ความหมายดาวพฤหัส

ความหมาย .. ดาวพฤหัส

 

เลข๕ เป็นเลขแทนดาวพฤหัส  เราใช้จึงใช้เลข๕ แทนการอ่านดาวพฤหัส

 

ดาวพฤหัส ถือครองทางทิศประจิม (ตะวันตก)

 

ดาวพฤหัส จัดเป็นดาวศุภพระเคราะห์ ธาตุดิน

 

ตำนานดาวพฤหัสได้สร้างมาจากฤาษี ๑๙ ตน จึงทำให้ดาวพฤหัส มีกำลัง ๑๙ ตามทักษา

 

ดาวพฤหัสเป็นดาวธาตุดิน ดาวพฤหัสเป็นดินแข็ง  ธรรมซาติดินอย่างดาวพฤหัส เป็นดินแข็งแห้งกร้าน จัดอยู่ในประเภทดินที่ดอนแข็งแน่น ไม่ทลายลงได้โดยง่าย สภาวะบ่งถึงความเข้มแข็งหนักแน่น ถึงแม้นว่าสภาวจะแข้ง แต่จะไม่รุนแรงหักโค่นใคร  ดาวพฤหัสนี้แสดงถึงความยึดมั่นความศรัทธา บ่งถึงการแผ่ไปสู่ความดีงาม ความมั่นคง ความอุดมสมบรูณ์ ความสำเร้จ ความถูกต้อง

 

คุณสมบัติด้านดี หมายถึง ซื่อสัตย์ สุจริต  ตรงไปตรงมา ยุติธรรม รักสงบ เสียสละ  มีศรัทธาแรงกล้า ชอบอบรมสั่งสอน ชอบศึกษา ชอบค้นคว้า ติดกฎเกณฑ์ ชอบทำบุญ สร้างกุศล มีหลักการเหตุผล คิดการทำ มีคุณธรรม มีปัญญา มีความเข้าใจในหลักปรัชญา รักสันติ มีเกรียติคุณ(ความนับถือ) มีความ โอบอ้อมอารี อ่อนโยนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ปกป้องคุ้มครอง สามารถควบคุมตนเองได้ดี เป็นคนมองโลกในแง่ดี รุ้จักกาละเทศะ

 

คุณสมบัติด้านเสีย หมายถึง อวดรู้ อวดฉลาด หัวแข็ง รั้นเชื่อมั่นในตนเอง  ถือความคิดตนเองเป็นใหญ่ ยกตนข่มท่าน การไม่ยอมรับฟัง ซื้อบื่อเกินไป  ปล่อยวางจนไม่ใส่ใจกับอะไรเลย เถรตรงเกินไป  แปรปรวนตามตัวเอง ทำอะไรนอกลู่นอกรอย เป็นคนสุรุ่ยสุร่าย มือเติบใจใหญ่ ล้มเหลวไม่ฟังใคร ขี้กังวล ชอบโต้เถียงทั้งที่ไม่มีเหตุผล ชอบเสี่ยงลงทุน ไม่คิดหน้าคิดหลังหลงตัว มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสีย 

 

แสดงถึงจิตใจ หมายถึง ชอบสร้างกุศล ใจอ่อนมีเมตตา ซื่อสัตย์ ใจกว้าง รักสงบ รักความยุติธรรม กตัญญู มีเหตุผล มีศักดิ์ศรี มีความเห็นอกเห็นใจ 

 

บุคลิกภาพ หมายถึงน่านับถือ น่าเชื่อถือ มีสง่า ดูสุภาพอ่อนน้อม กิริยาดูสำรวม ดูเป็นระมัดระวังในการแสดงออก ดูเป็นผู้ใหญ่ สุขมเยือกเย็น ดูลักษณะใจดี มีเมตตา มีความกตัญญู ดูเป็นคนง่ายๆเรียบๆ  ไม่มีพิธีรีตอง ดูแก่กว่าวัย เป็นคนกว้างขวางในวงสังคม

 

บุคคล หมายถึง ผู้นำทางศาสนา คนสอนศาสนา นักบวช  พระ สมาชิกรัฐสภา ผู้พิพากษา ทนายความ นิติกร แพทย์ทั่วไป คนขายยา เภสัช คนที่มีเหตุผล ที่ปรึกษา ครูอาจารย์ นักวิชาการ ผู้ใหญ่ทางการปกครอง เป็นผู้มีการศึกษาแบบมีดีกรี 

 

สถานที่ หมายถึงศูนย์รวมของจิตใจ ศูนย์รวมของการอบรม การรักษา สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ วัด สถานที่เกี่ยวกับศาสนา โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล สาธารณสุข ศูนย์ดูแลสุขภาพ ร้านยา สภาแห่งซาติ ห้างสรรพสินค้า  ศาล รัฐสภา กระทรวงการคลัง 

  

เหตุการณ์ หมายถึง เรื่องราวของความถูกต้อง การไตร่ตรอง การวางแผน ความรอบคอบ การศึกษา กฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การปล่อยวาง ความเป็นไปตามธรรมซาติ การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

 

สิ่งของ หมายถึงสิ่งของเกี่ยวกับศาสนา พระพุทธรูป เทวรูป พระ พระเครื่อง สังฆภัณฑ์ ข้าวของในวัดต่างๆ ตราเกี่ยวกับศาสนา หนังสือสวดมนต์  หนังสือธรรมะ สิ่งที่เกี่ยวกับการรักษา เครื่องมือแพทย์ ยา หนังสือ ตำรา สิ่งของที่เกี่ยวกับสุขภาพ อาหารเสริมสุขภาพ  สิ่งที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ กฎหมาย พรบ. ตำรากฎหมาย แบบเรียน

 

อาชีพ หมายถึง พระ อาจารย์ ครู หมอทั่วไป ทนายความ ผู้พิพากษา คนขายยา เภสัช นายธนาคาร นักมานุษยวิทยา นักวิทยาศาสตร์ สมาชิกท้องถิ่น นักศาสนาศาสตร์ ธุรกิจการเดินเรือ กิจการต่างปท.

 

ผิวพรรณ-รูปร่าง หมายถึง ขาวสมส่วน ติดอวบ มีโครงกระดูก ตัวดูหนานิดๆ ตัวใหญ่ หน้าผากกว้าง ผมบาง

 

อวัยวะ หมายถึง สมอง หัวใจ ระบบการย่อยอาหาร ตับ หลอดเลือดดำ เส้นเลือดใหญ่ ตะโพก โคนขา

 

โรค หมายถึง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคอ้วน

 

แสดงจริต หมายถึง ปัญญาจริต

                                          

วัน หมายถึง วันพฤหัสบดี

 

วัย หมายถึง วัยกลางคน

 

เพศ หมายถึงชาย

 

รสซาติ หมายถึง หวาน ขนมหวาน

 

สัตว์ หมายถึง หนู สัตว์ใหญ่ที่อุดมสมบรูณ์ หรือ โครงสร้างใหญ่ ปลาวาฬ ปลาบึก ปลาฉลาม

 

ต้นไม้ หมายถึง ต้นไม้เกี่ยวกับศาสนา ต้นสาระ ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไม้ที่เกี่ยวกับการรักษา สมุนไพร ต้นหมาก ดอกบัว พุทรักษา

 

ทิศ หมายถึง ประจิม(ทิศตะวันตก)

 

สี หมายถึง สีเหลืองแก่ๆ สีแสด สีทอง

 

อัญมณี หมายถึง บุษราคัม

 

แร่-โลหะ หมายถึง แร่สังกะสี

 

  

ที่มา : โหราศาสตร์ไทย เรียนด้วยตนเอง โดย อ.อรุณ ลำเพ็ญ 

        โหราศาสตร์ไทย วิทยาการแห่งความอัปยศ ยอดธง ทับทิวไม้ 

Visitors: 27,247