สวดมนต์ เสริมดวง

   


   #ยอดอานุภาพไม่มีประมาณของพระคาถาเงินล้าน

พระคาถาเงินล้าน เรียกว่าเป็นสุดยอดพระคาถามีหลักฐานที่มาของคาถายอดพุทธคุณไม่เคยมีปรากฎมาก่อน นับตั้งแต่ พระคาถาประทานโดย สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึง ๒ พระองค์คือ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน และพระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าองค์ที่ ๓ ในภัทรกัปนี้) 

คาถาจากพระปัจเจกพุทธเจ้าสืบสายจากหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค มอบแก่ลูกหลานโดย หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ท่านปู่พระอินทร์ ท่านย่าศรี ท่านพระเจ้าแม่มัทรี บริวารท้าวเวสสุวรรณนำคาถามาบอกหลวงพ่อ ก็มีประวัติปรากฎเกี่ยวข้องกับคาถาเกินจะกล่าวได้ทั้งหมด 
อานุภาพของพระคาถา ทั้งปัดอุปสรรค เหตุร้ายไม่เกิด เมตตา มหาลาภ ค้าขายดี เรียกเงินแสนเงินล้าน เร่งลาภให้เร็วขึ้น ลาภไม่ขาดสาย เมื่อยกคาถาขึ้นสวดอำนาจพุทธคุณ ก็อาจทำให้ผู้สวดมีพลังงานศักดิ์สิทธิ์ ทั้งกาย วาจา ใจ ก็มีเดช ดึงดูดเหนี่ยวนำแต่สิ่งดี ๆ ให้มาปรากฏ เป็นโชคลาภ เงินทอง ความสุข ความเจริญ และมีสุคติเป็นที่สุดก็เป็นได้.. 

เกร็ดที่มาพระคาถาเงินล้าน
สัมปจิตฉามิ 
: คาถาสนองกลับ เหตุร้ายไม่เกิด ภัยที่เขาจะเข้ามาหาเรา จะถูกผลักไปหาเจ้าของ คือการปัดอุปสรรคไม่ให้กล้ำกรายเข้ามา

นาสังสิโม
: คาถาพระพุทธกัสสป สัมมาสัมพุทธเจ้า พระราชทาน สวดคาถาจบแรกนึกถึงพระองค์คาถาเงินล้านจึงมีผล

บทแรก " พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ " 
: ตัดอุปสรรคที่ลาภจะมา อันนี้ตัดอุปสรรคที่ลาภจะมาแต่เขามาบอกว่ามีผลแน่นอน คือว่าแกจะไม่ยอมให้ลูกแกจน พูดง่ายๆก็แล้วกันพระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยัน บอกว่าให้หมด

บทที่สอง " พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุเม " 
: คาถาบทนี้เป็นคาถาเงินแสนของท่าน

บทที่สาม " มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม " 
: บทนี้เป็นคาถาเรียกลาภ ปลุกพระวัดพนัญเชิง

บทที่สี่ " มิเตพาหุหะติ "
: เป็นคาถาเงินล้าน มียักษ์ตนหนึ่งนำความจากท้าวเวสสุวรรณนำคาถามาบทหนึ่งเป็นของพระกัสปะสัมพุทธเจ้า สวดภาวนาทุกวันจะมีอำนาจ เหตุร้ายไม่เกิด และเป็นมหาลาภนำมาสวดก่อนคาถาพระปัจเจก..(จากหนังสือลูกศิษย์บันทึกหน้า ๕๐) ให้นึกขอกับท่านสมเด็จพระกัสปสัมมาพุทธเจ้า  และท่านท้าวเวสสุวรรณถึงมีผล

บทที่ห้า " พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม " 
: เป็นคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า สืบจาก หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค คาถาเงินงอกหลวงพ่อวัดท่าซุง เคยเล่าให้ฟังว่า นายแจ่ม เปาเล้ง ภาวนา คาถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้า ประเภทภาวนาเป็นล่ำเป็นสัน บอกลูกบอกเมียว่า หลวงพ่อปานบอกว่าคาถาบทนี้ภาวนาแล้วรวย 

บทที่หก " สัมปติจฉามิ "
: บทนี้ เป็นคาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น 

บทที่เจ็ด " เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ "
: เป็นคาถามหาลาภ“ พระปัจเจกพุทธเจ้ามาบอกหลวงพ่อเมื่อ พ.ย.๒๕๓๓  เป็นภาษาโบราณ แต่เทียบกับภาษาไทยอ่านได้อย่างนี้ เป็นคาถามหาลาภ มีผลยิ่งใหญ่มาก หลวงพ่อสอนว่า "คาถาเงินล้าน สวดแค่วันละ ๙ จบยังทำไม่ได้ คน ๆนั้นก็ไม่น่าจะรวยตามอานุภาพคาถา"

#แนะนำเกร็ดเกี่ยวกับคาถาเงินล้าน
สวดคาถานี้จบแรก หลวงพ่อฤๅษีกำชับให้นึกขอบารมีพระพุทธเจ้าคาถาจึงมีผล
หาก สวด ๙ จบ เป็นเบี้ยยาไส้ ช่วยให้คล่องตัวในความเป็นอยู่ไม่อัตคัด
ถ้าอับจนเงินตึงตัว สวดอย่างน้อย ๓๐ จบต่อวันการเงินจะดีขึ้น... ธรรมวิโมกข์ ฉบับที่ ๒๒๑ หน้า ๗๑
ภาวนาจนจิตเป็นสมาธิ ลาภผลก็มาเร็วตามอำนาจฌานสมาธิ *เพราะสมาธิฌานจัดเป็นคุรุกรรม (กรรมหนัก) ย่อมให้ผลก่อนกรรมอื่น (หนังสือธรรมวิโมกข์ ฉบับที่ ๒๓๖ หน้า ๗๐)
ยันต์ยอดธงพิชัยสงครามใช้คู่กับคาถาเงินล้านได้ (สนทนาธรรมเล่ม ๖ หน้า  ๓๖)
ใช้คาถานี้ร่วมกับ พระคำข้าว-พระหางหมาก จะรวยใหญ่ (สนทนาธรรมเล่ม ๖ หน้า ๓๙) 
พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านมาโปรดบอกว่า
"ถ้าภาวนาคาถาเงินล้านเป็นกรรมฐาน ทรงอารมณ์โดยไม่เคลื่อนเลยวันละ ๑ ชั่วโมงจะสร้างโบสถ์กี่หลังก็ทำได้" 
(จากท่านหลวงพี่เล็ก วัดท่าขนุน)
 
#สรุป
คาถาบทนี้มีลาภมาก ใครที่ภาวนาไปแล้วจะมีความเป็นอยู่เป็นสุข มีลาภสักการะมาก ถ้าทำจิตเป็นสมาธิ สมาธิสูงเท่าไร ลาภมากเท่านั้น ขณะภาวนาไม่ต้องไปอยากได้เงิน ได้ลาภ เพราะคาถาก็บอกอยู่แล้วเป็นคาถาเงินล้าน ผลก็เป็นไปตามนั้น จะมากน้อยต่างกันก็ตามอัตภาพบุญวาสนาที่สั่งสม ถ้าสมาธิสูงขึ้นมา การทำมาหาได้ ลาภสักการะก็มากขึ้นจริงๆ หนักๆ เข้าก็มีหลายท่านจิตก็เข้าถึงทิพยจักขุญาน สามารถรู้เหตุการณ์ต่างๆ ได้ตามที่ตนปรารถนา " อันเป็นผลมาจากพุทธานุสติของคาถา ทิพยจักษุก็จะแจ่มใส ด้วยพุทธานุภาพและเป็นเหตุให้บรรลุธรรมได้โดยง่าย 
 
พระศุภกิจ ปภัสสโร เรียบเรียง
แชร์ได้ครับตามสบายครับ
Visitors: 176,669