บุญอุปกรณ์เครื่องนอน_โรงพยาบาลสนาม

#บุญชุดอุปกรณ์เครื่องนอน_โรงพยาบาลเตียงสนามนี้สำเร็จแล้ว
ถวายปัจจัยบุญทั้งสิ้น    ๔๑,๐๗๐  บาท 
ได้ชุดอุปกรณ์เครื่องนอน_โรงพยาบาลเตียงสนาม  144  ชุด 
.
_/i\_ ขอโมทนาสาธุ สาธุในบุญที่ทุกๆท่านได้ร่วมบุญ ได้ช่วยเหลือ ได้สงเคราะห์ เพื่อนมนุษย์ในครั้งนี้ 

ขอบุญนี้เป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลาย แคล้วคลาด พ้นจากภัยพิบัติโรคระบาดในครั้งนี้ด้วยเทอญ
อานิสงส์ผลบุญนี้ จะทำให้เป็นผู้ไม่ยากไร้ หากเจ็บป่วยจะได้ผู้อุปถัมถ์ค้ำจุน  จะได้พบแต่หมอที่ดี แนะนำให้ปรึกษา ให้รักษาให้เจ็บไข้ได้ป่วย
 
.
รายนามเจ้าภาพ ชุดอุปกรณ์เครื่องนอน_โรงพยาบาลสนาม 
.
ต้นบุญคุณแหม่ม & คุณ ศาศา ปั้นเงิน กวักกวัก  ๒๐๐ บาท
น้องศาศา กระต่ายวงษ์พระจันทร์  ๘๘  บาท
คุณอังสนา สปิลเลอร์ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณตุ้ม รจนา พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
ครอบครัวทีปวัฒน์ (ร้านสีส้ม ) ๕๐๐  บาท
คุณใหญ่ อรรถพร  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณต้น นิวัฒน์   พร้อมครอบครัว ๑๐๙  บาท
คุณแอน ธนภร พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณแต้ รมณภัทร พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณสิทธิโชค นาท้าว  พร้อมครอบครัว   ๕๗๐  บาท
คุณธิดารัตน์  มีคช พร้อมครอบครัว   ๑๐๐   บาท
คุณหนูนา  ชนิษฐา พร้อมครอบครัว   ๑๐๐  บาท
คุณศักดิ์ชัย นิลสวัสดิ์ พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณสกุณา  กองล้อม  พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณนัสติยาภรณ์ จิตร์เกษม  พร้มครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณนรภัทร  สิงห์นวล  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณธัญญ์สิตา จักรบุตร  พร้อมคอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณกุลสตรี เกี้ยวสันเที๊ยะ  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณฐิดา  วสุจารุสิริ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณจริงใจ  ทวีชีพ  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณภัทรวรินทร์ คุณปริศนา และคุณชัญญาภัท   พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณนัท์นภัส วงษทิพย์  พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณธัญรดี และครอบครัว   ๒๘๕  บาท
คุณสุนทร - คุณศุภนันท์ -คุณนรภัทร อเนกโพธิ์ คุณัสนันท์ ปัญญาสิทธินันท์ ๒๐๐  บาท
พรรณิภา สุวรรณสิงห์ และ ครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณไสว ขันสิงห์  พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณเจษฎาพร ปัททุม  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณโชติมนต์ จันทร์หอม  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณอ๊อบ ศิริทัศนีย์  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณอริยา ปราบวงษา  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณสุพรรษา เนครพรม พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณภัสร์วรา  อัศวศรีวรกุล พร้อมครอบครัว  ๓๐๐   บาท
คุณธนิดา พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณแพรทิพย์ ตียะไพบูลย์สิน  พร้อมครอบครัว  ๗๐  บาท
คุณพานี เดชสุชน  พร้อมครอบครัว   ๑๐๐  บาท
คุณติ่งและคุณทิพ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณพ่อบัวบิน-คุณแม่บุญยิ่ง  ปัญญาสัย  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณอนันต์ กลิ่นมี  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณวิพาภรณ์ เลิศทรัพย์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณทิพย์วัลย์ ทรงลำเจียก พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณปนัดดา บัวกระสินธุ์และครอบครัว ๒๐๐  บาท 
คุณลูกหลานท้าวสักกะ  ๓๐๐  บาท
นางสาววริศรา แนวสุภาพ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณกัญญพร พร้อมเพรียงชัย  พร้อมครอบครัว ๒๐๐  บาท
คุณนัยนพัศ อินจวงจรกิตต์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณแสง ธมภน  พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณต้อ อิชฐ์ชยา พร้อมครอบครัว  ๑๐๐   บาท
คุณสัญชัย บู่สุวรรณ  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณธิติวัจน์ ภัทรสิทธิ์เจริญ   ๕๐๐   บาท
คุณบี นพัชนันต์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณศุภานัน นิยมทอง  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณจิ๊บ  สรินทร์ทิพย์  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณตุ้ม  หทัยรักษ์ และครอบครัว   ๒๐๐ บาท
คุณรำพึง หิรัญชา  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐ บาท
พี่อู๊ด ณิชาภา พร้อมครอบครัว  ๕๗๐  บาท
คุณวริศรา เขม้นแขตต์การณ์  พร้อมครอบครัว  ๙๙  บาท
พี่นุช หุมอาจ  พร้อมครอบครัว   ๑๐๐   บาท
คุณสิริพร  เชื้อมอญ  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณวัฒนา  สุขแสน และ คุณ เบญจมาพร  สุขแสน    ๙๙  บาท
คุณอรพินท์  อัมพร พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
น.ส.ทัตชญา  มาเพ็ง พร้อมครอบครัว  ๑ ชุด    ๒๘๕   บาท
คุณสมพร  ค้าขาย  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณหมวย จิดาภา พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณอรกัญญา วันดี พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณเต้อย  กรกฎ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณอ้อ  อาทยา  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณเต้  เมธาวีร์   พร้อมครอบครัว  ๕๐๐   บาท
คุณสุวรรณา  ธนพงศ์พัฒน์ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณเอ อุไรภัสร์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณลิลี่ ชุติพร  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณสุรสิทธิ์  ศรัณย์วรนาถ  พร้อมครอบครัว   ๕๐๐   บาท
คุณสนธยา แซ่เตียว (สนธยา Byกรอบศิลป์)  พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณตฤณ - คุณพิชชาภา สถิรานนท์  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณเนตร เนตรประดับ  พร้อมครอบครัว  ๒๘๕  บาท
คุณออย  ณัฐธิรา  พร้อมครอบครัว  ๒๘๕  บาท
คุณหยาดอรุณ  นาคเกิด  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณอนุวัฒน์ โคตรจันทร์  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐   บาท
คุณสุภารีย์  ทวีอภิรดีวิจิตร  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐   บาท
คุณสิริณพัชฒ์  พร้อมครอบครัว  ๒๘๕  บาท
คุณแม่กนกวรรณ พรามพริ้ง และคุณเต็มสุข ไทยทองสุข พร้อมครอบครัว  ๒๐๐๐  บาท
คุณสายป่าน  ศรีสองเมือง  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐   บาท
คุณแก้ว  กรองแก้ว  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณนุก ระพีย์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณอัครพงศ์  อิงประพันธ์กร  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
น.ส.ชนกานต์ ชมพัฒนา และครอบครัว ๑๐๐   บาท
น.ส.จินตนา มาพงษ์ พร้อมครอบครัว   ๑๙   บาท
คุณพาณิภัค แพรใจ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณสุธนา ลีลาอดิศร  พร้อมครอบครัว  ๕๗๐  บาท
คุณเพ็ญศรี เรืองเกษม  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คณนันทภณ  ตรีพูนสุข  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
อาจารย์พเยาว์ ชมพัฒนา และครอบครัว   ๑๐๐    บาท
คุณป๋อม ชนัญชิดา  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณธวัลรัตน์ จงเพิ่มวัฒนะผล พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณณัชชา  คุณาวุฒิ  พร้อมครอบครัว ๓๐๐  บาท
คุณณัฐพร พันธุมสุต  พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณพลอยลดา แซ่โง้ว และ คุณยอดรัก พิมพ์เมืองคุณ  ๒๘๕  บาท
คุณพิมสิริ  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐   บาท
คุณกุลฉัตร ศรีเรือง  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณภัทรินทร์ สิริดำรงเดช พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณโศศิษฐา นวลมิ่ง พร้อมครอบครัว  ๕๐๐ บาท
คุณมีณณ์รญาห์  แย้มพรรณราย  พร้อมครอบครัว   ๑๐๐  บาท
คุณศตพล เพื่อนคุณยุ้ย  พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณสเถียร จัตตานนท์  พร้อมครอบครัว  ๕๐   บาท
คุณอรพันธุ ยางจิต พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณสุมาลี โฟบีส พร้อมครอบครัว   ๒๐๐  บาท
คุณยอด  วีรพันธ์  พร้อมครอบครัว   ๑๐๘   บาท
คุณวิภูสนา  จันทรา พร้อมครอบครัว   ๘๘  บาท
คุณโจ๊ก  โชติภักดิ์  พร้อมครอบครัว  ๒๐  บาท 
คุณกนกพรรณ เบทเมน  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณอนุศรา อนุอัน  พร้อมครอบครัว  ๑๐๙๘  บาท
คุณชีระวิทย์ ภูริเดชชัยพัฒน์ พร้อมครอบครัว  ๙๓๒ บาท  ปิดยอดบุญ ๙๐ ชิ้น
คุณอรรถสิทธิ์ งามวิชานน์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณจูน จุรีรัตน์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณเอกลักษณ์ กาเล็ก  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณสวิส  เดชวิจิตร์  พร้อมครอบครัว  ๑๕๐  บาท
คุณนก เบญจพร  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณดอด ศักดิพนธ์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณเกียรติศักดิ์ กอเซ็ม และครอบครัว  ๒๐๐  บาท
นางสาวภัทรชนก  คคนัมพร และครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณธัญญลักษณ์ เพื่อนชอบ  พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณพลภัทร บุญจันทร์ พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
ร้านเก่ง อ่อนนุช35 คุณพรเทพ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณพริ้ม พิมพ์ภัทรา  พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณเดช  เดชสงขลา พร้อมครอบครัว   ๑,๗๕๐  บาท
คุณธัชชลักษณ์  แจ่มกลาง   พร้อมครอบครัว  ๑,๐๕๐  บาท
คุณ จารุวรรณ ทองคูณ และ ครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณเพ็ญ เพนกวิน ขั่วโลกเหนือ  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณเมตตา มีศาสตร์  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณทิพย์วิภรณ์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณยุภา ชูซาติ  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณกันยารัตน์ พัวอมรพงศ์ พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณธมาวดี จันทร์เจริญ  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐   บาท
คุณ โชตินรินท์ เหล่าทอง พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณฐิติรัตน์ สาระศาสิน  พร้อมครอบครัว   ๑๕๑   บาท
พี่หนุ่ย พัชรพร  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐ บาท
คุณ อัจฉรา ตันติวรวัฒนา และครอบครัว   ๑๐๐  บาท
คุณณัทพิปัฐน์ ภูคณัสจิรธนทัต  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณพีระเณศร์ - คุณปริญญฉัษฎ์  ลีนุตพงษ์    ๕๐๐  บาท
คุณศิรินทร  อิมทรประสิทธิ์ พร้อมครอบครัว   ๒๐๐  บาท
คุณแวว อนุสรา  พร้อมครอบครัว  ๒๘๕  บาท
พี่มาลี  เรืองอร่าม พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณสมบรูณ์  วงศ์ชัยสิริกุล  พร้อมครอบครัว   ๔๐๐  บาท
คุณชุติมา พุทธิมิตร  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม พร้อมครอบครัว  ๕๐ บาท
คุณแอฟ จิระสุ  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐   บาท
คุณต้น นิวัฒน์   พร้อมครอบครัว ๑๘๔  บาท
คุณนฤมล  แต้ภักดี พร้อมครอบครัว   ๒๘๕  บาท
คุณปุ๊ย หาญศึก  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณเจี๊ยบ มณีพร  พร้อมครอบครัว  ๑๘๕  บาท
คุณสหทัศน์  ฉัตรนพคุณ พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณสุรสิทธิ์ ศรัณย์วรนาถ  พร้อมครอบครัว   ๑๘๕   บาท
คุณเอ๋ พรทิพย์ พร้อมครอบครัว  ๑๘๕  บาท
คุณเอก สุรวาท พร้อมครอบครัว  ๘๕๕   บาท
คุณรณ เทพอัมพร พร้อมครอบครัว  จำนวน ๓ ชุด   ๘๕๕  บาท 
คุณแหม่ม & คุณ ศาศา ปั้นเงิน กวักกวัก ร่วมปิดยอดบุญ   ๑๘๕  บาท
คุณรัฐชฎา สิทธิพันธ์ พร้อมครอบครัว   ร่วมปิดยอดบุญ   ๘๐๐  บาท
คุณบงกช กระต่ายวงษ์พระจันทร์   ร่วมปิดยอดบุญ   ๑๐  บาท
คุณวิ ลภัสรดา พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณนงนุช เชิดสุข พร้อมครอบครัว  ๑๘๕  บาท
คุณแอร์ ธนภร พร้อมครอบครัว  จำนวน ๓ ชุด   ๘๘๕  บาท 
พี่เอียด อัจฉรา พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
โอนปัจจัยเข้ามา โดยไม่ได้รับแจ้งเข้ามา   ๑,๐๘๕   บาท
 
 
.
ยอดบุญขณะนี้      ๔๑,๐๗๐    บาท
.Visitors: 83,903