บุญพัดลม

     
   
_/i\_ ประกาศเพื่อโมทนาบุญร่วมกันนะค่ะ  สาธุ สาธุค่ะ 
.
คณะกองทานบารมีฯ ร่วมถวายพัดลมมิตซูบิชิ ขนาดใบพัด 18 นิ้ว จำนวน  10 ตัว เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ _/i\_
.
ขอโมทนาสาธุร่วมกับท่านมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ และผู้โมทนาในบุญพัดลมนี้ 
ด้วยบุญนี้จะส่งผลให้ท่านมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ และผู้โมทนา ..บังเกิดความสุข ความร่มเย็น ไร้เรื่องทุกข์ร้อน 
ไม่มีเรื่องร้อนใจจากบุตรหลานบริวาร มักมีคนช่วยเหลือบรรเทาทุกข์  ให้เป็นคนมีสุขภาพกายแข็งแรงสมบรูณ์ 
สุภาพจิจใจสงบเยือกเย็น  ทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียงขจรขจายไกล พ้นจากเคราะห์กรรมเนื่องคนใส่ร้าย ป้ายสี 
ทำให้คลายการเจ็บป่วย คลาดแคล้วจากเคราะห์กรรมเก่าเบียดเบียน 
.
รายนามท่านเจ้าภาพ พัดลมมิตซูบิชิ ขนาดใบพัด 18  นิ้ว จำนวน 10  ตัว 
.
ต้นบุญคุณ แหม่ม_ศาศา_ปั้นเงิน_กวักวัก_ทองจิ๋ว_ทองเต็ม     ๑,๐๐๐    บาท
น้องศาศา และ กวักกวัก  กระต่ายวงษ์พระจันทร์  พร้อมครอบครัว  ๑๙  บาท
คุณอนุธิดา ทีปวัฒน์พร้อมครอบครัว    ๕๐๐  บาท
หนูจุก ทิพย์วัลพร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณอัง อังสนา  พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณตุ้ม รจนา  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณตฤณ-คุณพิชชาภา สถิรานนท์  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณตู่ และน้องป่าน ธนพงศ์พัฒน์ พร้อใครอบครัว ๕๐๐  บาท
คุณณัฐพร พันธุมสุต  พร้อมครอบครัว  ๑,๖๐๐ บาท
คุณกฤษฎา ธาราพงศ์ พร้อมครอบครัว  ๑,๖๐๐  บาท
คุณสิทธิโชค นาท้าว  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐   บาท
คุณอรุญ  โจชิ  พร้อมครอบครัว   999 บาท
คุณศรายุทธ สถิรอังกูร  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณอรรถพร  งามวิชานน์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
นางสุธนา _นายจิรเมธ  ลีลาอดิศร พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณวราพร โทรจุฬานนท์ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐   บาท
คุณวิ ลภัสรดา  พร้อมครอบครัว  ๑๐๙ บาท
คุณธนภร เส็งสำเภา  พร้อมครอบครัว   ๒๐๐   บาท
คุณศักดิ์ชัย นิลสวัสดิ์  พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณศุภานัน นิยมทอง  พร้อมครอบครัว ๑๒๑  บาท
คุณโชติมนต์ จันทร์หอม  พร้อมครอบครัว   ๑๐๐   บาท
คุณณภาส์ณัฐ  บุญชื่น  พร้อมครอบครัว  ๗๗  บาท
คุณอนุธิดา ทีปวัฒน์  พร้อมครอบครัว ร่วมปิดพัดลมตัวที่ 6    มาด้วย  ๒๓๕  บาท
คุณหนูนา  ชนิษฐา  พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณแพรทิพย์ ตียะไพบูลย์สิน  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณรมณภัทร ธูปศรี  พร้อมครอบครัว  ๕๐ บาท
คุณศิริทัศนีย์ ประเสริฐมนูกิจ  พร้อมครอบครัว   ๒๐๐  บาท
คุณศิริทัศนีย์ ประเสริฐมนูกิจ พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดยอดบุญพัดลมตัวที่ 7  มาด้วย   ๘๐๐  บาท
คุณสมบรูณ์ วงศ์ชัยสิริกุล พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณผึ้ง  กุลฉัตร พร้อมครอบครัว ๑๑๑ บาท
คุณมะเต ภัฎเมศ พร้อมครอบครัว  ๒๕๙  บาท
นายณัฐพัชร์ พงศ์วรนันท์และครอบครัว  ๑๑๒  บาท
คุณอภิชญาณ์ ตุลาพันธุ์ และครอบครัว  ๑๒๑  บาท
หลวงน้าตุ๊ก  ๔๘๘ บาท
คุณวรัทยา  รุจิวีร์ พร้อมครอบครัว  ๖๐๙  บาท
คุณพิมนรัศม์ ไล้เลิศ  พร้อมครอบครัว  ๑๐๙   บาท
คุณเขมณัฏฐ์ อัลเดอร์วิช  พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณลภัสรดา วรรณดี พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณจิตติมา บูรณเจริญทรัพย์ และ คุณสิรโชต รัชต์ฐณณ ๑๐๐ บาท
คุณสุรศักดิ์ ชีวาพัฒนานุวงศ์และครอบครัว ๓๐๐  บาท
คุณจูน จุรีรัตน์ พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณสมพร ขุนทอง (พี่ไก่ แพทย์แผนไทย) พร้อมครอบครัว ๕๙  บาท
คุณมีนาฎา เทียนเฮง พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณจิตรลดา นนทภา พร้อมครอบครัว  ๙๙  บาท
คุณณัฎฐ์ธีรตา  วิทิตวิญญูชน พร้อมครอบครัว  ๕๖  บาท
คุณกรรณิการ์ อมรชัยยาพิทักษ์ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณเอกลักษณ์ กาเล็ก พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณกันยารัตน์  พัวอมรพงศ์ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐ บาท
คุณชนัญชิดา ยางจิต พร้อมครอบครัว  ๑๐๙  บาท
คุณอนุวัฒน์ โคตรจันทร์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณวิพาภรณ์ เลิศทรัพย์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณวิภูสนา จันทรา พร้อมครอบครัว ๑๐๘  บาท
คุณสุรสิทธิ์  ศรัณย์วรนาถ พร้อมครอบครัว ๔๐๐  บาท
คุณสุกัญญา นนทภา  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณณัชชา คุณาวุฒิ พร้อมครอบครัว ปิดบุญพัดลมตัวที่10 มาด้วย   ๓๐๐ บาท
.
รวมปัจจัยทั้งสิ้น       16,000    บาท
.
Visitors: 109,564