอบครัว   ๑๐๐   บาท
คุณธัญมน ปัญจศิล  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณวิพาภรณ์  เลิศทรัพย์ พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณแต้ ธูปศรี  พร้อมครอบครัว ๓๐  บาท
คุณแพรทิพย์  ตียะไพบูลย์สิน พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณปุ๊ก  ธวัลรัตน์ พร้อมครอบครัว  ๑๙๕    บาท
คุณกนกวรรณ ภู่รัชฎา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณศุภนัน นิยมทอง พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณสรินทร์ทิพย์ พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณสุวรรณา ธนพงศ์พัฒน์ พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณชนัญชิดา ยางจิต  พร้อมครอบครัว   ๑๐๐   บาท
คุณเชษฐา จารุพัฒน์ พร้อมครอบครัว   ๑๐๐  บาท
คุณพีรัณัฐ  รัตนเกื้อ  พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณวริศรา เขม้นเขตต์การณ์ พร้อมครอบครัว  ๙๙ บาท
คุณรำพึง หิรัญชา พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณอลิสา จีรภิญญาภัฎ และครอบครัว  ๙๙๙  บาท
คุณยอด วีรพันธ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๘  บาท
คุณธีระ วิวัฒน์โชติพร พร้อมครอบครัว  ๔๐๐  บาท
คุณจิดาภา ข้าวพูลทอง พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณตฤณ - คุณพิชชาภา สถิรานนท์ และครอบครัว  ๑,๐๐๐  บาท
คุณวิ  ลภัสรดา  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณณัชชา คุณาวุฒิ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณลัทธจิตร มีรักษ์  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณจริยา คชชา  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณชุติ​พร​ ชว​สินธุ์​ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม   พร้อมครอบครัว  ๕,๐๐๐   บาท
คุณป้อม กันยารัตน์ พร้อมครอบครัว    ๒๐๐   บาท
คุณสุรสิทธิ์  ศรัณย์วรนาถ  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
ครอบครัวพิทักษ์ปิติเลิศ    ๑,๐๐๐  บาท
คุณนฤชล  เครือยิ้ม พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
นายอรรถพล+น.ส.ชนิษฐา  ด.ญ.มินรญา สิริดำรงเดช พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณอรรถพร  งามวิชานน์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณสมพร ค้าขาย พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณตุ้ม หทัยรักษ์  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณพลภัทร บุญจันทร์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณส้ม นฤมล   พร้อมครอบครัว   ๑๐๘   บาท
คุณจินดา ปัญญาสัย  พร้อมครอบครัว  ๗๐๐  บาท
คุณคุณัสนันท์​  ปัญญาสิทธินันท์​ ,คุณสุนทร ​- คุณนรภัทร​ - คุณศุภนันท์​ อเนกโพธิ์​   ๓๐๐  บาท
คุณปุ๊ก ผกามาส  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
นางอัจฉรา  ภูมิโคกรักษ์  ๑๐๐  บาท
นางเคลือบ  กำลังบุญ  ๑๐๐  บาท
นางอัญชลี  กำลังบุญ  ๑๐๐   บาท
นายสมคิด  ภูมิโคกรักษ์  ๑๐๐   บาท
คุณอุไรภัสร์   เมืองจันทึก  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐ บาท
คุณอรรถสิทธิ์ งามวิชสนน์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐   บาท
คุณแก้ว กรองแก้ว พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณสหทัศน์ ฉัตรนพคุณ  พร้อมครอบครัว   ๑,๐๐๐  บาท
คุณภูติมา   การุณรักษ์  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐   บาท
คุณโจ๊ก  โชติภักดิ์ พร้อมครอบครัว  ๒๐  บาท
คุณพิมพ์ลดา ธีราพิริยกรณ์ พร้อมครอบครัว ๓๐๐  บาท
คุณกระดิ่ง เสาวลักษณ์ พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณธิดารัตน์ มีคช พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณอุ๋ม พิชามญชุ์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณนุ๊ก ณภานัช   พร้อมครอบครัว  ๙๙   บาท
คุณนิวัฒน์ กาวีจันทร์  พร้อมครอบครัว  ๒๕๐  บาท
คุณแอค รักษิตา  พร้อมครอบครัว  ๕๐ บาท
คุณวัฒนา สุขแสน พร้อมครอบครัว  ๙๙ บาท
คุณเต้ย  กรกฎ  พร้อมครอบครัว   ๑๐๐  บาท
คุณสุมาลี  โฟบีส   พร้อมครอบครัว   ๓๐๐   บาท
คุณธนภร  เส็งสำเภา  พร้อมครอบครัว   ๕๐๐   บาท
คุณอ้อ อาทยา พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณกำพล  ปิยจิตศรัณย์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐    บาท
คุณจริงใจ  ทวีชีพ  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐   บาท
คุณเนย์ ธัญญพัทธ์ พร้อมครอบครัว   ๒๐๐   บาท
คุณศรายุทธ  สถิรอังกูร พร้อมครอบครัว   ๒๐๐  บาท
คุณสิริพร  เชื้อมอญ พร้อมครอบครัว   ๓๐๐  บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม(ฉะเชิงเทรา) พร้อมครอบครัว  ๕๐๐   บาท
คุณอรพันธุ ยางจิต พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณมนัสนันท์  มนตรา พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณเสถียรพงษ์  จัตตานนท์  พร้อมครอบครัว  ๕๐   บาท
คุณนัยนพัศ  อินจวงจิรกิตต์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐   บาท
คุณศศิวดี พุกกะณะสุต   พร้อมครอบครัว   ๒๐๐   บาท
คุณฐิติมา สันติแสงทองและครอบครัว  ๒๙๙  บาท
คุณกนกพรรณ เบทแมน และครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณเพชร เพชรรัตน์ และครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณเอกลักษณ์ กาเล็ก พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณสมศรี   ธีระมั่นคง  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณกฤษณา อรัญศรี พร้อมครอบครัว   ๒๐๐  บาท
คุณพรเทพ  ร้านเก่ง อ่อนนุช  พร้อมครอบครัว  ๓,๓๕๔  บาท
คุณชุติกาญจน์  ลิมาภิรักษ์วรา  พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณแพร ช่อผกา พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณรุ่ง รุ่งนภา  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐   บาท
คุณสมบูรณ์​ วงศ์​ชัย​สิริ​กุล​และครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณปวริษา นิ่มวนาดอน พร้อมครอบครัว   ๘๘  บาท
คุณจิรธนัญน์  และ ด.ญ.ภัคธิรินทณ์ ธิระภัคภัทราธนัน  ๕๐  บาท
คุณสริตา ซูมสเตก   พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณวริศรา จันทะมะ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐   บาท
คุณกนกวรรณ  ไพจิตร  พร้อมครอบครัว   ๑๗๙.๘๖   บาท
คุณแวว  อนุสรา   พร้อมครอบครัว  ๑๐๐   บาท
คุณปาริชาต เอี่ยมจันทร์ และ  คุณวิมุตติ เอี่ยมจันทร์   ๕๐๐  บาท
คุณแม่อำพัน และ คุณพ่อสะโอช เอี่ยมจันทร์  ๔๐๐  บาท
คุณยุภา ซูซาติ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐   บาท
คุณสถาพร อยู่สมบรูณ์  พร้อมครอบครัว   ๕๐๐  บาท
คุณหน่อย อรกัญญา  พร้อมครอบครัว  ๕๐ บาท
คุณเอ พิมสิริ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐   บาท
 คุณประพิมพ์พรรณ วิชิตทรัพยากร และครอบครัว คุณอะซาฟ ฮาลี   ๔๐๘  บาท 
นางสาวกัญจน์ชญา  บุญสม พร้อมครอบครัว  ๙๙ บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม   พร้อมครอบครัว  ๑๐๐   บาท
คุณณัฐธนิน อิ่มใจ พร้อมครอบครัว  ๙๙ บาท
คุณภัทรวรินทร์-คุณปริศนาและคุณชัญญาภัท ๑๐๐ บาท
คุณแก้ม สุจินตนา  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณสวิส เดชวิจิตร์  พร้อมครอบครัว ๘๘.๘๘  บาท
คุณสวิส เดชวิจิตร์  พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวย  ๓๘๕  บาท
คุณป้อม กันยารัตน์ พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวย    ๓๘๕   บาท
คุณยุภารัตน์ ฉิมกล่อม พร้อมครอบครอบครัว  ๑๐๐   บาท
คุณภัทรพา เหล่าสมบัติ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณสุกัญญา นนทภา  พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
สายบุญ นู๋ยิ้ม สิงหราช พร้อมครอบครัว  ๓๘๕  บาท
คุณอรพินท์  อัมพร พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณอ้น ชีระวิทย์  พร้อมครอบครัว   ๕๓๒  บาท
คุณสนธยา แซ่เตียว  พร้อมครอบครัว  ๑๐๘  บาท
คุณสกุลยา รัตนประทีป พร้อมครอบครัว  ๑๐๘  บาท
คุณเมตตา มีศาสตร์  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐ บาท
….
.... คณะคุณพี่สมทรง แตงทองคำ ....
พี่สมทรง  แตงทองคำ  พร้อมครอบครัว   ๑๐๐  บาท
คุณทิพย์สุคนธ์  มหาโยธิน  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณนงนุช ภู่บาง  และครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณนภัสสรณ์ พบบุญดี พร้อมครอบครัว   ๒๐๐  บาท
คุณวิชาญ   เพรชขวัญ และครอบครัว  ๒๐๐  บาท
น.ส.ภัทราภรณ์  สว่างศรี และ นายประหยัด  แสงจันทร์   ๒๐๐  บาท
….
.... คณะคุณนู๋กิ๊ฟ ....
คุณสกุลณัฐฎ์ ปิยะกุลเกรียติ  และ ดช.หัสพงศ์  ปิยะกุลเกรียติ  ๓๐๐  บาท
กลุ่มเพื่อนๆคุณสกุลณัฐฎ์ ปิยะกุลเกรียติ พร้อมครอบครัว    ๖๐๐  บาท
คุณวรพงษ์ อนุรักษ์อธิกุล พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณอเนก แซ่ไหล และครอบครัว  ๑๐๐  บาท
นู๋พริ้ม พิมพ์ภัทรา  พร้อมคอบครัว  ๑๐๐  บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม พร้อมด้วยครอบครัว  ๘๐๐  บาท
ครอบครัว นายกำจัด ขุนทองและ นางสมพร ขุนทอง  ๑๐๐  บาท
คุณสาคร  ประทุมกุล พร้อมครอบครัว  ๔๐๐  บาท
คุณวิไลวรรณ  วรรณโชติผาเวช  พร้อมครอบครัว 
คุณจินตนา มาพงษ์ พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณป้อม กันยารัตน์ พร้อมครอบครัว  ๑๘๐  บาท
คุณอรรถพร  งามวิชานน์  พร้อมครอบครัว  ๑๘๐  บาท
คุณจิ๊บ สรินทร์ทิพย์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณลัดดาวัลย์ ศรีมะลัย  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐   บาท
คุณจูน จุรีรัตน์ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณต้อ  พร้อมครอบครัว  ๒๐  บาท
คณต้น นิวัฒน์  พร้อมครอบครัว  ๗ บาท
นส.อุษณี เจริญอภิบาล และครอบครัว  ๑๐๗  บาท
คุณธัญญรัสม์ รุจจิราภัคศิริ และ คุณวุฒินันท์ หงส์คำ   พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณปฏิพล พึ่งรัตน์ พร้อมครอบครัว  ๖๕  บาท
คุณณัฐธนิน อิ่มใจ  พร้อมครอบครัว ร่วมปิดบญ ๒๐  บาท
คุณยุ้ย มีณณ์รญาห์ พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดบุญ  ๑๐๘ บาท
หนูกัณอนุธิดา ร่วมปิดบุญ ๒๐๐  บาท
คุณธมกร โมกขเวศ  พร้อมครอบครัว   ร่วมปิดบุญ   ๓๐๐ บาท
คุณปณิตา ปัจจัยคา พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดยอดบุญ ๒๐๐  บาท
พี่ภาสกร พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดยอดบุญ ๔๐๐  บาท
คุณทรัพย์ พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดยอดบุญ  ๑๐๐บาท
คุณตุ้ม ธนสาร พร้อมครอบครัว   ร่วมปิดยอดบุญ ๕๐๐บาท
คุณสิทธิโชค นาท้าว พร้อมครอบครัว   ร่วมปิดยอดบุญ  ๓๕๐   บาท
คุณนางสุธนา _นายวิรัช_นายจิรเมธ_นายวรเมธ  ลีลาอดิศร พร้อมครอบครัว   ร่วมปิดยอดบุญ   ๕๐๐   บาท
ผู่ไม่ประสงค์ออกนาม  พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดยอดบุญ   ๒๐๐  บาท
พี่เผือก พร้อมครอบครัว ร่วมปิดบุญ   ๒๐๐ บาท
คุณบงกช กะต่ายวงษ์พระจันทร์  ร่วมปิดบุญ ๑๐๐  บาท
น้องศาศา  กวักกวัก  และ แม่แหม่ม  ร่วมปิดบุญ  ๘๕  บาท
.
......
ยอดรวมขณะนี้   ๕๔,๕๒   บาท
.
หมายเหตุ : กรุณาเข้าใจตรงกันนะจ๊ะ
เงินที่โอนเข้าบัญชีนี้ทั้งหมด ไม่ว่าท่านผู้โอน จะแจ้งชื่อมาหรือไม่ 
ยายจะถือว่าเป็นปัจจัยบุญที่ประสงค์ร่วมบุญ รถพยาบาลทั้งหมดทั้งสิ้น
สาธุ สาธุ สาธุ 
.
#เรียนโหราศาสตร์ไทยด้วยตนเอง 
#Byคุณยายกลิ่นโสม 
ได้ที่ :- Baankhunyai.com

Visitors: 114,183