ภพ/เรือน.. ตนุ

          
           ภพเรือนชะตาที่ 1   ตนุ

ตนุเป็นจุดแรกเป็นจุดเดียวกันกับลัคนา  จุดสำคัญของดวงชะตา เป็นจุดที่ดวงอาทิตย์มองเห็นได้ที่ขอบฟ้า เมื่อเจ้าชะตาเกิดนั่นเอง 

ตนุจะบอกถึงการดำเนินชีวิตที่จะกำหนดเรื่องราวในการพยากรณ์ในการทำนาย ทั้งพื้นฐานดวงเดิม ดวงจร และ เหตุการณ์ปีนั้นๆ ตนุจะเป็นจุดแรกที่เราต้องอ่านดวงชะตาเพื่อจะได้รู้ความเป็นไปของเจ้าชะตาที่เราเรียกว่า "วาสนา"
 
ตนุ คือ ตัวเจ้าชะตา ภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพตั้งต้น อันดับแรกในดวงชะตา 
ความหมายหลัก ก็คือ การเกิด ตัวตนเอง เจ้าชะตา วาสนาของเจ้าชะตา พฤติกรรม ความเป็นอยู่  เป็นภพที่แสดงถึงตัวตนของเจ้าชะตาในทุกๆเรื่อง(ตั้งแต่ศรีษะถึงเท้า)  รูปร่างลักษณะของบุคคล บุคคลิกภาพที่คนภายนอกพบเห็น ลักษณะนิสัย อารมณ์ ความประพฤติ จริต อากัปกิริยา สุขภาพ  ความยืนยาวของเจ้าชะตา อนามัย ความเป็นอยู่ ที่อยู่อาศัย ตลอดจนถึงสิ่งแวดล้อม และความเป็นไปของเจ้าชะตาในอนาคต
 
เหตุการณ์  พื้นฐานของชีวิตเมื่อแรกเกิดหรือเกิดขึ้นในเมื่อวัยเด็ก ว่าจะมีภาวะเป็นอย่างไร และแสดงการณ์ที่จะดำเนินไปอนาคต เป็นพฤติกรรมของชีวิตโดยตลอดไป เหตุการณ์ที่เกิดจากการกระทำของเจ้าชะตา ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ตามสภาวะแวดล้อมของเจ้าชะตา สิ่งที่เกี่ยวพันถึงชื่อเสียง ความสำเร็จ การเลื่อนยศ เลื่อนขั้น เลื่อตำแหน่ง สิ่งเชิดชูเกรียติ  ตลอดถึงมิตรภาพ ควมสัมพันธ์ ความร่วมมือ การเจรจา ความตกลง ความก้าวหน้า 

สิ่งของ  เมื่อภพตนุให้ความหมายถึงตัวตน เมื่อรวมกันจะหมายถึงสิ่งของ เงินทอง หรือของใช้ประจำตัวของเจ้าชะตา ของใช้ประจำ หรือของใช้ที่อยู่ใก้ลตัว 

บุคคล หมายถึงตนเอง บุคลิกภาพ รูปร่าง นิสัย การแสดงออก กิริยาท่าทาง ดูปราดเปรียวหรือเชื่องช้า  อ้วนหรือผอม คล้ำหรือขาว เป็นต้น

สถานที่ สถานที่ที่อยู่อาศัยของเจ้าชะตา หรือไม่ก็เป็นสถานที่เกืด หรือ ภูมิลำเนา  สภาวะแวดล้อมที่คุ้นเคยหรืออยู่เป็นประจำ

                     

เช่นจากรูป จะเห็นได้ว่า ลัคนาอยู่ราศีเมษ ฉะนั้นจึงถือว่าราศีเมษเป็นลัคนา และเป็นตนุของราศีเมษ ซึ่งมีดาวอังคารเป็นดาวเกษตรเรือนใน ซึ่งถือว่าเป็นตนุลัคน์ ซึ่งจะกล่าวเรื่องเกษตรเรือนในในบทต่อๆไป

ดังนั้นตนุจะเป็นจุดเริ่มต้น และบังการชะตาให้ดำเนินความเป็นไปจนตลอดชีวิต ไม่ว่าวัยจรจะเปลี่ยนไปอย่างไร เราก็ยังต้องใช้ตนุในลัคนาดวงเดิมอ่านดวงและออกคำพยากรณ์ด้วยเสมอ
 

 • กดุมภะ เป็นภพเรือนที่๒ ถัดจากตนุ ในความหมายของกดุมภะที่ใช้กันบ่อยๆนั่นก็คือ ทรัพย์สิน เงินทอง รายได้ ผลประโยชน์ตอบแทน แต่จริงแล้ว กดุมภะสามารถอ่านได้มากมาย เช่นครอบครัวพี่ชายห...

 • ความหมายเรือน .. สหัสชะสหัสชะ คือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่สาม จากลัคนาความหมายหลัก ก็คือ เพื่อนฝูง สังคม คนรอบข้าง เพื่อนร่วมงาน น้องสาว-น้องชายลำดับถัดไป เพื่อนร่วมวัยเรียน กา...

 • ความหมาย พันธุ พันธุคือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๔จากลัคนาความหมายหลัก ก็จะหมายถึง ครอบครัว เครือญาติ วงศาคณาญาติ วงศ์ตระกูล เผ่าพันธุ์ผู้อุปถัมภ์พี่ๆ...

 • ภพเรือน ปุตตะ ปุตตะ คือ ภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๕จากลัคนา ความหมายหลักของปุตตะ หมายถึง เด็กลูกหลาน ลูกน้องบริวารผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ที่มีอายุอ่อนกว่า ลูกจ้าง เร...

 • ความหมาย ภพ/เรือน .. อริ อริ คือภพเรือนที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๖จากลัคนาความหมายหลักอริ จะหมายถึงอุปสรรค ขัดขวาง สิ่งกีดกั้นความทุกข์ ความทรมาน การเจ็บปวด การหยุดชะงัก ถูกช่วงชิ...

 • ความหมาย ภพ/เรือน.. ปัตนิ ภพ/เรือน ปัตนิคือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๗ จากลัคนา นั่นก็คือฝั่งตรงกันข้ามกับลัคนานั่นเองความหมายหลักก็จะหมายถึง เพศตรงข้าม คนฝั่งตรงข้าม บุคคลที่เรา...

 • ความหมายภพ/เรือน มรณภพ/เรือน มรณะคือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๘จากลัคนาความหมายหลักตาย สาบสูญ หาย การสูญเสีย การจาก การพลัดพราก หนีไป การเจ็บป่วย ภยันตราย การเดินทางไกล การโยกย้...

 • ความหมาย ภพ/เรือน ศุภะ ศุภะ เป็นภพที่๙ หากนับจากลัคนาไป ความหมายหลักก็จะหมายถึง ครูบาอาจารย์ พ่อ ที่พึ่ง ผู้อุปถัมภ์ คนช่วยเหลือ การเคารพบูชา การศรัทธา ความนึกคิดด้านคุณธรรม หลาน...

 • ความหมายของภพ/เรือน กัมมะ ภพ/เรือน กัมมะคือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๑๐จากลัคนาความหมายหลักการงาน อาชีพ ภาระ หน้าที่่ ภาระกิจ การรับผิดชอบ คุณสมบัติ การกระทำ ปฎิบัติ การศึกษ...

 • ความหมาย ภพ/เรือน ลาภะภพ/เรือน ลาภะคือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๑๑ จากลัคนา ความหมายหลักสิ่งที่มาโดยฟรีๆ โชค ลาภ สิ่งที่งอกเงยจากเดิม ความสำเร็จ การแสวงหาความสำเร็จ ผลประโยชน์ ...

 • ความหมาย ภพ/เรือน วินาศนะภพ/เรือน วินาศคือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๑๒ จากลัคนา เป็นภพสุดท้ายชนหลังลัคนาความหมายหลัก ข้างหลัง ด้านหลัง ปกปิด ไม่เปิดเผย แอบซ่อน ซ่อนเร้น ลึกลับ ...

 • บทความ หลักโหราศาสตร์ โดย อาจารย์ ส. แสงตะวัน ปัจจุบันเราได้รับการยอมรับแล้วว่า วิชาโหราศาสตร์มีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์และสัตว์ ตลอดจนสรรพสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นใน...

หมายเหตุ :: 
: การอ่านดวงนี้เป็นการอ่านดวงสไตล์คุณยายกลิ่นโสมเท่านั้น ไม่สามารถใช้เป็นแบบเรียนโหราศาสตร์ไทยได้

: การอ่านดวงนี้เป็นการอ่านเพียงพื้นดวงเท่านั้น มิได้อ่านดวงจรวัยจร เหตุการณ์ปี(ลัคนาปีนั้นๆ) และดาวจร


 #By_คุณยายกลิ่นโสม 102100142 450
 #อ่านดวงไทยสไตล์คุณยายกลิ่นฯ
 #เรียนดวงโหราศาสตร์ไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสม
 #โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองฉบับคุณยาย ได้ที่ # https://www.baankhunyai.com/ 102100
 ----------------------------------
   สนใจดูดวงติดต่อ QR Code
  
Visitors: 155,453