ความหมายภพ/เรือน

   

ภพ หมายถึง อาณาเขตแห่งราศี ที่มีลัคนาเป็นจุดเริ่มต้น และเป็นการแทนขอบเขต แห่งความหมายของชีวิต ซึ่งเป็นการปรับความหมายของดาว ราศีบนฟ้า ไปสู่ความเกี่ยวพันธ์กับมนุษย์ 

เรือน หมายถึง อาณาเขตของราศี ที่อยู่ในครอบครองของดาวเกษตร(ซึ่งจะเขียนเพิ่มเติมภายหลัง) ซึ่งในแต่ละราศี ซึ่งในแต่่ละราศีจะมีดาวเกษตรเป็นของตัวเอง ซึ่งเราเรียกว่าเกษตรเรือนใน

ซึ่งมีความหมายใก้ลเคียงแต่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย  ซึงบางทีก็จะพบในอาจารย์บางท่านเรียกภพหรือเรียกเรือน แต่ก็ให้ทราบไว้เท่านั้นเอง

ภพ ก็คือราศีในดวงชะตา ที่ถูกกำหนดขึ้นจากลัคนาเป็นที่หมายตั้งต้น โดยแต่ละภพแต่ละเรือน จะเกิดความหมายในการพยากรณ์ ดวงชะตา แต่ละภพ จะมีความหมายแตกต่างกันไปตามภพ ซึ่งแต่ละภพจะมีความเกี่ยวข้องกับชีวิต และความเป็นอยู่ สภาวะแวดล้อมสังคม ของมนุษย์ 

แต่โบราณในทางโหราศาสตร์ มีความหมายเฉพาะไม่กว้างนัก เพราะชีวิตและสิ่งแวดล้อมไปง่ายๆ ต่อมาโลกเจริญขึ้น สิ่งต่างๆเกิดขึ้นในโลกมากมายความหมายทางโหราศาสตร์ จึงต้องขยายตัวเองตามวิวัฒนาการ ครอบคลุมเหตุการณ์ให้ทั่วถึง แต่การขยายนั้น ก็ยังอยู่ในความหมายหลัก อันเป็นความหมายเดิมของโหรโบราณนั่นเอง 

ซึ่งในปัจจุบันได้มีผู้ได้ใช้หลักเกณฑ์แบบต่างๆใหม่ๆเพื่อที่จะได้อ่านดวงชะตาให้แม่นยำ แต่บางหลักเกณฑ์ก็แม่นยำดี แต่บางหลักเกณฑ์ก็แม่นยำแต่เพียงบางอย่างบางส่วนเท่านั้น

ซึ่งในถือหลักการอ่านดวงชะตา ตามหลักเกณฑ์ของท่าน อาจารย์อรุณ ลำเพ็ญ เป็นสำคัญส่วนใหญ่
ซึ่งหลักเกณฑ์สำคัญๆ ที่ใช้มาเป็นหลักประกอบการเกี่ยวกับอ่านดวง มี ๔ ประการคือ 
๑.ภพบอกถึงเหตุการณ์ 
๒.ภพบอกถึงสิ่งของ 
๓.ภพบอกถึงบุคคล
๔.ภพบอกถึงสถานที่  

หากว่าเราใช้หลักในการพยากรณ์ ตามหลักเกณฑ์นี้ เราก็จะสามารถออกคำพยากรณ์ได้ครอบคลุม นอกนั้นต้องอาศัยประสบการณ์ความชำนาญการของโหรแต่ละท่าน
 
 
 
 
#By_คุณยายกลิ่นโสม
----------------------
#เรียนโหราศาสตรไทยด้วยตนเอง
ได้ที่ :#บ้านคุณยาย.com  #www.baankhunyai.com

ดูดวงติดต่อ Line : baankunyai
 

 • ภพเรือนชะตาที่ 1 ตนุ ตนุเป็นจุดแรกเป็นจุดเดียวกันกับลัคนา จุดสำคัญของดวงชะตา เป็นจุดที่ดวงอาทิตย์มองเห็นได้ที่ขอบฟ้า เมื่อเจ้าชะตาเกิดนั่นเองตนุจะบอกถึงการดำเนินชีวิตที่จ...

 • กดุมภะ เป็นภพเรือนที่๒ ถัดจากตนุ ในความหมายของกดุมภะที่ใช้กันบ่อยๆนั่นก็คือ ทรัพย์สิน เงินทอง รายได้ แต่จริงแล้ว กดุมภะสามารถอ่านได้มากมาย เช่นครอบครัวพี่ชายหรือพี่สาว การเจ็บ...

 • ความหมายเรือน .. สหัสชะ สหัสชะ คือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่สาม จากลัคนาความหมายหลัก ก็คือ เพื่อนฝูง สังคม คนรอบข้าง เพื่อนร่วมงาน น้องสาว-น้องชายลำดับถัดไป เพื่อนร่วมวัยเรียน...

 • ความหมาย พันธุ พันธุคือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๔จากลัคนาความหมายหลัก ก็จะหมายถึง ครอบครัว เครือญาติ วงศาคณาญาติ วงศ์ตระกูล เผ่าพันธุ์ผู้อุปถัมภ์พ...

 • ภพเรือน ปุตตะ ปุตตะ คือ ภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๕จากลัคนา ความหมายหลักของปุตตะ หมายถึง เด็กลูกหลาน ลูกน้องบริวารผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ที่มีอายุอ่อนกว่า ลูกจ้าง เร...

 • ความหมาย ภพ/เรือน .. อริ อริ คือภพเรือนที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๖จากลัคนาความหมายหลักอริ จะหมายถึงอุปสรรค ขัดขวาง สิ่งกีดกั้นความทุกข์ ความทรมาน การเจ็บปวด การหยุดชะงัก ถูกช่วงชิ...

 • ความหมาย ภพ/เรือน.. ปัตนิ ภพ/เรือน ปัตนิคือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๗ จากลัคนา นั่นก็คือฝั่งตรงกันข้ามกับลัคนานั่นเองความหมายหลักก็จะหมายถึง เพศตรงข้าม คนฝั่งตรงข้าม บุคคลที่เรา...

 • ความหมายภพ/เรือน มรณะ ภพ/เรือน มรณะคือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๘จากลัคนาความหมายหลักตาย สาบสูญ หาย การสูญเสีย การจาก การพลัดพราก หนีไป การเจ็บป่วย ภยันตราย การเดินทางไกล การโ...

 • ความหมาย ภพ/เรือน ศุภะ ศุภะ เป็นภพที่๙ หากนับจากลัคนาไป ความหมายหลักก็จะหมายถึง ครูบาอาจารย์ พ่อ ที่พึ่ง ผู้อุปถัมภ์ คนช่วยเหลือ การเคารพบูชา การศรัทธา ความนึกคิดด้านคุณธรรม หลาน...

 • ความหมาย ภพ/เรือน กัมมะ ภพ/เรือน กัมมะคือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๑๐จากลัคนาความหมายหลักการงาน อาชีพ ภาระ หน้าที่่ ภาระกิจ การรับผิดชอบ คุณสมบัติ การกระทำ ปฎิบัติ การศึกษาใน...

 • ความหมาย ภพ/เรือน ลาภะ ภพ/เรือน ลาภะคือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๑๑ จากลัคนาความหมายหลักสิ่งที่มาโดยฟรีๆ โชค ลาภ สิ่งที่งอกเงยจากเดิม ความสำเร็จ การแสวงหาความสำเร็จ ผลประโยชน์...

 • ความหมาย ภพ/เรือน วินาศนะ ภพ/เรือน วินาศคือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๑๒ จากลัคนา เป็นภพสุดท้ายชนหลังลัคนาความหมายหลัก ข้างหลัง ด้านหลัง ปกปิด ไม่เปิดเผย แอบซ่อน ซ่อนเร้น ลึกลั...

 • บทความ หลักโหราศาสตร์ โดย อาจารย์ ส. แสงตะวัน ปัจจุบันเราได้รับการยอมรับแล้วว่า วิชาโหราศาสตร์มีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์และสัตว์ ตลอดจนสรรพสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลก...
Visitors: 132,317