ความหมายภพ/เรือน

ความหมายภพ/เรือน 
 
ภพ หมายถึง อาณาเขตแห่งราศี ที่มีลัคนาเป็นจุดเริ่มต้น และเป็นการแทนขอบเขต แห่งความหมายของชีวิต ซึ่งเป็นการปรับความหมายของดาว ราศีบนฟ้า ไปสู่ความเกี่ยวพันธ์กับมนุษย์ 

เรือน หมายถึง อาณาเขตของราศี ที่อยู่ในครอบครองของดาวเกษตร(ซึ่งจะเขียนเพิ่มเติมภายหลัง)ซึ่งในแต่ละราศี ซึ่งในแต่่ละราศีจะมีดาวเกษตรเป็นของตัวเอง ซึ่งเราเรียกว่าเกษตรเรือนใน
ซึ่งมีความหมายใก้ลเคียงแต่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย  ซึงบางทีก็จะพบในอาจารย์บางท่านเรียกภพหรือเรียกเรือน แต่ก็ให้ทราบไว้เท่านั้นเอง

ภพ ก็คือราศีในดวงชะตา ที่ถูกกำหนดขึ้นจากลัคนาเป็นที่หมายตั้งต้น โดยแต่ละภพแต่ละเรือน จะเกิดความหมายในการพยากรณ์ ดวงชะตา แต่ละภพ จะมีความหมายแตกต่างกันไปตามภพ ซึ่งแต่ละภพจะมีความเกี่ยวข้องกับชีวิต และความเป็นอยู่ สภาวะแวดล้อมสังคม ของมนุษย์ 
 

   แต่โบราณในทางโหราศาสตร์ มีความหมายเฉพาะไม่กว้างนัก เพราะชีวิตและสิ่งแวดล้อมไปง่ายๆ ต่อมาโลกเจริญขึ้น สิ่งต่างๆเกิดขึ้นในโลกมากมายความหมายทางโหราศาสตร์ จึงต้องขยายตัวเองตามวิวัฒนาการ ครอบคลุมเหตุการณ์ให้ทั่วถึง แต่การขยายนั้น ก็ยังอยู่ในความหมายหลัก อันเป็นความหมายเดิมของโหรโบราณนั่นเอง 
   ซึ่งในปัจจุบันได้มีผู้ได้ใช้หลักเกณฑ์แบบต่างๆใหม่ๆเพื่อที่จะได้อ่านดวงชะตาให้แม่นยำ แต่บางหลักเกณฑ์ก็แม่นยำดี แต่บางหลักเกณฑ์ก็แม่นยำแต่เพียงบางอย่างบางส่วนเท่านั้น

ซึ่งในถือหลักการอ่านดวงชะตา ตามหลักเกณฑ์ของท่าน อาจารย์อรุณ ลำเพ็ญ เป็นสำคัญส่วนใหญ่  ซึ่งหลักเกณฑ์สำคัญๆ ที่ใช้มาเป็นหลักประกอบการเกี่ยวกับอ่านดวง มี ๔ ประการคือ 
๑.ภพบอกถึงเหตุการณ์ 
๒.ภพบอกถึงสิ่งของ 
๓.ภพบอกถึงบุคคล
๔.ภพบอกถึงสถานที่  

หากว่าเราใช้หลักในการพยากรณ์ ตามหลักเกณฑ์นี้ เราก็จะสามารถออกคำพยากรณ์ได้ครอบคลุม นอกนั้นต้องอาศัยประสบการณ์ความชำนาญการของโหรแต่ละท่าน 
 

#By_คุณยายกลิ่นโสม 100
#อ่านดวงไทยสบายสบายตามสไตล์คุณยายกลิ่นโสม105
#ฟรี!!เรียนดูดวงฟรี!!เรียนโหราศาสตร์ไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสม 
#โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองฉบับคุณยายกลิ่นโสม ได้ที่ #htthttp://www.baankhunyai.com 105322
------------------------------------
  สนใจดูดวงติดต่อ: baankunyai 102 100450
          

 • Screenshot 2024-05-25 151922.png
  ภพเรือนชะตาที่ 1 ตนุ ตนุเป็นจุดแรกเป็นจุดเดียวกันกับลัคนา จุดสำคัญของดวงชะตา เป็นจุดที่ดวงอาทิตย์มองเห็นได้ที่ขอบฟ้า เมื่อเจ้าชะตาเกิดนั่นเอง ตนุจะบอกถึงการดำเนินชีวิต วิถีชีว...

 • Screenshot 2024-05-25 174139.png
  ความหมายเรือน กดุมภะ กดุมภะ เป็นภพเรือนที่๒ ถัดจากตนุ ในความหมายของกดุมภะที่ใช้กันบ่อยๆนั่นก็คือ ทรัพย์สิน เงินทอง รายได้ ผลประโยชน์ต่างตอบแทน แต่จริงแล้ว กดุมภะสามารถอ่านได้ม...

 • Screenshot 2024-05-25 174709.png
  ความหมายเรือน .. สหัสชะ สหัสชะ คือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่3 จากลัคนาความหมายหลักก็คือ เพื่อน เพื่อนฝูง สังคม คนรอบข้าง เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมวัยเรียน เพื่อนร่วมทาง เพื่อนบ...

 • Screenshot 2024-05-25 175626.png
  ความหมาย พันธุ พันธุคือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๔จากลัคนาความหมายหลักก็จะหมายถึงบ้านเกิดของเจ้าชะตา สิ่งแวดดล้อมของเจ้าชะตา แม่ ครอบครัว เครือญาติ วงศ...

 • Screenshot 2024-05-25 180521.png
  ภพเรือน ปุตตะ ปุตตะ คือ ภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๕จากลัคนา ความหมายหลักของปุตตะ หมายถึง เด็กลูกหลาน ลูกน้องบริวารผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ที่มีอายุอ่อนกว่า ลูกจ้าง เรื่องใหม่ๆ...

 • Screenshot 2024-05-25 181208.png
  ความหมาย ภพ/เรือน .. อริ อริ คือภพเรือนที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๖จากลัคนาความหมายหลักอริ จะหมายถึงอุปสรรค ขัดขวาง สิ่งกีดกั้นความทุกข์ ความทรมาน การเจ็บปวด การหยุดชะงัก ถูกช่วงชิ...

 • Screenshot 2024-05-25 182042.png
  ความหมาย ภพ/เรือน.. ปัตนิ ภพ/เรือน ปัตนิคือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๗ จากลัคนา นั่นก็คือฝั่งตรงกันข้ามกับลัคนานั่นเองความหมายหลักก็จะหมายถึง ตรงข้าม ฝั่งตรงข้าม เพศตรงข้าม คนฝั่...

 • Screenshot 2024-05-25 182638.png
  ความหมายภพ/เรือน มรณภพ/เรือน มรณะคือภพที่ลัคนาสถิตอยู่เป็นภพที่๘จากลัคนาความหมายหลักตาย สาบสูญ หาย การสูญเสีย การจาก การพลัดพราก หนีไป การเจ็บป่วย ภยันตราย การเดินทางไกล การโยกย้า...

 • Screenshot 2024-05-25 183252.png
  ความหมาย ภพ/เรือน ศุภะ ศุภะ เป็นภพที่๙ หากนับจากลัคนาไป ความหมายหลักก็จะหมายถึง ครูบาอาจารย์ พ่อ ที่พึ่ง ผู้อุปถัมภ์ คนช่วยเหลือ การเคารพบูชา การศรัทธา ความนึกคิดด้านคุณธรรม หลานช...

 • Screenshot 2024-05-25 183953.png
  ความหมายของภพ/เรือน กัมมะ ภพ/เรือน กัมมะคือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๑๐จากลัคนาความหมายหลักการงาน อาชีพ ภาระ หน้าที่่ ภาระกิจ การรับผิดชอบ คุณสมบัติ บุคคลิก การกระทำ ปฎิบัติ การศ...

 • Screenshot 2024-05-25 185713.png
  ความหมาย ภพ/เรือน ลาภะ ภพ/เรือน ลาภะคือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๑๑ จากลัคนา ความหมายหลักสิ่งที่มาโดยฟรีๆ โชคลาภ สิ่งที่งอกเงยจากเดิม ความสำเร็จ การแสวงหาความสำเร็จ ผลประโยชน์ ค...

 • 12.วินาสนะ1_.png
  ความหมาย ภพ/เรือน วินาศนะภพ/เรือน วินาศคือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๑๒ จากลัคนา เป็นภพสุดท้ายชนหลังลัคนาความหมายหลัก ข้างหลัง ด้านหลัง ปกปิด ไม่เปิดเผย แอบซ่อน ซ่อนเร้น ลึกลับ ค...

 • 1571371588.png
  บทความ หลักโหราศาสตร์ โดย อาจารย์ ส. แสงตะวัน ปัจจุบันเราได้รับการยอมรับแล้วว่า วิชาโหราศาสตร์มีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์และสัตว์ ตลอดจนสรรพสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลก ทุ...
Visitors: 176,669