สร้างฐานพญานาค

XXX ปิดบุญสร้างแพฐานตั้งพญานาค
XXX ปิดบุญสร้างแพฐานตั้งพญานาค
.
ประกาศบุญสร้างแพฐานฐานตั้งพญานาค เพื่อโมทนาบุญร่วมกัน สาธุ สาธุ 
ประกาศบุญสร้างแพฐานฐานตั้งพญานาค เพื่อโมทนาบุญร่วมกัน สาธุ สาธุ
.
ถวายปัจจัยสร้างแพฐานตั้งพญานาค     32,000       บาท  เรียบร้อยแล้วว
.
_/i\_ ขอโมทนาสาธุกับท่านมหาเศรษฐีทุกๆท่านๆ ที่ร่วมบุญสร้างฐานประดิษฐานพญานาค มาในครั้งนี้
ขอบุญนี้เป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลาย มีชีวิตมั่นคง แคล้วคลาด ปลอดภัย พ้นจากภัยพิบัติโรคระบาดในครั้งนี้ด้วยเทอญ
ด้วยผลบุญนี้ จะทำให้เป็นท่านทั้งหลายเป็นมหาเศรษฐี  ไม่เป็นผู้ไม่ยากไร้  หากผลัดไปอยู่ที่ใดจะทำให้มีผู้อุปถัมภ์ไม่อดอยาก
เป็นผู้ที่มีแต่คนรัก มีบริวารมากมาย  เจริญในธรรมได้ง่าย หนทางชีวิตไม่มีวันอับจนหนทาง หริออับจนหนทาง
ขอให้ท่านมหาเศรษฐีทั้งหลายและ ผู้โมทนา จงเป็นผู้มีแต่ความสำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ ทุกประการ นับจากนี้เป็นต้นไปเทอญ
.
รายนามเจ้าภาพ สร้างสร้างฐานประดิษฐานพญานาค 
.
ต้นบุญคุณแหม่ม_ปู่เมฆ_อภิศา_ปั้นเงิน_กวักวัก_ทองจิ๋ว  999.15    บาท
คุณแหม่ม กลิ่นโสม  อุทิศผลบุญให้กับคุณณัฐพล กวัสราภรณ์ ด้วย   ๙๙    บาท
ผู้ร่วมบุญโอนมา แต่มิได้แจ้ง ๔๖ บาท 
คุณตุ้ม รจนา  พร้อมครอบครัว    ๑๐๐   บาท
คุณอังสนา สปิลเล่อร์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐ บาท
คุณอนุธิดา ทีปวัฒน์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๘ บาท
คุณภัฎเมศ ภักดีโรจนกุล พร้อมครอบครัว  ๒๑๕  บาท
คุณวรางค์ศิริ จอมชาญพันธ์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณเพชรรัตน์ บำรุงวงศ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
นางสุรัสวลัย จันทรเสถียร 54 บาท
น.ส.วิรัลพัชร์ อัคราวัฒนธาดา 24 บาท
คุณจิณณะ สินส่ง พร้อมครอบครัว  ๓,๐๐๐  บาท
คุณKAI กัลยาณมิตรชาวฮ่องกง  พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐  บาท
คุณณัฐพร พันธุมสุต พร้อมครอบครัว  ๒๐๐ บาท
คุณสรจักร มงคลศรี พร้อมครอบครัว  ๓๐๐ บาท
คุณชาญณรงค์ ใจกล้า พร้อมครอบครัว  ๕๐  
คุณรมณภัทร ธูปศรี  พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
นายประเสริฐ ชุ่มชนต์  ๕๒๙  บาท
นางสาวยิ่งภัคหิรัญ วจีเสกโชคมาหาลาภ  ๕๒๙ บาท
คุณศักดิ์ชัย นิลสวัสดิ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณศุภานัน นิยมทอง พร้อมครอบครัว  ๑๒๑  บาท
คุณสุวรรณา ธนพงศ์พัฒน์ พร้ออมครอบครัว  ๒๐๐ บาท
คุณนพัชนันท์ ธันยภัทรโรจน์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณกฤตธี หงษ์ทอง พร้อมครอบครัว ๙๙๙ บาท
คุณธนภร เส็งสำเภา พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณนิวัฒน์ กาวีจันทร์ พร้อมครอบครัว ๑๕๙  บาท
คุณธวัลรัตน์ จงเพิ่มวัฒนะผล พร้อมครอบครัว  ๑๕๙  บาท
คุณเมธาวีร์ มีทรัพย์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณวิมลรัตน์ โชว์ธนะพานิช พร้อมครอบครัว ๒๐๙ บาท
คุณจินตนา มาพงษ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณอุไรภัสร์ เมืองจันทึก พร้อมครอบครัว  ๕๙ บาท
คุณสมบรูณ์ วงศ์ชัยสิริกุล พร้อมครอบครัว  ๒๐๐ บาท
คุณนเรศร์ ภูฆัง 100 บาท
คุณอาภากร สุจิสกุลวงศ์ พ่อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณจูน จุรีรัตน์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณเบญจวรรณ กิติธีระกุล พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณโชติภักดิ์ เอี่ยมศิริวัฒน์ พร้อมครอบครัว ๒๐ บาท
คุณกัณฐญา สิริดำรงเดช พร้อมครอบครัว ๙๙ บาท
คุณกัญญพร พร้อมเพรียง พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณรัฐวิชญ์ จันทร์เฉลียว พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
คุณณัชชา คุณาวุฒิ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณเรณ่า สิริบวรวงศ์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณอรรถสิทธิ์ งามวิชานน์พร้อมครอบครัว ๒๙ บาท
คุณบารมี ลูธรรมากูล พร้อมครอบครัว ๙ บาท
น.ส.โชติมนต์ จันทร์หอม(พร้อมครอบครัว) ๑๐๐  บาท
คุณอิษฎ์ ประพันธ์วัฒนะ พร้อมครอบครัว ๙๙๙.๑๕ บาท
คุณออม สวนีย์ พิมนล์พันธ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๘ บาท
คุณกุง พร้อมพรรณ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณกรองแก้ว มาเจริญ พร่อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณจู อัมภิกา พร้อมครอบครัว  ๓๐๐ บาท 
คุณเต็มสุข ไทยทองสุข พร้อมครอบครัว ๑,๕๐๐  บาท
คุณจินดามณี ปัญญาสัย พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณยอด ธรรมทรรศน์ พร้อมครอบครัว ๑๐๘  บาท
คุณชัชชวิน พงศ์นราพันธ์ พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
หนูจุก ทิพวัลย์ พร้อมครอบครัว  ๒๐  บาท
คุณคุณัสนันท์ ปัญญาสิทธินันท์ ,คุณศุภนันท์ - คุณนรภัทร - คุณสุนทร อเนกโพธิ์   ๓๐๐  บาท
คุณเสถียร จัตตานนท์ พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณพรธิตา ไทยวงษ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณอาณดา โซ่จินดามณี  พร้อมครอบครัว ๙๙  บาท
คุณปาณิชา การะยะ พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณธนภร  ธนพลปัทวัน พร้อมครอบครัว  ๙๓  บาท
คุณยุภา ซูซาติ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณนารีรัตน์ กฤษฌัมพก พร้อมครอบครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณดาษิตา ภคินวลัญช์ พร้อมครอบครัว  ๑๐  บาท
คุณอรสา นารายนะคานิน พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณธีระ วิวัฒน์โชติ พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณลัทธจิต มีรักษ์ พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณสายป่าน ศรีสองเมือง พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณเอกลักษณ์ กาเล็ก พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณพนิตตา เกตุรัตน์ พร้อมครอบครัว ๓๙๙ บาท ขออุทิศนี้แด่คุณแม่สมศรี เกตุรัตน์ 
คุณจิระสุ จารุพันธ์ พร้อมครอบครัว ปิดยอดบุญ 20,000-.   มาด้วย ๒,๐๙๔  บาท
คุณนฤมล แต้ภักดี  พร้อมครอบครัว ๑๐๘ บาท
คุณศรายุทธ สถิรอังกรู พร้อมครอบครัว ๔๐๐ บาท
คุณสิทธิโชค นาท้าว  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณปราณีต กันเกตุ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐ บาท
คุณกัมปนาท อาริยกุล พร้อมครอบครัว ๑๐๘  บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม พร้อมครอบครัว  ๕๐ บาท
คุณวราพร โทรจุฬานนท์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
นางสาว ธนิดา  ธนมนพงศกร และครอบครัว ๕๐๐ บาท
นางสาวสรินทร์ทิพย์ เลิศอัศวพล พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณนันทภณ ตรีพูนสุข พร้อมครอบครัว  ๓๐๐ บาท
คุณปุณณดา โอกาศรัตน์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณบุญส่ง เกตุรัตน์ ขออุทิศผลบุญแก่เจ้าเวร นายกรรม มาด้วย ๓๙๙ บาท
คุณอนุธิดา ทีปวัฒน์ พร้อมครอบครัว ร่วมต่อยอดบุญ  ๑๐๐ บาท
คุณณฤดี ถังสูงเนิน พร้อมครอบครัว ๒๐ บาท
คุณจิระยุทธ ลีละกรไพบูลย์ พร้อมครอบครัว  ๕๐ บาท
คุณสุธนา ลีลสอดิศร พร้อมครอบครัว ๔๐๐ บาท
คุณระพีย์  นำแสงวานิช พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณอรกัญญา วันดี พร้อมครอบครัว  ๑๑๙ บาท
คณสภาภรณ์ ศรีสุวรรณ์ พร้อมครอบครัว ๙๙ บาท
คุณณัทพิปัฐน์ ภูคณัสจิรธนทัต พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณวรพงษ์ อนุรักษ์อธิกุล พร้อมครอบครัว ๓๐ บาท
คุณสวรรค์ แสงอยู่ พร้อมครอบครัว ๒๐ บาท
คุณสาวิตร ทองสุข พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
พี่ดำ จนท. วัดวีระโชติ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณสิริพัฒน์ สิริพัฒน์กาญจนะ พร่อมครอบครัว ร่วมปิดบุญ ๓๐,๐๐๐ บาท มาด้วย   ๕,๐๐๐ บาท
.
อัพเดทยอดปัจจัย    32,000  บาท

#คุณยายกลิ่นโสม
#โหราศาสตร์ไทยเรียนง่ายกว่าที่คิด
#คุณยายกลิ่นโสม
เล่าเรื่องจากเรือนดาว
#โหราศาสตร์ไทยเรียนง่ายกว่าที่คิด
#เรียนโหราศาสตร์ไทยสไตล์คุณยายกลิ่นโสม
#อ่านดวงไทยสบายสบาย ตามสไตล์คุณยายกลิ่นโสม
#โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเองฉบับคุณยายกลิ่นโสม   
#เรียนโหราศาสตร์ไทยฟรี ที่เวปนี้นะ:: htthttp://www.baankhunyai.com
  --------------------
Visitors: 176,669