ภพ/เรือน.. สหัสชะ

 
ความหมายเรือน .. สหัสชะ 

สหัสชะ คือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่สาม จากลัคนา  

ความหมายหลัก ก็คือ เพื่อนฝูง สังคม คนรอบข้าง  เพื่อนร่วมงาน น้องสาว-น้องชายลำดับถัดไป  เพื่อนร่วมวัยเรียน การนัดหมาย การติดต่อ ข่าวคราว การพบปะ การคบค้าสมาคม การเจรจาการค้า การเยี่ยมเยียน การเดินทางระยะใก้ล การปรับปรุง การแก้ไข การปรับรับ การข่าว การเจรจา การติดต่อสื่อสาร คนที่ติดต่อด้วย การประสานงาน การแลกเปลี่ยน การวิ่งเต้น ยกย่อง นับถือ สิ่งแวดล้อม ปัญญา ความเพียร สิ่งที่ซ่อนเร้นของครอบครัวหรือหลังบ้าน  


เหตุการณ์  ความเป็นเป็นมิตร มิตรภาพ หรือ ร่วมกันเป็นมือกันฉันท์มิตร ความเห็นอกเห็นใจ(ซึ่งมาจากคำว่าเพื่อน) ความเห็นอกเห็นใจ ปรากฎตัวในหมู่ตน หรืองามสังคมพบปะ(มาจากคำว่าสังม) การประชุม การชุมนุม การมีชื่อเสียง หรือเป็นที่รู้จัก(มาจากสิ่งที่สังคมรับรู้) การได้รับข่าว การได้รับ การติดต่อ การนัดหมาย ความตกลง การพูดจาตกลงกัน การเดินทางระยใก้ลๆโดยไม่ได้ค้างแรม  การปรับปรุง (การแลกเปลี่ยนน้อย) การเยี่ยมเยียน การประสานงาน การประนีประนอม การแลกเปลี่ยน ความสนุกสนานในวัยเด็ก การวิ่งเต้น การยกย่องนับถือ การคมนาคม การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยแบบกระทันหัน ข่าวลือ 

สิ่งของ  สิ่งของที่มาจากความเป็นเพื่อน ของที่นำไปเยี่ยมเยียน ของกำนัล ของที่ระลึก ใบโฆษณา ใบปลิว  วัสดุโฆษณา(ไวนิล) ใบแจ้งความ สิ่งตีพิมพ์ หนังสือพิมพ์ จดหมาย เอกสารธุรการ โทรศัพท์ รถประจำทาง รถไฟฟ้า(ต้องมีอาทิตย์เข้าร่วม) เครื่องมือสื่อสาร เอกสารการแจ้งข่าวเอกสารการติดต่อนัดหมาย เอกสารเกี่ยวกับการเดินทาง(ตั๋ว) หนังสือพิมพ์ ค่านายหน้าสังหา อสังหา คอมมิชั่น หมายถึงรถประจำทาง 

บุคคล   พี่น้อง เพื่อน เพื่อนสนิท แขกที่มาเยี่ยมที่บ้านเป็นประจำ คนที่คุ้นเคยสนิมสนมอย่างเพื่อน เลขานุการ คนร่วมสังสรรค์ เพื่อนร่นนร่วมงาน ผู้รับมอบฉันทะ  ผู้ที่มาเยี่ยม เพื่อนบ้านที่อยู่หลังหลังบ้าน โฆษก  คนประกาศข่าว นักข่าว บุรุษไปรษณีย์  ประชาสัมพันธ์ คนส่งของ ตัวแทน นายหน้าคนกลาง  ตัวแทน เซลแมน พนักงานขาย บรรณาธิการหนังสือ 

สถานที่ เราจะนำความหมายหลักของสหัสชะและนำมารวมกับสถานที่นั่นเอง หอประชุม ห้องประชุม สมาคม สโมสร สถานที่พบปะสังสรรค์ สถานที่ติดต่อ สถานีประกาศข่าว สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ สถานนีขนส่ง ที่นัดหมาย สถานที่แถลงข่าว สถานีรถประจำทาง สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า สำนักงานหนังสือพิมพ์ กรมประชาสัมพันธ์  ท่าอากาศยาน สถานีรถประจำทาง 

หมายเหตุ : สหัสชะสามารถหมายถึงหูได้ด้วย เพราะหมายถึงการรับฟัง การได้ยิน ขึ้นกับการสัมพันธ์ถึงดาว เรือน และธาตุ  


 

หากดูจากรูปจากเห็นว่า สหัสชะ เป็นภพที่3  ถัดจากตนุนั่นก็คือราศีเมถุนเป็นภพสหัสชะนั่นเอง ซึ่งเป็นภพที่บ่งถึงสถานะ สภาวะ ฐานะ ทางสังคม การมีหน้าตาในวงเพื่อนฝูงของเจ้าชะตา ขึ้นกับว่า ดาวเกษตรเรือนนี้ ต้องไม่อยู่ในทุสถานะ ทางตนุเศษด้วย

นั่นก็คือต้องไม่อยู่ใน อริ มรณะ และวินาส อันจะนำไปสู่อุปสรรค สูญเสีย เสียหาย ทางการงาน ความก้าวหน้า นั่นเอง ซึ่งเราจะได้กล่าวเรียนในบทต่อๆไป • ภพเรือนชะตาที่ 1 ตนุ ตนุเป็นจุดแรกเป็นจุดเดียวกันกับลัคนา จุดสำคัญของดวงชะตา เป็นจุดที่ดวงอาทิตย์มองเห็นได้ที่ขอบฟ้า เมื่อเจ้าชะตาเกิดนั่นเองตนุจะบอกถึงการดำเนินชีวิตที่จ...

 • กดุมภะ เป็นภพเรือนที่๒ ถัดจากตนุ ในความหมายของกดุมภะที่ใช้กันบ่อยๆนั่นก็คือ ทรัพย์สิน เงินทอง รายได้ ผลประโยชน์ตอบแทน แต่จริงแล้ว กดุมภะสามารถอ่านได้มากมาย เช่นครอบครัวพี่ชายห...

 • ความหมาย พันธุ พันธุคือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๔จากลัคนาความหมายหลัก ก็จะหมายถึง ครอบครัว เครือญาติ วงศาคณาญาติ วงศ์ตระกูล เผ่าพันธุ์ผู้อุปถัมภ์พี่ๆ...

 • ภพเรือน ปุตตะ ปุตตะ คือ ภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๕จากลัคนา ความหมายหลักของปุตตะ หมายถึง เด็กลูกหลาน ลูกน้องบริวารผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ที่มีอายุอ่อนกว่า ลูกจ้าง เร...

 • ความหมาย ภพ/เรือน .. อริ อริ คือภพเรือนที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๖จากลัคนาความหมายหลักอริ จะหมายถึงอุปสรรค ขัดขวาง สิ่งกีดกั้นความทุกข์ ความทรมาน การเจ็บปวด การหยุดชะงัก ถูกช่วงชิ...

 • ความหมาย ภพ/เรือน.. ปัตนิ ภพ/เรือน ปัตนิคือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๗ จากลัคนา นั่นก็คือฝั่งตรงกันข้ามกับลัคนานั่นเองความหมายหลักก็จะหมายถึง เพศตรงข้าม คนฝั่งตรงข้าม บุคคลที่เรา...

 • ความหมายภพ/เรือน มรณภพ/เรือน มรณะคือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๘จากลัคนาความหมายหลักตาย สาบสูญ หาย การสูญเสีย การจาก การพลัดพราก หนีไป การเจ็บป่วย ภยันตราย การเดินทางไกล การโยกย้...

 • ความหมาย ภพ/เรือน ศุภะ ศุภะ เป็นภพที่๙ หากนับจากลัคนาไป ความหมายหลักก็จะหมายถึง ครูบาอาจารย์ พ่อ ที่พึ่ง ผู้อุปถัมภ์ คนช่วยเหลือ การเคารพบูชา การศรัทธา ความนึกคิดด้านคุณธรรม หลาน...

 • ความหมายของภพ/เรือน กัมมะ ภพ/เรือน กัมมะคือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๑๐จากลัคนาความหมายหลักการงาน อาชีพ ภาระ หน้าที่่ ภาระกิจ การรับผิดชอบ คุณสมบัติ การกระทำ ปฎิบัติ การศึกษ...

 • ความหมาย ภพ/เรือน ลาภะภพ/เรือน ลาภะคือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๑๑ จากลัคนา ความหมายหลักสิ่งที่มาโดยฟรีๆ โชค ลาภ สิ่งที่งอกเงยจากเดิม ความสำเร็จ การแสวงหาความสำเร็จ ผลประโยชน์ ...

 • ความหมาย ภพ/เรือน วินาศนะภพ/เรือน วินาศคือภพที่ลัคนาสถิตอยู่ เป็นภพที่๑๒ จากลัคนา เป็นภพสุดท้ายชนหลังลัคนาความหมายหลัก ข้างหลัง ด้านหลัง ปกปิด ไม่เปิดเผย แอบซ่อน ซ่อนเร้น ลึกลับ ...

 • บทความ หลักโหราศาสตร์ โดย อาจารย์ ส. แสงตะวัน ปัจจุบันเราได้รับการยอมรับแล้วว่า วิชาโหราศาสตร์มีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์และสัตว์ ตลอดจนสรรพสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นใน...
 
 #By_คุณยายกลิ่นโสม 102100142 450
 #อ่านดวงไทยสไตล์คุณยายกลิ่นฯ
 #เรียนดวงโหราศาสตร์ไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสม
 #โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองฉบับคุณยาย ได้ที่ # https://www.baankhunyai.com/ 102100
 ----------------------------------
   สนใจดูดวงติดต่อ QR Code
  
Visitors: 155,457