บุญพานพุ่มเพชร      
      ประกาศเพื่อโมทนาบุญร่วมกันนะค่ะ  สาธุ สาธุค่ะ _/i\_ _/i\_ _/i\_
 
XXX ปิดบุญ พานพุ่มเพชรแล้วนะจ๊ะ
XXX ปิดบุญ พานพุ่มเพชรแล้วนะจ๊ะ
XXX ปิดบุญ พานพุ่มเพชรแล้วนะจ๊ะ
.
ยอดปัจจัยบุญทั้งสิ้น  41,258.12   บาท
.
ขอโมทนาสาธุ สาธุ ร่วมท่านเจ้าภาพมหาเศรษฐีที่ร่วมบุญพานพุ่มประดับ  
ด้วยผลานิสงส์ที่ทุกๆท่านร่วมบุญจะส่งผลให้ เป็นผู้มีปัญญาสว่างไสว จะทำให้เป็นมีผิวพรรณงาม 
สุขภาพร่างกายแข็งแรง มากด้วยบริวาร   จักเป็นที่ื่มชมที่ผู้อื่นแลถึงเทวดาและพรหมโลก  หากละจากโลกนี้จะได้อยู่ในสุคติภูมิ  
ทำให้เมื่อละจากโลกนี้ไปเกิดเป็นเทวดาจะเป็นผู้มีรัศมีกายผุดผ่องงาม 
.
รายนามท่านเจ้าภาพ พานพุ่มประดับเพชร
.
ต้นบุญคุณ แหม่ม_ศาศา_ปั้นเงิน_กวักวัก_ทองจิ๋ว      ๕๐๙    บาท
น้องศาศา และ กวักกวัก  กระต่ายวงษ์พระจันทร์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณอรุญ โจชิ  พร้อมครอบครัว  ๔๙๙ บาท
คุณอนุธิดา ทีปวัฒน์พร้อมครอบครัว    ๕๐๐  บาท
คุณรมณภัทร ธูปศรี พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณอัง อังสนาพร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณตุ้ม  รจนา  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณกฤษฎา ธารวรพงศ์ พร้อมครอบครัว  ๙๙๙  บาท
คุณกฤษฎา ธารวรพงศ์ พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวย ๑,๐๐๐  บาท
คุณอรรถพร งามวิชานน์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณวิพาภรณ์ เลิศทรัพย์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณศักดิ์ชัย นิลสวัสดิ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณอรรถสิทธิ์ งามวิชานน์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณสุรสิทธิ์ ศรัณย์วรนาถ พร้อมครอบครัว ๒๐๐  บาท
คุณสรินทร์ทิพย์ เลิศอัศวพล และครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณธัญญ​ลักษณ์​ พงษ์​เม​ต​ต์ พร้อมครอบครัว  ๔๔  บาท
คุณมะเต ภัฎเมศ  พร้อมครอบครัว  ๒๔๕  บาท
คุณสาม สิทธิโชค  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณตฤณ-คุณพิชชาภา สถิรานนท์  พร้อมครอบครัว   ๕๐๐  บาท
คุณนพัชนันท์ ธันยภัทรโรจน์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณสมบัติ ธงชัยธนาวุฒิ พร้อมครอบครัว   ๑๐๐  บาท
คุณนุก  ระพีย์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณอาภากร สุจิสกุลวงค์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณณัฐวิน พงศ์นราพันธ์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๘  บาท
คุณโอ๊ค ณัฐพล  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐   บาท
คุณจูน จุรีรัตน์  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณบิวส์ ภัสร์วรา  พร้อมครอบครัว  ๙๙ บาท
คุณแอน ธนภร  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณกันยารัตน์ พัวอมรพงศ์ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณหนึ่งเดียว พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณศิรินาฎ สฤษดิพันธ์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐   บาท
คุณอ๊อด ศรายุทธ  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐   บาท
คูณเนม ณภาส์ณัฐ  พร้อมครอบครัว   ๘๘๐   บาท
คุณธิดารัตน์  มีคช  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณอนุธิดา ทีปวัฒน์พร้อมครอบครัว  ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวย   ๒๐๐  บาท
คุณเพชรนภา บุญสูงเพชร  พร้อมครอบครัว  ๑๐๘  บาท
คุณตูน นุชนารถ พร้อมครอบครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณธวัลรัตน์ จงเพิ่มวัฒนะผลพร้อมครอบครัว   ๑๐๘  บาท
คุณส้ม จิรฐากาญจน์ พร้อมครอบครัว    ๕๐  บาท
คุณณัฐพร พันธุมสุต พร้อมครอบครัว ๕๐๐  บาท
คุณสหทัศน์ ฉัตรนพคุณ พร้อมครอบครัว  ๔๑๐  บาท
คุณลัดดาวัลย์ ศรีมะลัย  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณต้น นิวัฒน์ พร้อมครอบครัว  ๒๑๐  บาท
คุณสุวัฒนา ปัทมดิษฐ์ พร้อมครอบครัว ๓๐๐  บาท
คุณณฐธนา จรัญพงษ์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐  บาท
คุณอุไรภัสร์ เมืองจันทึก  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณคุณณัสนันท์ ปัญญาสิทธินันท์  พร้อมครอบครัว   ๒๐๐  บาท
คุณสมบรูณ์ วงศ์ชัยสิริกุล  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐   บาท
คุณเสถียร จัตตานนท์ พร้อมครอบครัว  ๕๐   บาท
คุณโชติมรต์ จันทร์หอม  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณหนูนา ชนิษฐา  พร้อมครอบครัว  ๕๐ บาท
คุณวรรณวดี รัตนเกษมสุข  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณชนินทร์ และคุณวราพร  โทรจุฬานนท์ พร้อมครอบครัว อุทิศผลบุญแด่คุณแม่เก็บ และ คุณพ่อสำเนา สุทธิสาร   ๕๐๐  บาท
ป้าติ๋ม ลุงหน่อย คณะบายศรี   พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
พี่มล นฤมล  พร้อมครอบครัว   ๑๐๐   บาท
คุณกัญญพร พร้อมเพรียง  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณจิรยุทธ ลีละกรไพบูลย์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณหมวย จิดาภา  พร้อมครอบครัว  ๑๐๘  บาท
คุณเบิ้ม อรรถพล  พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณเพ็ญศรี  เรืองเกษม พร้อมครอบครัว  ๓๐๐ บาท
คุณศภานัน  นิยมทอง  พร้อมครอบครัว   ๒๔๒  บาท
คุณสนธยา  แซ่เตียว  พร้อมครอบครัว  ๖๑  บาท
คุณณัชชา คุณาวุฒิ  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณพีรณัฐ รัตนเกื้อ พร้อมครอบครัว  ๑๐๙  บาท
คุณเมตตา มีศาสตร์  พร้อมครอบครัว ๒๐๐  บาท
คุณนารีรัตน์ กฤษฌัพก  พร้อมครอบครัว   ๕๐ บาท
คุณยอด ธรรมทรรศน์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๘  บาท
คุณหยาดอรุญ นาคเกิด พร้อมครอบครัว ๑๐๙  บาท
คุณสวิส เดชวิจิตร์ พร้อมครอบครัว  ๔๔  บาท
ป้ารุ่ง รุ่งนภา  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณธิติวัจน์  ภัทรสิทธิ์เจริญ  พร้อมครอบครัว   ๕๐๐  บาท
คุณธนพร โศภิษฐ์สกุลวงศ์ พร้อมครอบครัว   ๑๐๐  บาท
คุณวิภาณี พูนโชคพาณิชย์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณตี๋ พงศ์สินธุ์ พร้อมครอบครัว   ๑๐๙   บาท
คุณลิลลี่ ชุติพร  พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณธนากฤต ธนาธนัญกฤติ  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐   บาท
คุณนฤมล เครือยิ้ม  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณตาล การุณ  พร้อมครอบครัว  ๗๐๙  บาท
คุณลภัสรดา ธนนิธินาถกุล พร้อมครอบครัว
คุณจิตรลดา นนทภา  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณศิริ ตรีณานุสิษฐ์  พร้อมครอบครัว  ๑๕๐  บาท
คุณต้อ อิชฐ์ชยา  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณนงณภัส แซ่เตี๋ยว พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดยอดบุญ 17,000-.มาด้วย      ๒๔๑  บาท
คุณจริงใจ ทวีชีพ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณอลิษา ทองศรี  พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณชลธิชา คมขำ_ คุณโพลี เฉิน _ คุณนฤมล คมขำ_ นางบัวเผื่อน คมขำ   พร้อมครอบครัว  ๒,๐๐๐  บาท
คุณแก้ว กรองแก้ว พร้อมครอบครัว  ๒๐๐ บาท
คุณอรุญ โจชิ  พร้อมครอบครัว ร่วมปิดยอดบุญพานพุ่มเพชร  ๑,๔๙๙ บาท
คุณส้ม นฤมล พร้อมครอบครัว    ๑๐๘  บาท
คุณพนิตตา เกตุรัตน์ พร้อมครอบครัว  ๒๙๙  บาท
คุณปุณณภา เพิ่มพูลโชคคณา  พร้อมครอบครัว  ๒๔๑  บาท
คุณอทิรัตน์ กลิ่นสีห์ธนกร  พร้อมครอบครัว  ๖๙  บาท
คุณตูน กิตติณัฎฐ์ พร้อมครอบครัว อนุโมทนาบุญแด่ คุณพรชัย จารุพัฒน์หิรัญ  ๑๐๐  บาท
คุณตุ้ม หทัยรักษ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณอนุศรา อนุอัน พร้อมครอบครัว ๔๗๖  บาท
คุณจิตติมา บูรณเจริญทรัพย์ และ คุณสิรโชต รัชต์ฐณณ  ๑๐๐ บาท
คุณเพชรรัตน์ พันธุ์เพชร พร้อมครอบครัว  ๗๐๙ บาท
คุณกระต่าย กษิรา พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณสุมาลี โฟบีส  พร้อมครอบครัว ๒๐๐  บาท
คุณณัฐพัชร์  ภววันท์เตชานนท์ พร้อมครอบครัว  ๔๗๖  บาท
คุณวรรณวิมล จารุกุลธวัช  พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณกิ๊บ ศิริพร  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม พร้อมครอบครัว  ๙๙๑  บาท
คุณนิธิรุจน์ พิทักษ์ปิติเลิศ  พร้อมครอบครัว  ๙๙๑   บาท
คุณเปิ้ล ภูติมา  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐   บาท
คุณอนุธิดา ทีปวัฒน์ ปิดยอดบุญมาด้วย ๙ บาท
คุณกุลพงษ์  บุญเลิศ พร้อมครอบครัว  ๔๗๖  บาท
คุณโศศิษฐา นวลมิ่ง พร้อมครอบครัว   ๕๐๐  บาท
คุณหญิง รัซนีวรรณ  พร้อมครอบครัว   ๑๐๐   บาท
คุณพิมสิริ  จิวะมิตร  พร้อมครอบครัว  ๒๙๙  บาท
คณะลูกหลานท้าวสักกะ  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณอ๊อบศิริทัศนีย์ พร้อมครอบครัว  ปิดยอดบุญ 30,000  บาท มาด้วย   ๘๙๗  บาท
คุณณิชกานต์ คนธภักดี พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณรัชฎา สิทธิพันธ์ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณเบญจมาพร จูงใจ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณกฤษณา  อรัญศรี พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณลภัสรดา วรรณดี พร้อมครอบครัว   ๕๐   บาท
คุณสุเพ็ญ  ศรีเมือง  พร้อมครอบครัว  ๓๑๙   บาท
คุณณัทพิปัฐน์ ภูคณัสจิรธนทัต(พี่กุ้ง)  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
หนูจุก และครอบครัว  ๒๑  บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  พร้อมครอบครัว ๕๐๐  บาท
คุณเต็มสุข ไทยทองสุข  คุณแม่กนกวรรณ พรามพริ้ง พร้อมครอบครัว  ๒,๐๐๐  บาท
คุณบุปผาศิริ ไชยมงคล  พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดบุญ    1,218.98   บาท
พี่พาณี เดชสุชน พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวยๆๆๆ  ๒๐  บาท
ต้นบุญคุณ แหม่ม_ศาศา_ปั้นเงิน_กวักวัก_ทองจิ๋ว   ร่วมต่อยอดบุญ  ต่อยอดบุญต่อยอดรวยๆๆๆ  ๗๙    บาท
คุณรักษิตา ซื่อวาจา  พร้อมครอบครัว  ร่วมต่อยอดบุญ ต่อยอดรวยๆๆ  ๒๐๐  บาท
คุณอรพินท์ อัมพร  พร้อมครอบครัว ร่วมต่อยอดบุญ ต่อยอดรวยๆๆ ๑๙  บาท
คุณจินดา ปัญญาสัย  พร้อมครอบครัว ร่วมต่อยอดบุญ ต่อยอดรวยๆๆ   ๓๐๐  บาท
คุณพิน ภาณิภัค  พร้อมครอบครัว  ร่วมต่อยอดบุญ  ต่อยอดรวยๆๆ ๑๐๐ บาท
หนูนิ้ง กุลสตรี  พร้อมครอบครัว  ร่วมต่อยอดบุญ ต่อยอดรวยๆๆ   ๑๐๐  บาท
หนูเป้ จินตนา  มาพงษ์  พร้อมครอบครัว ร่วมต่อยอดบุญ ต่อยอดรวยๆๆ  ๒๑๙  บาท
คุณยุภา ชูซาติ พร้อมครอบครัว  ร่วมต่อยอดบุญ ต่อยอดรวยๆๆ  ๑๐๐  บาท
คุณภัทรวดี อยู่สมบรูณ์  พร้อมครอบครัว ร่วมต่อยอดบุญ ต่อยอดรวยๆๆ ๕,๐๐๐ บาท
พี่นัส ดวงพร พร้อมครอบครัว ร่วมต่อยอดบุญ ต่อยอดรวยๆๆๆ  ๑๐๐  บาท
คุณสุธนา ลีลาอดิศร พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณโชติภักดิ์ เอี่ยมศิริวัฒน์ พร้อมครอบครัว  ๔๗  บาท
คุณญานิภา จิราจินต์  พร้อมครอบครัว ๓๐๐  บาท
ยอดปัจจัยโอนมา ไม่ได้แจ้งชื่อ  รวมยอดทั้งสิ้น   ๒๑๓.๑๔  บาท
.
รวมปัจจัยทั้งสิ้น    41,258.12  บาท
.
https://www.facebook.com/DooDuangByKhunyaiklinsom/posts/10159872676383433
.
 
Visitors: 109,564