กฐิน 48 วัด ในเขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและในความอนุเคราะห์ฯ


      #บุญกฐิน48วัดนี้สำเร็จแล้วจร้าาาาาาา
ถวายปัจจัย(จริง)ทั้งสิ้น ๕๗,๐๑๗ บาท
ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว
.
เดิมทีที่เคยประกาศ ว่ามีเพียง ๓๕ วัด ในเขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ภายหลังได้อีก 13 วัด 
ซึ่งเป็นวัดในความอนุเคราะห์ของหลวงพ่อเจ้าคุณองอาจมาด้วยนะจ๊ะ ซึ่งรวมแล้วทั้งสิ้น ๔๘ วัด
.
รายนามวัดทั้ง ๔๘ วัด ดังต่อไปนี้
.
1.วัดเกตุสโมสร
2.วัดประชาบำรุง
3.วัดบางไทร
4.วัดปากคลองบางขนาก
5.วัดประจำรัง
6.วัดบัวลิ้มราษฎร์บำรุง
7.วัดบางอ้อราษฎร์บำรุง
8.วัดอาคมสิทธาภรณ์
9.วัดสว่างอารมณ์
10.วัดคลองเจ้า
11.วัดปากคลองหลวงแพ่ง
12.วัดบึงทองหลาง
13.วัดแครายวงค์มณี
14.วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
15.วัดรามัญ คลอง 17
16.วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
17.วัดบึงตาหอม
18.วัดคลองหกวา
19.วัดตีตะเรด
20.วัดตะพังคี
21.วัดญาณรังษาราม
22.วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง
23.วัดโพรงอากาศ
24.วัดลาดบางกระเบน
25.วัดบางน้ำเปรี้ยว
26.วัดบางสาย
27.วัดโพธิ์เย็น
28.วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
29.วัดคลอง ๑๘
30.วัดหอคอย
31.วัดไผ่ดำเจริญศุข
32.วัดสุวรรณเตมีย์
33.วัดบึงน้ำรักษ์
34.วัดพุทธอุดมวิหาร
35.วัดวิเวกวนาราม
36.วัดสุทธาวาส
37.วัดสุวรรณมาตร
38.วัดขวัญสะอาด
39.วัดคู้เกษมสโมสร
40.วัดไชยธาราประชาบำรุง
41.วัดวีระชัยโชติการาม
42.วัดอนันต์โชติการาม
43.วัดคลองเฆ่
44.วัดคลองปาง จังหวัดตรัง
45.วัดร่องกอก จังหวัดลำปาง
46.วัดบ้านวังแรง จังหวัดนครสวรรค์
47.วัดบางปรงธรรมโชติการาม
48.สำนักปฎิบัติธรรม(บุปผาสวัสดี)
.
_/i\_ ขอโมทนาสาธุกับท่านมหาเศรษฐีทุกๆท่านๆ ที่ร่วมบุญมาในครั้งนี้
ขอบุญนี้เป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลาย แคล้วคลาด พ้นจากภัยพิบัติโรคระบาดในครั้งนี้ด้วยเทอญ
ด้วยผลบุญนี้ จะทำให้เป็นท่านทั้งหลายเป็นมห่เศรษฐี ไม่เป็นผู้ไม่ยากไร้ หากผลัดไปอยู่ที่ใดจะทำให้มีผู้อุปถัมภ์ไม่อดอยาก 
เป็นผู้ที่มีแต่คนรัก มีบริวารมากมาย เจริญในธรรมได้ง่าย
ขอให้ท่านมหาเศรษฐีทั้งหลายและ ผู้โมทนา จงเป็นผู้มีแต่ความสำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ ทุกประการ นับจากนี้เป็นต้นไปเทอญ
.
รายนามเจ้าภาพ กฐิน 48 วัด ในเขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและในความอนุเคราะห์ฯ
.
ต้นบุญคุณแหม่ม_อาแปะ_ศาศา_ปั้นเงิน_กวักวัก_ทองจิ๋ว ๕๐๐ บาท
ปิดประตูนรกคุณแหม่มต้นบุญ ๒๐๐ บาท
คุณตุ้ม รจนา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณบุญโชค พลสว่าง พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณหน่อย พัทยา พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว ๓,๕๐๐ บาท
คุณภัสร์วรา อัศวศรีวรกุล พร้อมครอบครัว ๓,๕๐๐ บาท
คุณณัฐพร พันธุมสุต พร้อมครอบครัว ๓๕๐ บาท
คุณอนุธิดา ทีปวัฒน์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณอรสา ชวนชัย พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณอรรถพร งามวิชานน์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณสายป่าน ศรีสองเมือง พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณดอด ศักดิพนธ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณสิริณัฏฐ์ ศุภจันทร์ประภา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณนันทภณ ตรีพูนสุข พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณวิพาภรณ์ เลิศทรัพย์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณลักษณา นามวงษ์ พร้อมครอบครัว ๓๕๐ บาท
คุณวิภาณี พูนโชคพาณิชย์ พร้อมครอบครัว ๓๕๐ บาท
คุณธนพร โศภิษฐ์สกุลวงศ์ พร้อมครอบครัว ๓๕๐ บาท
คุณพาณิภัค แพรใจ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณณัฎฐ์พิชา สุขบุญญสถิตย์ พร้อมครอบครัว ๓๕๐ บาท
คุณอรณี ศุภกุลกิตติวัฒน พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณธมนอร รัฐวรรณกร พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณณัชชา คุณาวุฒิ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณพยอม เพ็ญเจริญ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณวิมลรัตน์ โชว์ธนะพานิช พร้อมครอบครัว ๓๕๐ บาท
คุณพนิตตา เกตุรัตน์ พร้อมครอบครัว ๓๕๐ บาท
คุณณภัทร เกตุรัตน์ พร้อมครอบครัว ๓๕๐ บท
คุณคมกริช บัวหอม พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณนี รัชนี พร้อมครอบครัว ๑๗๕ บาท
คุณรุ่ง รุ่งนภา พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
ดร.เจมมี่ ชัชพล พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณระรวย พร้อมครอบครัว ๓๕๐ บาท
คุณรชตะ พร้อมครอบครัว ๓๕ บาท
คุณสรินทร์ทิพย์ เลิศอัศวพล พร้อมครอบครัว ๓๕๐ บาท
คุณประภารัตน์ ดวงรักษา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณณัทพิปัฐน์ ภูคณัสจิรธนทัต พร้อมครอบครัว ๓๕๐ บท
คุณหทัยรักษ์ ภัทรพุทธิไนย พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณณัฐวิน พงศ์นราพันธ์ พร้อมครอบครัว ๖๖๖ บาท
คุณชัชวาล เอกพิทักษ์ดำรง และครอบครัว ๕๐๐ บาท
น.อ.ศุภณัฐ วรรณดี พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณ​ธนภร​ ธน​วณิชย์​กุล พร้อมครอบครัว ๓๕๐ บาท
คุณธวัลรัตน์ จงเพิ่มวัฒนะผล พร้อมครอบครัว ๑๕๙ บาท
คุณธนภร เส็งสำเภา พร้อมครอบครัว ๓๕๐ บาท
คุณชลญา แก้วนุกูลทร พร้อมครอบครัว ๓๕๐ บาท
คุณอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ พร้อมครอบครัว ๒,๐๐๐ บาท
คุณทิพย์วัล ทรงลำเจียก พร้อมครอบครัว ๓๕๐ บาท
คุณศักดิ์ชัย นิลสวัสดิ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณสถาพร อยู่สมบรูณ์ พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณกนกพรรณ เบทแมน และครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณศรายุทธ สถิรอังกูร พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณเบญจมาพร สุขแสน พร้อมครอบครัว ๘๘ บาท
คุณวราพร โทรจุฬานนท์พร้อมครอบครัว ๓๕๐ บาท
คุณธัญรดี ศรุตปิติวัต พร้อมครอบครัว ๓๕๐ บาท
คุณลัทธจิตร มีรักษ์ พร้อมครอบครัว ๓๕๐ บาท
คุณศุภชัย นิมิตรัตน์ พร้อมภรรยาและบุตรี ๓๕๐ บาท
คุณตฤณ - คุณพิชชาภา สถิรานนท์ และครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
คุณจิดาภา ข้าวพูลทอง พร้อมครอบครัว ๓๕๐ บาท
คุณจูน จุรีรัตน์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณสนธยา แซ่เตียว พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท
คุณกิตินันท์ สวัสดินันทน์ พร้อมครอบครัว ๑๐๖ บาท
คุณยอด วีรพันธ์ พร้อมครอบครัว ๓๕๐ บาท
คุณผึ้ง กุลฉัตร พร้อมครอบครัว ๑๑๑ บาท
คุณสุวรรณา ธนพงศ์พัฒน์ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
คุณอรพินท์ อัมพร พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณธัญญ์ศิตา จักรบุตร พร้อมครอบครัว ๓๕๐ บาท
คุณอริยา ปราบวงษา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณมะลิวัลย์ ก้อนจันเทศ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณสุรางค์ ชื่นใจ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณทรัพย์ศิริ ธรรมวิจิตร พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณวิภูสนา จันทรา และครอบครัว ๑๑๒ บาท
คุณแพรทิพย์ ตียะไพบูลย์สิน พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณนุก ระพีย์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณยายจำนงค์ พูลแสวง พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณกัลยา​ คุ้มอารีย์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณภัทรารวีย์ เมธีธนินทร์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณพรธิภาพ​ คุงสดาล พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณจริงใจ ทวีชีพ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณศุภนัน นิยมทอง พร้อมครอบครัว ๓๕๐ บาท
คุณอัญชลี จินตมุทธา พร้อมครอบครัว ๓,๕๐๐ บาท
คุณอังสนา สปิลเล่อร์ พร้อมครอบครัว ๓๕๐ บาท
คุณอุ๋ม พิชามนต์ พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณสิทธิโชค นาท้าว พร้อมครอบครัว ๓๕๐ บาท
คุณธิดารัตน์ มีคช พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
ครอบครัว กิตนนท์ชนันท์ ๓๕๐ บาท
คุณพ่อวีระ - คุณอุไรภัสร์ เมืองจันทึก พร้อมครอบครัว 350 บาท
คุณพิมพ์ลดา ธีราพิริยกรณ์ พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณศศิวดี พุกกะณะสุต และ ครอบครัว ๓๕๐ บาท
คุณประพิมพ์พรรณ วิชิตทรัพยากร พร้อมครอบครัว ๒๘๙ บาท
คุณเอกลักษณ์ กาเล็ก พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณเบญจมาพร จูงใจ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณนิวัฒน์ กาวีจันทร์ พร้อมครอบครัว ร่วมปิดยอดบุญ มาด้วย ๒๔๐ บาท
คุณอรรถพร งามวิชานน์ พร้อมครอบครัว ร่วมปิดยอดบุญ มาด้วย ๔๐๐ บาท
คุณลภัสรดา พร้อมครอบครัว ๓๕๐ บาท
คุณนฤชล เครือยิ้ม พร้อมครอบครัว ร่วมปิดยอดบุญมาด้วย ๒๐๐ บาท
คุณจินตนา มาพงษ์ พร้อมครอบครัว ร่วมปิดยอดบุญมาด้วย ๑๐๐ บาท
คุณเชษฐา จารุพัฒน์หิรัญ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณธนเทพ ร้านเก่ง อ่อนนุช พร้อมครอบครัว ร่วมปิดยอดบุญมาด้วย ๖๔๐ บาท
คุณวัลลภ วัชนุชา และคุณพรทิพย์ ลิ้มเหมอนันต์ และครอบครัว ร่วมปิดยอดบุญมาด้วย ๖๔๐ บาท
คุณโชติมนต์ จันทร์หอม พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท อุทิศผลบุญให้น้องทาโร่
คุณเล็ก วรรณา พร้อมครอบครัว เพื่อนเรียนชั้นประถมโรงเรียนบางจาก (นาค เผื่อนอุปถัมภ์ ) ๑๐๐ บาท
คุณแก้ว กรองแก้ว พร้อมครอบครัว ๓๕๐ บาท
ดญ.เขมิสรา ความสวัสดิ์และครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณสุธนา ลีลาอดิศร พร้อมครอบครัว ๗๐๐ บาท
คุณสิริพร เชื้อมอญ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณนรภัทร อเนกโพธิ์ พร้อมด้วยคุณแม่คุณัสนันท์ ปัญญาสิทธินันท์ และคุณพ่อสุนทร-คุณศุภนันท์ อเนกโพธิ์ ๑๐๐ บาท
คุณคุณัสนันท์ ปัญญาสิทธินันท์ และ คุณสุนทร - คุณศุภนันท์ - คุณนรภัทร อเนกโพธิ์ ๓๕๐ บาท
คุณเสถียร จัตตานนท์ พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท
คุณยุภา ชูซาติ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
พี่หนุ่ย พัชรพร พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บท
คุณกัญญพร พร้อมเพรียงชัย พร้อมครอบครัว ๓๕๐ บาท
คุณป้อม ภัสพงษ์ พร้อมครอบครัว ๖,๐๐๐ บาท
คุณส้ม นฤมล พร้อมครอบครัว ๓๕๐ บาท
คุณหยาดอรุณ นาคเกิด พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณคุณชนิษฐา สิริดำรงเดช พร้อมครอบครัว ๓๕๐ บาท
คุณอาทยา สุขโท พร้อมครอบครัว ๑,๐๕๐ บาท
คุณแพท อาภาพร พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณเบิ้ม อรรถพล พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท
คุณเต้ เมธาวีร์ พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณรักษิตา ซื่อวาจา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณดาว สริตา พร้อมครอบครัว ๓๐๐ บาท
คุณเพ็ญนภา สารพันธ์ พร้อมครอบครัว ๘๘ บาท
คุณหน่อย-คุณโฟน พร้อมครอบครัว ๓๕๐ บาท
คุณเต้ย กรกฎ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณโจ๊ก โชติภักดิ์ พร้อมครอบครัว ๒๐ บาท
คุณเอ อนุวัฒน์ พร้อมครอบครัว ๕๐๐ บาท
คุณสมคิด ธูปศรี พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณรมณภัทร ธูปศรี พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท
คุณวรชิต วงษ์กลม พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท
คุณอรวรรณ อ่อนแสง พร้อมครอบครัว ๕๐ บาท
คุณวิ ลภัสรดา พร้อมครอบครัว ร่วมต่อยอดบุญด้วย ๑๐๐ บาท
หนูกัณ อนุธิดา พร้อมครอบครัว ร่วมต่อยอดบุญด้วย ๑๐๐ บาท
คุณปุณณดา โอกาศรัตน์ พร้อมครอบครัว ร่วมต่อยอดบุญด้วย ๑๐๐ บาท
คุณธนภร เส็งสำเภา พร้อมครอบครัว ร่วมต่อยอดบุญด้วย ๓๕๐ บาท
คุณสุมาลี โฟบีส พร้อมครอบครัว ร่วมต่อยอดบุญด้วย ๓,๐๐๐ บาท
คุณภูเบศ ธนพิพัฒ พร้อมครอบครัว ร่วมต่อยอดบุญด้วย ๕๐ บาท
คุณประกายรุ้ง พร้อมครอบครัว ร่วมต่อยอดบุญด้วย ๑๐๐ บาท
คุณรมณภัทร ธูปศรี พร้อมครอบครัว ๓๕๐ บาท
คุณลิลลี่ ชุติพร พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
พี่อู๊ด จนท.วัดวีระโชติ พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐ บาท
ยอดโอนมา....รอการแจ้งชื่อ...รวม ๑,๗๔๘  บาท
.
ยอดรวมถวายปัจจัยทั้งสิ้น    ๕๗,๐๑๗    บาท
.
.
หมายเหตุ :
: หากท่านมหาเศรษฐีท่านใด ประสงค์รับวัตถุมงคล แจ้งที่อยู่ให้ด้วยนะจ๊ะ
: ต้องการใบอนุโมทนาบัตร รบกวนแจ้งพร้อมเลขที่บัตรประชาชนด้วยนะจ๊ะ
: ปัจจัยที่โอนเข้ามา แล้วมิได้แจ้งหรือรายชื่อตกหล่น อยู่ในยอดโอนยอดโอนมา....รอการแจ้งชื่อ...รวม นะจ๊ะ
 
Visitors: 83,897