พระคาถาชินบัญชร

                พระคาถา ชินบัญชร               พระคาถา..ชินบัญชร

ความที่ยาย ติดอยู่เกาะ(น้ำท่วม)ที่บ้านอาม่า จึงทำให้ขาดตำราการอ้างอิงที่จะเขียนเรื่องโหราศาสตร์ จึงทำให้เขียนโหราศาสตร์ด้วยความกระท่อนกระแท่น ก็เลยคิดว่าหาอะไรมาเขียนไว้ให้เพื่อนๆอ่านเผื่อว่าจะเกิดประโยชน์ได้บ้าง ก็เลยนึกถึงเรื่อง.. พระคาถา ..

ยายก็เลยว่านึกถึงบทไหนได้ก็จะเอามาเขียนลงไปเรื่อยๆค่ะ ..  และจะพยายลงรายละเอียดการใช้พระคาถาให้ได้มากที่สุดนะคะ 


              คาถาชินบัญชร
คาถาชินบัญชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

พระคาถานี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ตกทอดมาจากลังกา
ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯค้นพบในคัมภีร์โบราณและได้ดัดแปลงแต่งเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษผู้ใดสวดภาวนาพระคาถานี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความสิริมงคลแก่ตนเอง ศัตรูไม่กล้ากล้ำกราย มีเมตตามหานิยม ขจัดภัยตลอดจนคุณไสยต่างๆ

ก่อนเจริญภาวนาให้ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วระลึกถึงหลวงปู่โตและตั้งคำอธิษฐานแล้วเริ่มสวด

เริ่มสวด...
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นึกถึงพระรัตนตรัย พระพุทธเจ้า ธรรมเจ้า สังฆเจ้า และ หลวงปู่โตแล้ว  ตั้งอธิษฐาน

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง
อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา
อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ
มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

เริ่มบทพระคาถาชินบัญชร

๑..ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตวา มารัง สะวาหะนัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา.
คำแปล
พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใด ประทับบนชัยบัลลังก์ ทรงเป็นบุคคลผู้องอาจ พิชิตพญามาราธิราชผู้พรั่งพร้อมด้วยไพร่พลแล้ว เสวยอมตรส คืออริยสัจธรรมทั้งสี่ประการ

๒..ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเกเต มุนิสสะรา.
คำแปล
พระพุทธเจ้าผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ มียี่สิบแปดพระองค์ มีพระตัณหังกรเป็นต้น ขออัญเชิญพระจอมมุนีทั้งหมดนั้นมาประดิษฐ์ฐานเหนือกระหม่อมของข้าพเจ้า

๓..สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร.
คำแปล
ขออัญเชิญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานที่ศรีษะ ขออัญเชิญพระธรรมประดิษฐานที่ดวงตาทั้งสอง ขออัญเชิญพระสงฆ์ ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งความดีทุกประการประดิษฐานที่อุระของข้าพเจ้า

๔..หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก.
คำแปล
ขอเชิญพระอนุรุทธะประดิษฐที่หัวใจ พระสารีบุตร อยู่ที่แขนเบื้องขวา พระโมคคัลลาน์อยู่ที่แขนเบื้องซ้าย พระอัญญาโกณฑัญญะอยู่เบื้องหน้า

๕..ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะ ราหุโล
กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก.
คำแปล
ขอเชิญพระอานนท์กับพระราหุลประดิษฐานที่หูเบื้องขวา พระมหากัสสปะกับพระมหานามะทั้งคู่ อยู่ที่หูเบื้องซ้ายของข้าพเจ้า

๖.เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว
คำแปล
ขอเชิญพระโสภิตะจอมมุนี ผู้มีแสงสว่างเพียงดังดวงอาทิตย์สมบรูณ์ด้วยสิริ จงสถิตอยู่ที่ส่วนเบื้องหลังจากเส้นผม คือที่ท้ายทอยของข้าพเจ้า

๗..กุมาระกัสสโป เถโร มะเหสี จิตตะ วาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิคุณากะโร.
คำแปล
ขอเชิญพระกุมารกัสสปเถระ ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ มีคำพูดอันวิจิตรไพเราะ เป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรม ประดิษฐานอยู่เป็นประจำที่ปากของข้าพเจ้า

๘..ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ อุปาลี นันทะ สีวะลี
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ.
คำแปล
ขอเชิญพระปุณณะ พระองคุลิมาล พระนันทะแลพระสีวลี พระเถระทั้ง๕ องค์นี้จงปรากฎเกิดเป็นดิลกรอยเจิมที่หน้าผากของข้าพเจ้า

๙..เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา
เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.
คำแปล
ขอเชิญพระอสีตะมหาเถระที่เหลือ ผู้ชนะกิเลส เป็นสาวกของพระชินเจ้า พระมหาเถระทั้ง๘๐ เหล่านี้ล้วนชนะกิเลสแล้ว เป็นโอรสของพระชินเจ้า รุ่งเรืองด้วยเดชแห่งศีล จงประดิษฐานที่อวัยวะน้อยใหญ่ของข้าพเจ้า

๑๐..ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง
คำแปล
ขออัญเชิญพระรัตนสูตรปรากฎ ณ.เบื้องหน้า พระเมตตาสูตรปรากฎ ณ.เบื้องขวา พระธชัคคสูตรปรากฎ ณ.เบื้องหลัง พระอังคุลิมาลสูตรปรากฎ ณ.เบื้องซ้าย

๑๑..ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง
อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา
คำแปล
ขออัญเชิญพระขันธปริตร พระโมรปริตร และพระอาฎานาฎยสูตร ปรากฎเป็นเครื่องกางกั้นในนภากาศ ขอเชิญพระปริตรและพระสูตรที่เหลือปรากฎเป็นปราการ

๑๒..ชินา ณาวะระสังยุตตา สัตตัปปาการะ ลังกะตา
วาตะปิตตาทะสัญชาตา พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา.
อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะ เตชะสา
คำแปล
ขออัญเชิญพระปริตรและพระสูตร อัประกอบด้วยอำนาจอันประเสริฐของพระชินเจ้า ประดับเป็นกำแพงเจ็ดชั้น โรคภัย อุปัทวะทั้งภายนอก ภายใน อันเกิดแต่เหตุมีโรคลมและโรคดีเป็นต้น จงถึงความหมดสิ้น ด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้า

๑๓..วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร
ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮี ตะเล
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา.
คำแปล
เมื่อข้าพเจ้ากระทำกิจของตนอยู่ในพระบัญชรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกเมื่อ ขอพระมหาบุรุษผู้องอาจทุกระองค์เหล่านั้น โปรดคุ้มครองข้าพเจ้าผู้อยู่ ณ.พื้นแผ่นดิน อันเป็นท่ามกลางแห่งบัญชรของพระชินเจ้าในกาลทุกเมื่อเกิด

อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข
ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ
สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ.
คำแปล
ข้าพเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักษ์รักษาภายในเป็นอันดีฉะนี้แล มีอุปัทวะอันชนะแล้วด้วยอนุภาพแห่งพระชินเจ้า มีหมู่ข้าศึกอันชนะแล้ว ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมเจ้า มีอันตรายอันชนะแล้วด้วยอานุภาพแห่งพระสังฆเจ้า เป็นผู้อันอานุภาพแห่งพระสัทธรรมปกป้องแล้ว ดำเนินชีวิตอยู่ในบัญชรของพระชินเจ้า ดังนี้แล


ความนิยมในอุปเท่ห์การใช้

สวดภาวนาบทที่ ๓ ใช้ในการอาราธนาพระสมเด็จไปกับตัว

.........."......... ๗ สำหรับนักพูด นักแสดง ใช้อาราธนาก่อนพูด ก่อนแสดง

.........."......... ๘ ใช้สำหรับ เสกแป้งเจิม เสกน้ำล้างหน้า

.........."......... ๙ ใช้เป็นบทสวด ให้แคล้วคลาด ปลอดภัยจากภยันตราย

.........."......... ๑๒ ใช้สวดเป็นป้องกันโรคภัย ไข้เจ็บ

.........."......... ๑๓ , ๑๔ ใช้สำหรับอาราธนาให้พระคุ้มครอง


คัดลอกมาจากหนังสือ พินิจพระคาถาชินบัญชร ของ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย#By_คุณยายกลิ่นโสม
#เรียนโหราศาสตร์ไทยด้วยตนเอง ที่: #www.baankhunyai.com
-----------------------
ดูดวงติดต่อ Line : baankunyai  
Visitors: 136,765