บุญสร้างห้องน้ำ วัดตะพังคี


      
      ประกาศเพื่อโมทนาบุญร่วมกันนะค่ะ  สาธุ สาธุค่ะ _/i\_ _/i\_ _/i\_

XXX  ปิดบุญ สร้างห้องน้ำวัดตะพังคีแล้วจร้า  XXX
XXX  ปิดบุญ สร้างห้องน้ำวัดตะพังคีแล้วจร้า  XXX
XXX  ปิดบุญ สร้างห้องน้ำวัดตะพังคีแล้วจร้า  XXX
.
คณะกองทานบารมีฯ  ร่วมบุญสร้างห้องน้ำที่วัดตะพังคี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
รวมปัจจัยเงิน ทั้งสิ้น  66,250 บาท
 
ขอโมทนาสาธูกับท่านเจ้าภาพมหาเศรษฐี และผู้โมทนาทุกๆท่าน 
ขอผลานิสงส์ขอให้ท่านทั้งหลาย ขอให้ทุกข์ที่มีอยู่นั้นบรรเทา คลายสิ้นลง ขอให้ผลแห่งการสร้างบุญนี้เป็นผู้มีสุข หากต้องผลัดไปต่างถิ่นฐาน ก็จักไม่ทุกข์ได้ยาก ส่งผลให้คนที่ทุกข์ใจมาก ก็จะคลายทุกข์ โศก โรค ภัย ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง จะทำให้ทุกข์หนักๆ หรือมีเจ้ากรรมนายเวรหนักๆ ที่โถมกระหน่ำเราอยู่ ก็จะคลี่คลายไปได้ด้วย ไปไหนมีแต่คนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลมีแต่สิ่งที่ดีๆ ในชีวิตทั้งภพนี้และภพหน้า
 
 
รายนามเจ้าภาพคณะกองทานบารมีฯ  สร้างห้องน้ำ วัดตะพังคี  ฉะเชิงเทรา
ต้นบุญคุณ แหม่ม_ศาศา_ปั้นเงิน_กวักวัก_ทองจิ๋ว    ๔๙๙    บาท
น้องศาศา กระต่ายวงษ์พระจันทร์ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
ต้นบุญคุณ แหม่ม_ศาศา_ปั้นเงิน_กวักวัก_ทองจิ๋ว ร่วมปิดยอดบุญ ร่วมต่อยอดรวย     ๑,๐๐๐    บาท
คุณอนุธิดา ทีปวัฒน์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณตุ้ม  รจนา  พร้อมครอบครัว   ๑๐๐ บาท
คุณอัง อังสนา พร้อมครอบครัว   ๑๐๐  บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว    ๔๙๙  บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญ ต่อยอดรวยย     ๓๐๐ บาท
คุณก้อย ณัชพัชร์  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐ บาท
คุณกฤษฎา ธารวรพงศ์ พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐  บาท
คุณตฤณ-คุณพิชชาภา สถิรานนท์  พร้อมครอบครัว   ๑,๐๐๐  บาท
คุณสุนารี ฉวีวรรณ  พร้อมครอบครัว ๒๐๐  บาท
คุณคุณากร ฉวีวรรณ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณอมร - คุณบุญขันท์ -คุณภูมรินทร์ ปัญญาใส ๓๐๐  บาท
คุณใหญ่ อรรถพร  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณณัฐพร พันธุมสุต  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณตุัม หทัยรักษ์ พร้อมครอบครัว   ๓๐๐  บาท
คุณหนูนา ชนิษฐา  พร้อมครอบครัว  ๕๐ บาท
คุณศุภานัน นิยมทอง พร้อมครอบครัว  ๒๒๑  บาท
คุณมุก ปาริซาติ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณสุเพ็ญ ศรีเมือง  พร้อมครอบครัว  ๓๑๙  บาท
คุณสุนทร อเนกโพธิ์ พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณนิเวศน์ วงษ์ขาว คุณแสงเทียน วงษ์ขาว และครอบครัว   ๒๐๐  บาท
คุณวิภาณี พูนโชคพาณิชย์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณธนพร โศภิษฐ์สกุลวงศ์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณศิริพร และ คุณลลิภัสร์ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณอาภาภร สุจิสกุลวงค์  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณสุวัฒนา ปัทมดิษฐ์ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณเนม ณภาส์ณัฐ  พร้อมครอบครัว  ๖๖๖  บาท
คุณชันษ์ภี รำไพ พร้อมครอบครัว ๙๙   บาท
คุณวิพาภรณ์  เลิศทรัพย์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณธวัลรัตน์ จงเพิ่มวัฒนะผล พร้อมครอบครัว  ๑๕๙ บาท
คุณธนภร เส็งสำเภา พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณนุก ระพีย์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณบี นพัชนันต์  พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณอ๊อด ศรายุทธ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณสมบัติ ธงชัยธนาวุฒิ  พร้อมครอบครัว ๓๐   บาท
คุณจิระสุ  จารุพันธ์  พร้อมครอบครัว  ๑๙๙  บาท
คุณสาม  สิทธิโชค พร้อมครอบครัว  ๑๐๘บาท
คุณพรศรี  สิริดำรงเดช  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณภัทรินทร์ สิริดำรงเดช  พร้อมครอบครัว  ๕๐   บาท
คุณวิภาสินี สิริดำรงเดช  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณณัฐวิน พงศ์นราพันธ์พร้อมครอบครัว  ๕๐๐   บาท
คุณเบญจมาพร  จูงใจ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณจ๋า พิมสิริ  พร้อมครอบครัว  ๒๙๙  บาท
คุณสายป่าน ศรีสองเมือง  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณกนกวรรณ ไพจิตร  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณนัติ ชัยรัตน์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณบุญจิรา เด่นรัศมีเทพ พร้อมครอบครัว  ๔๐๐  บาท
คุณนันทภณ  ตรีพูนสุข  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณเจตนิพิฐ  สมบรูณ์วัฒนา  พร้อมครอบครัว  ๖๐๐  บาท
คุณสุรสิทธิ์ ศรัณวรนาถ  พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐  บาท
คุณยุภา  ซูวาติ  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณจูน จุรีรัตน์  พร้อมครอบครัว   ๒๐๐  บาท
คุณธันย์ณภัทร โชติปุณยวัจน์  พร้อมครอบครัว  ๑๕๐  บาท
คุณแป้ม ชลธิชา เจ้าภาพห้องน้ำ ๒ ห้อง  ๓๐,๐๐๐  บาท
คุณแม่อำพัน เอี่ยมจันทร์  พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดยอดบุญ  ๒๐๐ บาท
คุณพ่อสะโอช เอี่ยมจันทร์  พร้อมครอบครัว ร่วมปิดยอดบุญ  ๑๐๐  บาท
คุณวิมุตติ เอี่ยมจันทร์ พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดยอดบุญ  ๑๐๐  บาท
คุณแอน ธนภร  พร้อมครอบครัว ร่วมปิดยอดบุญ ๒๕๑  บาท
คุณจิ๊บ สรินทร์ทิพย์  พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดยอดบุญ  ๒๐๐  บาท
คุณแม่กนกวรรณ พรามพริ้ง และ คุณเต็มสุข ไทยทองสุข  พร้อมครอบครัว   ๖,๐๐๐  บาท
คุณรมย์รวินท์  กลิ่นศรีสุข พร้อมครอบครัว  ๓๓๙  บาท
คุณรมณภัทร ธูปศรี พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณพ่อสงวน คุณแม่สุชาดา จิรายุวัฒนา  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามพร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณน้ำทิพย์ วิภาวี  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณอินทร์ริตา โชติสุริยอัครกุล  พร้อมครอบครัว ๒๐๐  บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว ร่วมต่อยอดบุญ ร่วมต่อยอดรวย  ๔๙๙  บาท
คุณณัฐพร พันธุมสุต  พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดยอดบุญ ต่อยอดรวย  ๗,๐๗๐  บาท
คุณมะเต ภัฎเมศ พร้อมครอบครัว  ๑๙๙   บาท
คุณคุณากร ฉวีวรรณ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณยิ่งภัคหิรัญ วจีเสกโชคมาหาลาภ  ๒๙๕  บาท
คุณประเสริฐ ชุ่มชนต์ ๒๙๕ บาท
คุณนี รัชนี พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณรณ เทพอัมพร พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณจินดา ปัญญาสัย  พร้อมครอบครัว ๓๐๐  บาท
คุณหญิง รัชนีวรรณ  พร้อมครอบครัว ๒๐๐  บาท
คุณบุบผาศิริ ไชยมงคล  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
หนูจุก ทิพยวัล พร้อใครอบครัว  ๔๐  บาท
คุณต้น นิวัฒน์ พร้อมครอบครัว  ๒๙๙   บาท
พี่เพ็ญ จนท.พระยืนฯ  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณเอ อนุวัฒน์  พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐  บาท
สาว เอ๊ดดี้ จนท.วัดวีระโชติฯ  พร้อมครอบครัว ๘๐ บาท
แม่น้ององุ่น  พร้อมครอบครัว ๒๐๐  บาท
คุณปุ๊ จินดา ปัญญาสัย  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณเป้ จินตนา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณน้อย  สุพรรษา  พร้อมครอบครัว  ๑๙๙   บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามพร้อมครอบครัว (โอนปัจจัยเงินมามิได้แจ้งชื่อ) ๓๔๒  บาท
.
รวมปัจจัย ณ.ขณะนี้     ๖๖,๒๐๖    บาท
 
http://www.baankhunyai.com/17344541/บุญสร้างห้องน้ำ-วัดตะพังคี
.
.
คณะกองทานบารมีฯ  ร่วมบุญสร้างห้องน้ำที่วัดตะพังคี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
รวมปัจจัยเงิน ทั้งสิ้น  66,250 บาท
https://www.facebook.com/photo/?fbid=320486120286266&set=pcb.320486246952920
 
 
 
Visitors: 105,342