บุญโรงทาน งานมุฑิตาฯ วัดเขาวง


   
 
 
บุญนี้สำเร็จแล้ว บุญสำเร็จแล้วนะจ๊ะ 
.
 _/i\_  ขอโมทนาสาธุร่วมกับท่านมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ และผู้โมทนาในบุญโรงทานนี้  
.
อานิสงส์บุญ : จะเป็นผู้ไม่มีอดหรือขาดเเคลนอาหารการกินตลอดชีวิตในปัจจุบันเเละภพหน้า(สร้างเหตุใดย่อมได้เหตุนั้น) มีของกินของใช้ตลอดเวลา ทำให้เป็นผู้มีคนอุปถัมภ์เรื่องอาหารเสมอ อยู่ที่ไหนก็มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ เดินทางไปที่ใดมิมีอดอยาก อิ่มใจ อิ่มกาย หน้าตาผ่องใส หากเดินทางไปที่ใดมีแต่ความปลอดภัย  เป็นผู้ไม่ตระหนีในทรัพย์อันเป็นบ่อเกิดให้ความโลภเบาบาง (จิตโลภเบาบางยิ่งให้ก็ยิ่งไม่อยาก) ทำให้เป็นผู้บริบูรณ์สมบูรณ์ไปด้วยโภคทรัพย์คือทรัพย์ที่ต้องใช้สอยในปัจจุบัน
.
รายนามเจ้าภาพโรงทาน ขนมจีนเขียวไก่  แกงคั่วลูกชิ้นใส่หน่อไม้  ลูกชิ้นทอด 
.
ครอบครัวทีปวัฒน์ (ร้านสีส้ม) ร่วมบริจาคถังน้ำแข็ง  160  ลิตร 
ต้นบุญ_คุณแหม่ม  ๕๐๐  บาท
น้องศาศา_ปั้นเงิน_กวักกวัก_ทองจิ๋ว_ทองเต็ม   ๙ บาท
คุณอังสนา สปิลเล่อร์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณตุ้ม รจนา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว ๔๙๙  บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญโรงทานขนมจีน ๔๙๙  บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญโรงทานขนมจีน ๔๙๙  บาท
คุณวิ ลภัสรดา พร้อมครอบครัว ๑๙๕  บาท
คุณศักดิ์ชัย นิลสวัสดิ์ พร้อมครอบครัว ๕๐๐  บาท
คุณศุภานัน  นิยมทอง  พร้อมครอบครัว ๑๒๑  บาท
คุณวิลาวรรณรัตนธรรมไพศาล และ คุณพัณณ์นิญา ศรีวราวรกิตต์ พร้อมครอบครัว  ๒๐๑  บาท
คุณกฤษฎา ธาราวรพงศ์ พร้อมครอบครัว  ๒,๐๐๐   บาท
คุณกระดิ่ง เสาวลักษณ์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณอนุธิดา ทีปวัฒน์ (ครอบครัวร้านสีส้ม)  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณณัฐพัชร์ ภวนันส์เตชานนท์  พร้อมครอบครัว  ๙๙๙  บาท
คุณณัฐวิน พงศ์นราพันธ์  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐   บาท
คุณดอด ศักดิพนธ์ พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท
คุณสุวรรณา ธนพงศ์พัฒน์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐  บาท
คุณต็ม ศิระ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณสริญญภา สุดจิตร  พร้อมครอบครัว   ๕   บาท
คุณนัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์  พร้อมครอบครัว  ๙๙  บาท
คุณชญานิศ จิตผ่องอำไพ  พร้อมครอบครัว  ๕๐ บาท
คุณสุพรรษา เนตรพรม พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณธิติวัจน์ ภัทรสิทธิ์เจริญ  พร้อมครอบครัว   ๕๐๐  บาท
คุณวิภูสนา จันทรา พร้อมครอบครัว  ๑๑๒  บาท
คุณฉาย นพวรรณ  พร้มครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณจูน จุรีรัตน์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท 
คุณนันทภณ ตรีพูนสุข  พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณจิรยุทธ ลีละกรไพบูลย์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณหลี มนทิยา พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณอรพันธ์  ยางจิต  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณสิทธิโชค นาท้าว พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณธวัลรัตน์ จงเพิ่มวัฒนะผล  พร้อมครอบครัว   ๑๕๖  บาท
คุณจินดา ปัญญาสัย  พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณลภัสรดา  วรรณดี  พร้อมครอบครัว  ๕๐ บาท
คุณณัชชา คุณาวุฒิ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐ บาท
คุณรุ่งนภา พันวิลัย พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณชนัญชิตา ยางจิต  พร้อมครอบครัว   ๑๐๐  บาท
คุณธนภร เส็งสำเภา พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณพิมสิริ จิวะมิตร และคุณสกล หรรษานนท์ พร้อมครอบครัว ๒๙๙  บาท
คุณลัทธจิตร มีรักษ์ พร้อมครอบครัว   ๓๐๐   บาท
พี่นุช หุมอาจ  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณอลิสา จีรภิญญาภัฎ  พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐   บาท
คุณธีระภพ โตศุกลวรรณ์  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณสนธยา  แซ่เตียว  พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณสุนทร อเนกโพธิ์   พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณตฤณ-คุณพิชชาภา สถิรานนท์   พร้อมครอบครัว  ๕๐๐   บาท
คุณพีรณัฐ รัตนเกื้อพร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณณัฐพร พันธุมสุต พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณวรรณดี รัตนเกษมสุข พร้อมครอบครัว  ๑๙๙  บาท
คุณอาทยา สุขโท  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณศรายุทธ สถิรอังกรู  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณจิดาภา  ข้าวพูลทอง  พร้อมครอบครัว  ๑๐๘   บาท
คุณอรรถพร งามวิชานน์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณอัญ ณัชพัชร์ พร้อมครอบครัว  ๕๙  บาท
คุณมะเต ภัฎเมศ  พร้อมครอบครัว  ๑๕๙  บาท
คุณเตเต้  ประพิมพ์พรรณ  พร้อมครอบครัว  ๒๕๙  บาท
คุณสุวัฒนา ปัทมดิษฐ์ พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณเต้ย กรกฎ  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณวรรณวิมล  จารุกลธวัช  พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณวรินทร์ทิพย์ สังข์ทอง  พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณพรรุ่งเรือง  ขาวเขาดิน  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณจันทนี ชลจราชีพ  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณพรทิพย์  อาญา  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณยอด ธรรมทรรศน์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๘  บาท
คุณศุภกร_คุณนิตินันทน์ โฆษิตชัยมงคล_คุณอุษณี เจริญอภิบาล พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณเพชรรัตน์ บำรุงวงศ์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณสุกิจ อักษรกิจ  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณอทิรัตน์ กลิ่นสีหธนกร  พร้อมครอบครัว ๖๙  บาท
คุณเอ อุไรภัสร์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณเสถียรพงษ์ จัตตานนท์  พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณอมรรัตน์ กังพัฒนกิจและคณะ ร่วมบุญโรงทาน ๑๐๐  บาท
คุณสิริพร เชื้อมอญและครอบครัว ๒๐๐ บาท
ครอบครัวธีราพิริยกรณ์  ๑๐๐  บาท
คุณรมณภัทร  ธูปศรี  พร้อมครอบครัว   ๕๐  บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญโรงทานขนมจีน ๔๙๙  บาท
คุณธนพร โศภิษฐ์สกุลวงศ์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณวิภาณี พูนโชคพาณิชย์  พร้อมครอบครัว   ๑๐๐  บาท
คุณชญาดา เจริญงาม  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณพัชราภรณ์ ( อยู่เย็น คือเรา ) พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณวาสนา เรืองคำ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณต้อ อิชฐ์ชยา  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณบี นพัชนันต์  พร้อมครอบครัว   ๑๐๐  บาท
คุณเมย์  กรณ์ภัสสร  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณจินตนา มาพงษ์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณสมบรูณ์ วงศ์ชัยสิริกุล พร้อมครอบครัว  ๒๕๐  บาท
คุณแก้ว  กรองแก้ว  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณอินทร์ริตา  โชติสุริยอัครกุล  พร้อมครอบครัว   ๒๐๐   บาท
คุณนันท์นภัส  วงษ์ทิพย์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐   บาท
คุณกัญญพร  พร้อมเพรียงชัย  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณสุธน_คุณกนก ศุภมงคล  และ คุณศิริคาร_คุณลินศิริ เทียบเทียม  ๕๐๐  บาท
คุณชูซาคุ คุณนวจันทร์ โยชิมูระ   ๑๐๐  บาท
คุณสุมาลี โฟบีส พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณพ่อสงวน คุณแม่สุชาดา จิรายุวัฒนา พร้อมครอบครัว  ๔๐๐ บาท
คุณนุก ระพีย์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณจิตติมา บูรณเจริญทรัพย์ และ คุณสิรโชต รัชต์ฐณณ  ๑๐๐   บาท
คุณอรพินท์  อัมพร  พร้อมครอบครัว  ๒๘  บาท
คุณติ๊ก ณัฐชมนต์  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณนิวัฒน์  กาวีจันทร์  พร้อมครอบครัว  ๑๙๙  บาท
คุณพาณี เดชสุชน พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณณัทพิปัฐน์ ภูคณัจิรธนทัต พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณรมย์รวินท์ กลิ่นศรีสุข  ๒๐๐  บาท
คุณชนัญญา กลิ่นศรีสุข ๒๐๐  บาท
คุณวราพร กลิ่นศรีสุข   ๑๐๐  บาท
พี่นัส ดวงพร  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท 
คุณเบญจมาพร จูงใจ  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐บาท
คุณปาริชาต เอี่ยมจันทร์ และครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณเล็ก อรรถสิทธิ์ งามวิชานน์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณโศศิษฐา  นวลมิ่ง  พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐  บาท
คุณเจง วัชรพงษ์  ทวีช่วยกุศล พร้อมครอบครัว  ๘๐  บาท
คุณอนุธิดา ทีปวัฒน์ (ครอบครัวร้านสีส้ม)  พร้อมครอบครัว  ต่อยอดบุญต่อรวย สำเร็จ สำเร็จ   ๕๐๐  บาท
คุณอ้อ  กรรณิการ์  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐ บาท
คุณสุเพ็ญ  ศรีเมือง  พร้อมครอบครัว  ๒๑๙  บาท
คุณอนุวัฒน์ โคตรจันทร์  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณยุภา ชูซาติ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณเมตตา มีศาสตร์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณอรุญ  โจชิ พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญต่อรวย สำเร็จ สำเร็จ   ๙๙๙  บาท
คุณธิดารัตน์ มีคช พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณวันเพ็ญ พรมงาม จนท.พระยืน วัดวีระโชติฯ พร้อมครอบครัว   ๒๕๐   บาท
คณะศิษย์วัดวีระโชติฯ  ๕๕๐ บาท
ผู่ร่วมงาน ร่วมบุญด้วย ๒๓๐  บาท
ยอดปัจจัยโอนเข้ามา มิได้แจ้งชื่อ   ๓๕๐.๐๒  บาท
คุณปณิชา การะยะพร้อมครอบครัว ๕๐  บาท
.
.
ยอดโรงทานขณะนี้     29,008.02   บาท


  #คุณยายกลิ่นโสม  102100142 141450
  #เรียนดวงไทยฟรีที่บ้านคุณยายกลิ่นโสม323
  #โหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ #htthttp://www.baankhunyai.com 322141
     -----------------------   
  ดูดวงติดต่อ : baankunyai 102100
  
 
Visitors: 109,562