ความหมายดาวอาทิตย์(๑)

ความหมายดาวอาทิตย์ (๑)

เริ่มต้นของการเรียนเราต้องรู้ก่อนค่ะอาทิตย์เป็นดาวธาตุอะไร แน่นอนว่า อาทิตย์(๑) เป็นดาวธาตุไฟ 
เวลาที่เรารู้สึกถึงไฟ เป็นยังไงคะ แน่นอนว่าร้อน ฉะนั้นเบื้องต้นเราก็จะดีแล้ว พระอาทิตย์ ร้อน

อาทิตย์ (๑) เป็นดาวธาตุไฟ ไฟย่อมให้ความร้อน ย่อมให้แสงสว่าง ย่อมให้พลังงาน ให้ความกระตือรือร้น ให้ความอบอุ่น ก่อเกิดกำเนิดเป็นชีวิต เราจะเห็นได้ว่าสรรพสิ่งเกิดก็ต้อง อาศัยความร้อน เป็นพลังงาน เพื่อก่อกำเนิดทั้งสิ้น
ฉะนั้นเราจะเห็นว่าหากขาดความร้อน พลังงาน แสงสว่าง ย่อมไม่มี เกิดของสรรพสิ่งได้  แต่หากมากเกินไปก็ทำให้ร้อนมากไป สว่างมากไป พลังงานมากไป ซึ่งทำให้เกิดเป็นการทำลายมากกว่าสร้างให้ก่อเกิดประโยชน์ นั่นเอง ดูง่ายๆอย่างปลูกต้นไม้ หากให้ความสว่างมากๆ ความร้อนมากๆต้นไม้แทนที่จะเจริญ งอกงาม เติบโต ก็จะกับเป็นตรงข้ามได้


ดาวอาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟ ธรรมซาติไฟจะร้อน ดูง่ายๆนะ ดูจากดวงอาทิตย์สิคะ เราจะรู้สึกร้อน ให้แสงสว่างมากก เปรียบเทียบใก้ลๆตัวจะได้จำกันได้ง่ายๆกัน ที่ที่ร้อนมักแห้ง ฉะนั้นดวงชะตาใดที่มีดาวอาทิตย์เข้มแข็งมาก มักจะทำให้โดดเดี่ยวคนเดียวนั่นเอง 55555

อาทิตย์จะร้อนมากๆ ย่อมไม่เย็นใช่ไหมคะ ฉะนั้นเวลาที่ใครร้อนๆมากเราก็จะไม่อยากอยู่ใก้ล เรานึกกันต่อนะว่าดาวอาทิตย์มักจะให้อะไรคะความร้อน ความร้อนมักจะให้พลังงาน  ฉะนั้นคนที่มีอาทิตย์เด่นบนดวง จึงมักมีพลังงานในตัวเหลือเฟือ ล้นเหลือ และยังเผื่อแผ่ไปให้คนอื่นๆรอบตัวได้อีกด้วย ดาวอาทิตย์ให้อะไรอีกคะ ที่นอกจากความร้อน แน่นอน อาทิตย์ให้พลังงาน  ให้แสงสว่าง ไงจ๊ะ

 


อาทิตย์ให้แสงสว่าง ถึงเราไม่อยากได้แสงสว่าง  อาทิตย์ก็ยังคงให้อยู่ดี 5555  เรียกว่ายัดเหยียดให้ไง ถึงเราไม่รับเค้าก็จะยังอยากให้อยู่ดี  ซึ่งมันบ่งว่าพระอาทิตย์เป็นอย่างไรคะ พระอาทิตย์เอาแต่ใจตัว ไงล่ะ5555 บอกอะไรคะ บ่งถึงความเป็นเบ็ดเสร็จขาดของอาทิตย์ไงคะ

พระอาทิตย์น่ะร้อนไหมคะ ร้อนเนอะ!! ร้อนมากกกก  ร้อนอย่างพระอาทิตย์ ร้อนได้ไหม้เกรียมและไหม้เป็นจุลได้เลย ฉะนั้นทำให้รู้ว่าคนที่มีอาทิตย์เยิ่งด่นๆ น่าจะร้อน น่าจะแรง เข้มแข็ง ยึดถือ ยึดมั่น เชื่อมั่น แน่วแน่ และเยอะ 5555 นั่นคือลักษณะของดาวอาทิตย์ไงคะ ฉะนั้นการที่เราเห็นดาวอาทิตย์เป็นอย่างไร ก็จะทำให้เรานึกเปรียบเทียบและจำได้ง่ายขึ้นนะจ๊ะ แล้วอาทิตย์มีเรื่องดีๆไหมล่ะ ยายต้องตอบว่า มีสิจ๊ะ ทุกอย่างไม่มีด้านเดียวอยู่แล้ว

อาทิตย์ ย่อมให้แสงสว่าง ให้ความอบอุ่นก่อเกิดกำเนิดเป็นชีวิต เราจะเห็นว่าสรรพสิ่งเกิดก็ต้องอาศัยควมร้อน พลังงาน เพื่อก่อกำเนิดทั้งสิ้น ฉะนนั้นเราจะเห็นว่าหากขาดความร้อน พลังงาน แสงสว่าง ย่อมไม่มี เกิดของสรรพสิ่งได้  แต่หากมากเกินไปก็ทำให้ร้อนไป สว่างมากไป พลังงานมากไป ซึ่งทำให้เกิดเป็นการทำลายมากกว่าสร้างให้เกิดประโยชน์ นั่นเอง ดูง่ายๆอย่างปลูกต้นไม้ หากให้ความสว่างมากๆ ความร้อนมากๆต้นไม้แทนที่จะเจริญ งอกงาม เติบโต ก็จะกับเป็นตรงข้ามได้

มีคำนิยามสั้นๆ ของอาทิตย์ คือ "ยศศักดิ์ทายอาทิตย์ " 

   
ความหมายทั่วไป หมายถึง เกรียติ ยศศักดิ์ อำนาจ ชื่อเสียง ศักดินา วาสนา ความเด่น ความรับผิดชอบ ความเปิดผยตรงไปตรงมา ความเชื่อ ทิฎฐิมานะ ความเข้มแข็ง แข็งแกร่ง ความอิสระเสรี ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบแบบแผน ทางราชการ ความเป็นผู้นำ การบังคับบัญชา ความเคร่งครัด จริงจัง ความรุ่งโรจน์ ความปราดเปรื่อง ความร้อนแรง พลังงาน ไฟ ไฟฟ้า แสงสว่าง ความกระตือรือร้น แบบมีเป้าหมาย ความทะเยอทะยานหวังในความก้าวหน้า มีความุ่งมั่น 

 

บุคคล หมายถึง พ่อผู้ให้กำเนิด สามี บุรุษเพศ  พระมหากษัตริย์ เจ้าเมือง เจ้านาย ผู้นำ ผู้นำฝ่ายบริหาร ผู้มีอำนาจในการปกครอง ผู้ที่มีตำแหน่งสูง ผู้คนผู้สูงศักดิ์ ผู้ที่มีความชื่นชอบจากประชาชน นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ข้าราชการ ข้าราชการชั้นหัวหน้า นายกเทศมนตรี เจ้าของกิจการ ผู้จัดการ  หัวหน้า  หัวหน้าช่างฯ คนที่ทำงานของตนเอง  คนที่ทำงานฟรีแลนซ์  คนทำงานอิสระ หัวหน้าปกครองบ้าน หัวหน้าคนงาน ผู้ให้ชีวิต สามีในดวงหญิง(ในบางตำรา) ช่างในโรงงาน ช่างโลหะ
 
สถานที่ หมายถึง พระราชวัง วัง ที่ทำการรัฐบาล ทำเนียบรัฐบาล สถานที่ราชการ กระทรวง ทบวง กรม กอง ส่วนราชการ สถานที่มีเกรียติ ทรงเกรียติ รัฐวิสาหกิจ บ้านพักราชการ สถานที่ให้พลังงาน  โรงไฟฟ้า กรมการพลังงาน โรงแก้ว ธนาคารแห่งซาติ  สถานที่โอ่อ่าหรูหรา กรณีที่เป็น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย โรงเรียน จะต้องเป็นของรัฐ  สถานที่่ที่เป็นศูนย์กลาง ธนาคารแห่งประเทศ สถานที่ที่ดูโดดเด่นที่เดียว ร้านค้าเพชรพลอย โรงงานเจียรนัย
 
เหตุการณ์ หมายถึง การได้รับเกรียติ  การได้รับชื่อเสียง  การได้หน้าตา  การเลื่อนยศ  เลื่อนตำแหน่ง ประดับเกรียติ  ได้รับเข็ม(ชื่อเสียง)  การประดับยศ  การได้รับตราตั้ง การได้รับรางวัล รับถ้วยรางวัล รับของขวัญ(หมายถึงได้รับชื่อเสียง) ได้ทั้งสิ้น การแสดงถึงความมีอำนาจ 
 
สิ่งของ หมายถึง เหรียญ ตราตั้ง เครื่องราชฯ เครื่องประดับยศ ประดับดาว หลอดไฟฟ้า โคมไฟ ตะเกียง ไฟฉาย แผงโซล่าเซลล์ เชื้อเพลิง(แสงสว่างไงจ๊ะ) เครื่องประดับทรงเกรียติ  เพชร    เครื่องประดับแวววาว ถ้าเป็นรถก็จะเป็นเบ็นซ์ นั่นแร่ะ บ้านเป็นบ้านก็โอ่อ่า หรูหรา โชว้หน้าตาได้เลย 

 

อาชีพ/การงาน หมายถึงรับราชการ เจ้าของกิจการ กิจการตนเอง ฟรีแลนซ์ งานอิสระ ทำงานเอกเทศ งานโครงการ  งานจิวเวลรี่ เครื่องประดับเพชร ช่างไฟ ช่างทอง ช่างเครื่องประดับ    

 

แสดงถึงจิตใจ หมายถึง ความใจร้อน ใจเร็ว  รอไม่ได้  อดกลั้นไม่ไหว  ใจไม่สงบ  หงุดหงิด ดั่งใจ  ติดอิสระ ติดยศ  ติดเกรียติ  ติดชื่อเสียง  ติดหน้าตา ดิ้นรน ทะเยอทะยาน ชอบโชว์อยากเด่น  มักใหญ่ใฝ่สูง  รักอิสระ  ไม่ชอบถูกควบคุม  ชอบควบคุมครอบงำ  ใจนักเลงหน้าใหญ่  ไม่ชอบเสียหน้า  ชอบการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความก้าวหน้า นักเลงกล้าหาญ เฉพาะหน้ากล้าหาญกล้าได้กล้าเสีย  แต่จิตใต้สำนึกแล้วขี้กลัว ทำกล้าเฉพาะหน้าลึกๆแล้วกลัว     

 

ผิวพรรณ-รูปร่าง หมายถึง บางแต่สมส่วน  สันทัด  ไม่สูง  ไม่ต่ำเตี้ย  ผิวสองสีถือว่าต้องโฉลก   ใบหน้ากลมติดมีแก้ม  ตามักมีสีน้ำผึ้ง  เส้นผมมักมีสีไม่เข้มจัดและไม่อ่อนเกินไป  หน้าตาโดยรวมไม่เด่นแต่ดูดี  ดวงตาหากโตเกินมักดึงเรื่องเข้ามากเกินไปทำให้ร้อนใจ   

 

อวัยวะ หมายถึง นัยน์ตา เกี่ยวกับสายตา  หัวใจ ควบคุมเกี่ยวกับหัวใจ หลัง  ด้านหลังส่วนบน  การสูบฉีดโลหิต  ระบบไหลเวียนโลหิต  สภาพไหลเวียนของหลอดเลือดแดง  ดวงตาขวาสำหรับชาย  ดวงตาซ้ายสำหรับหญิง หลอดเลือดโลหิตแดง กระดูกสันหลังบั้นเอว  หู  จมูก  

 

โรค หมายถึง ความผิดปกติของหัวใจ โรคหัวใจหรือเกี่ยวกับหัวใจ หัวใจรั่ว หัวใจโต โรคเกี่ยวกับตาหรือสายตา เป็นต้อทั้งหลาย โรคความดัน ตะคริวชัก โรคเกี่ยวกับสันหลังหรือบั้นเอว ไขสันหลังอักเสบ ไข้ขึ้นสูง ไข้หวัด มาเลเรีย ปวดหัวตัวร้อน มะเร็งในเมล็ดเลือด  เส้นเลือดตีบ  อุดหรือตีบ  อัมพาต  

 

แสดงจริต หมายถึง ปัญญาจริต (ปัญญาว่องไว)  

 

วัน หมายถึง วันอาทิตย์ 

 

วัย หมายถึง คนที่อายุระหว่าง ๑ ถึง ๑๐ ปี (วัยเด็กๆ วัยอ่อน ) 

 

แสดงถึงเพศ หมายถึง เพศชาย 

 

รสซาติ หมายถึง รสเผ็ดร้อน ดูสีสันจัด แต่ไม่ดูเลอะเทอะ หน้าตาดี ดึงดูด 

 

ต้นไม้ หมายถึง รากแก้ว ที่ยึดหลักฐานมั่นคง ให้แข็งแรงเจริญเติบโต 

 

สัตว์ หมายถึง ครุฑ ราชสีห์ นกอินทรีย์  สิงโต เจ้าป่า จ่าฝูง สัตว์ที่จ่าฝูง 

 

วัตถุรูปร่าง หมายถึง รูปทรงกลม หรือรูปดาวที่มีรัศมีเป็นแฉก 

 

ทิศ หมายถึง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (อิสาน) 

 

สี หมายถึง สีแดง แดงสด แดงเพลิง แดงชาด ระกำ แดงอิฐ สีทอง สีทับทิม สีแบบไม่มีสี(ใสๆ) 

 

อัญมณี หมายถึง พลอยสีแดง  ทับทิม  พลอยสีส้ม  สีทอง 

 

แร่-โลหะ หมายถึง ทองคำ  แร่ที่ดูแวววาว 

 

 

 

 

 

อบคุณที่มา  
: โหราศาสตร์ไทย เรียนด้วยตนเอง โดย อ.อรุณ ลำเพ็ญ      
: โหราศาสตร์ไทย วิทยาการแห่งความอัปยศ ยอดธง ทับทิวไม้ 
       
                  

 หมายเหตุ : เนื้อข้อความข้างต้น เขียนขึ้นเผยแพร่แก่สาธารณะเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น

 

 
#By_คุณยายกลิ่นโสม 102100142 450
 #อ่านดวงไทยสไตล์คุณยายกลิ่นฯ
 #เรียนดวงโหราศาสตร์ไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสม
 #โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองฉบับคุณยาย ได้ที่ #htthttp://www.baankhunyai.com 
 ----------------------------------
สนใจดูดวงติดต่อ: baankunyai  102100450
     

  • 1_ธรรมซาติดาวอาทิตย์.jpg
    ธรรมซาติของอาทิตย์ (๑) อาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟ ธรรมซาติของไฟ ไฟย่อมให้ความร้อน ไฟให้พลังงาน ไฟให้แสงสว่าง กล่าวคือไฟให้ ร้อนแรง ลุกโพลงมีพลังแผ่ซ่านจึงให้ผล รุนแรง เข้มแข็ง จริงจัง...

  • 1_ข้อดี_ข้อเสีย_ดาวอาทิตย์_.jpg
    คุณสมบัติด้านดี-ด้านเสีย คุณสมบัติด้านดี หมายถึง จะมีลักษณะ ชอบที่ช่วยเหลือมวลมนุษย์ให้พลังงาน ให้แสงสว่าง ให้ความร้อน เป็นผู้ให้เป็นผู้นำ ชอบใช้อำนาจ มีภาวะเป็นผู้นำ ชี้นำ มองชีว...

  • Screenshot 2024-05-24 170547.png
    อาทิตย์กุมลัคนา หรือ อาทิตย์กุมลัคน์ อาทิตย์กุมลัคนา หรือ อาทิตย์กุมลัคน์ จะเป็นไงนะ ลัคน์ หรือ ลัคนา หมายถึง สภาวะแวดล้อมของเจ้าชะตา ลักษณะบุคลิก หรือสิ่งที่เจ้าชะตาเผชิญ อยู่ ส่...
Visitors: 176,669