บุญโรงทาน วัดท่าซุง


 
#บุญโรงทานนี้สำเร็จแล้ว สำเร็จแล้ว ประกาศมาเพื่อโมทนาถ้วนกัน สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ
#บุญโรงทานนี้สำเร็จแล้ว สำเร็จแล้ว ประกาศมาเพื่อโมทนาถ้วนกัน สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ
.
XX  ปิดบุญโรงทานขนมจีนน้ำยาและแกงเขียวหวานไก่  3,000   ชาม  และขนมปัง 850 ชิ้น XX
XX  ปิดบุญโรงทานขนมจีนน้ำยาและแกงเขียวหวานไก่  3,000   ชาม  และขนมปัง 850 ชิ้น XX
 
ขอโมทนาสาธุกับท่านมหาเศรษฐี และผู้โมทนาทุกๆท่าน
เนื่องในงานออกโรงทานงานบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๓๑ ปี แห่งการมรณภาพของพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีฯ)
ขอกุศลแห่งผลบุญที่ร่วมบุญโรงทานมาในงานบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ประสพสุขกายสุขใจ มีของกินของใช้ไม่ขาดแคลน
ส่งผลให้เกิดภพชาติใดก็ไม่อดอยากหิวโหย  อยู่ที่ไหนก็มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ หน้าตาผ่องใส เดินทางไปที่ใดมีแต่ความปลอดภัย
พรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ ของกิน ของใช้ มีกินมีใช้ไม่ขาดสาย เดินทางไปที่ใดมิมีอดอยาก อิ่มใจ อิ่มกาย   
ขอโมทนาสาธุ สาธุ ด้วยทุกๆท่านนะคะ
.
 รายนามเจ้าภาพโรงทาน คณะกองทานบารมีฯ  
.
ต้นบุญคุณแหม่ม กลิ่นโสม_อาแปะ_ศาศา_ปั้นเงิน_กวักวัก_ทองจิ๋ว_ทองทอง     ๕๙๙.๗๘   บาท
คุณแหม่ม กลิ่นโสม  อุทิศผลบุญให้กับคุณณัฐพล กวัสราภรณ์ ด้วย   ๙๙    บาท
คุณแหม่ม กลิ่นโสม  อุทิศผลบุญให้ทุท่านที่มาดูดวง และเจ้ากรรมของท่านทั้งหลาย มาด้วย    ๙๙   บาท
คุณแหม่ม กลิ่นโสม  ปิดประตูนรก  ๑๖๘  บาท
คุณอังสนา สปิลเล่อร์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณตุ้ม รจนา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณบารมี  พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว  ๙๙๙  บาท
คุณWater  กัลยาณมิตรฮ่องกง พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐   บาท
คุณรมณภัทร ธูปศรี พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณอนุธิดา ทีปวัฒน์ พร้อมครอบครัว ๕๐๐  บาท
คุณพัชรา สอตระกูล พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณนารีรัตน์ ทวีบุญ พร้อมครอบครัว  ๙๙  บาท
คุณอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์  พร้อมครอบครัว  ๒๒๒.๒๒  บาท
คุณสุธนา ลีลาอดิศร พร้อมครอบครัว ๒๐๐  บาท
คุณเก่ง กีฎามระ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐ บาท
คุณยอด ธรรมทรรศน์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๘  บาท
คุณอรรถสิทธิ์ งามวิชานน์ พร้อมครอบครัว ๙๙ บาท
คุณอรรถพร งามวิชานน์ พร้อมครอบครัว ๙๙ บาท
คุณเมธาวีร์ มีทรัพย์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณกฤษฎา ธาราวรพงศ์ พร้อมครอบครัว  ๙๙๙ บาท
คุณศรายุทธ สถิรอังกูร พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณตฤณ และ พิชชภา สถิรานนท์ พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณสายป่าน ศรีสองเมือง พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณสิทธิโชค  นาท้าว  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณสิริพัฒน์ กาญจนะ พร้อมครอบครัว ๓,๐๐๐ บาท
คุณภัฎเมศ ภักดีโรจนกุล พร้อมครอบครัว ๒๑๕ บาท
คุณสภัค  สุจริตธรรม พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณลภัสรดา ธนนิธฺนาถกุล พร้อมครอบครัว  ๙๙  บาท
คุณกฤตธี หงษ์ทอง พร้อมครอบครัว  ๙๙๙ บาท
คุณศิระ ตีรณานุสิษฐ์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณธิดารัตน์ มีคช พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณเขมิกา พลสถาพร  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณโกสินทร์ กรีติปัญญากุล พร้อมครอบครัว  ๒๐๐ บาท
คุณโชติภักดิ์ เอี่ยมศิริวัฒน์ พร้อมครอบครัว ๕๐  บาท
คุณจิระสุ จารุพันธ์ พร้อมครอบครัว  ๖๙๙  บาท
พี่อิ๊ด ณัฐพร พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณโชติมนต์ จันทร์หอม  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณชลธิชา คมขำ  พร้อมครอบครัว   ๕๐๐  
คุณธนภร เส็งสำเภา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณรมณภัทร ธูปศรี พร้อมครอบครัว  ต่อยอดบุญ  ๓๐๐ บาท
คุณระดม พบประเสริฐ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐ บาท
คุณกรองแก้ว มาเจริญ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐ บาท
คุณสมบรูณ์ วงศ์ชัยสิริกุล  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณเพชรรัตน์ บำรุงวงศ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณวิภูสนา จันทรา พร้อมครอบครัว ๑๑๒ บาท
คุณธนาภา จึงตระกูล พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณพัชรญา โฮมชัยยา พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณวิมลรัตน์ โชว์ธนะพานิช พร่อมครอบครัว ๒๐๖ บาท
คุณโบ้ อัครพงศ์ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
คุณอรวรรณ อ่อนแสง  พร้อมครอบครัว  ๒๐ บาท
 คณะกองทุนบุญรวมนิพพานัง  ๔๐๐  บาท
คุณศุภานัน นิยมทอง  พร้อมครอบครัว ๒๙๙ บาท
คุณระพีย์ นำแสงวาณิช พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณเตชิตา ภคินวลัญช์ และครอบครัว ๑๐๘  บาท
คุณกัญญพร พร้อมเพรียง พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณสุวรรณา ธนพงศ์พัฒน์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณเรียม แฟนพี่คมน์  พร้อมครอบครัว ๓๐๐  บาท
นายประเสริฐ ชุ่มชนต์ พร้อมครอบครัว  295  บาท
นางสาวยิ่งภัคหิรัญ วจีเสกโชคมาหาลาภ   พร้อมครอบครัว  295  บาท
คุณน้ำ กัลยาณมิตรฮ่องกง  พร้อมครอบครัว  ๙๙๙  บาท
คุณยศภัทร ปาณัฐโยธิน พร้อมครอบครัว  ๒๐ บาท
คุณอภิชญาณ์ ตุลาพันธ์ พร้อมครอบครัว ๙๙ บาท
คุณอาณดา โซ่จินดามณี พร้อมครอบครัว ๙๙ บาท
คุณอาภากร สุจิสกุลวงศ์ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณสมเกรียติ ธัญอัครศิษฐ์ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณณัทพิปัฐน์ ภูคณัสจิรธฯทัต พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณนันทภณ  ตรีพูนสุข  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณรัส พรชนินทร์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณอุไรภัสร์ เมืองจันทึก  พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณวิพาภรณ์ เลิศทรัพย์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณธมกร โมกขเวศ  พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณลิลลี่ ชุติพร  พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณวริศรา แนวสุภาพ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณนพัชนันต์ ธันยภัทรโรจน์ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณจินดา ปัญญาสัย พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณอนิลชญา ผดุงเดชาวรทัต พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณวรพงษ์ อนุรักษ์อธิกุล  พร้อมครอบครัว ๑๐๘  บาท
คุณสวิส เดชวิจิตร์ พร้อมครอบครัว ๙๒๑ บาท
คุณภครภณ  ดิษยอลงกรณ์ พร้อมครอบครัว  ๑๙๙ บาท
คุณจิรยุทธ ลีละกรไพบูลย์ พร้อมครอบครัว  ๑๙   บาท
คุณปิยะพร สีหวัลลภ พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณวาศ ศรีกันเดช พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณคมกริช บัวหอม พร้อมครอบครัว  ๓๐๐ บาท
นส.อุษณี เจริญอภิบาลพร้อมครอบครัว  ๙๙  บาท
คุณวิภาณี พูนโชคพาณิชย์  พร้อมครอบครัว ๒๐๐  บาท
คุณธนพร โศภิษฐ์สกุลวงศ์  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณนารีรัตน์ กฤษฌัมพก พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณวรางค์ศิริ จอมชาญพันธ์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณชัชชวิน พงศ์นราพันธ์ พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณโศศิษฐา นวลมิ่ง  พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณนทีธร โภคโต  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐ บาท
คุณสริญญาภา สุดจิตร  พร้อมครอบครัว  ๙  บาท
คุณณัชชา คุณาวุฒิ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐   บาท
คุณปราณีต กันเกตุ พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณจูน จุรีรัตน์ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐ บาท
นายชนินทร์ นางวราพร และครอบครัวโทรจุฬานนท์อุทิศบุญ ให้แม่เก็บ สุทธิสาร  ร่วมบุญ  ๒๐๐  บาท
คุณพิมรัศม์ ไล้เลิศ  พร้อมครอบครัว  ๒๔๗  บาท
คุณชินนริทธิ์ พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณวัฒนา สุขแสน พร้อมครอบครัว  ๘๘ บาท
คุณยุภา ซูซาติ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณนิวัฒน์ กาวีจันทร์ พร้อมครอบครัว  ๑๙๙  บาท
คุณดาษิตา ภคินวลัญช์ พร้อมครอบครัว  ๒๐ บาท
คุณสรินทร์ทิพย์ เลิศอัศวพล พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณรุ่งนภา พันวิลัย และคุณสิมล บัวขาว  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐ บาท
คุณหทัยรักษ์ ภัทรพุทธิไนย พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณนฤชล เครื่อยิ้ม ( นฤชล คนเดิม ) พร้อมครอบครัว  ๑๓๘  บาท
คุณเสถียร จัตตานนท์ พร้อมครอบครัว  ๓๒  บาท
คุณอรพันธ์ ยางจิต พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณสุมาลี โฟบีส พร้อมครอบครัว ขออุทิศบุญนี้แก่ รวิกานต์ ยาดาฟ   ๓๐๐ บาท 
คุณณัฎฐ์ธีรตา วิทิตวิญญูชน  พร้อมครอบครัว   ๑,๐๐๐  บาท
คุณสนธยา แซเตียว  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณพิมสิริ จิวะมิตร  พร้อมครอบครัว  ๒๖๙   บาท
คุณกมลรัตน์ กันยาวิจิตร  พร้อมครอบครัว  ๙๙   บาท
คุณกิ๊ฟ สกุลณัฐฎ์ พร้อใครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณวาสนา เรืองคำ  พร้อมครอบครัว ๒,๐๐๐ บาท
คุณชาญณรงค์ ใจกล้า พร้อมครอบครัว  ๒๐๐ บาท
นายฐาพล+นางกัณฐญา+ด.ญ.อริญรดา สิริดำรงเดช  ๑๐๐ บาท
คุณอนุวัฒน์ โคตรจันทร์ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐ บาท
คุณกรวิภา  มีวาสนาสุข พร้อมครอบครัว  ๙๙ บาท
คุณฑัตชญา มาเพ็ง พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณแม่สมคิด ธูปศรี พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
ผู้ที่ไม่ได้แจ้งนาม  รวมยอด  1,348 บาท
 
ยอดปัจจัยบุญโรงทานฯทั้งสิ้น       ๓๖,๖๙๙    บาท
 
 
 #By_คุณยายกลิ่นโสม  141102100142 450
 #โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองฉบับคุณยายกลิ่นโสม 
 #เรียนดวงไทยฟรีที่เวปบ้านคุณยายกลิ่นโสม#htthttp://www.baankhunyai.com 102100
 ----------------------------------
   สนใจดูดวงติดต่อ QR Code
  
Visitors: 155,451