บุญชุดยังชีพ วัดวีระโชติธรรมราม และ วัดตะพังคี

#บุญนี้สำเร็จแล้ว 
#บุญชุดยังชีพ 2 วัดนี้ สำเร็จแล้ว 
.
ถวายปัจจัย(ยอดจริง)ทั้งสิ้น    ๒๔,๕๒๘.๒๔      บาท
ถวายปัจจัยชุดยังชีพ วัดวีระโชติธรรมรามและวัดตะพังคี เรียบร้อยแล้วววว จร้า
.
_/i\_ ขอโมทนาสาธุ สาธุในบุญที่ทุกๆท่านได้ร่วมบุญ ได้ช่วยเหลือ ได้สงเคราะห์ เพื่อนมนุษย์ในครั้งนี้ 
ขอบุญนี้เป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลาย แคล้วคลาด พ้นจากภัยพิบัติโรคระบาดในครั้งนี้ด้วยเทอญ
ด้วยผลบุญนี้ จะทำให้เป็นท่านทั้งหลายไม่เป็นผู้ไม่ยากไร้ หากผลัดไปอยู่ที่ใดจะทำให้มีผู้อุปถัมภ์ไม่อดอยาก
เป็นผู้ที่มีแต่คนรัก เจริญในธรรมได้ง่าย
.
รายนามเจ้าภาพ ชุดยังชีพ 2 วัด  230  ชุด 
.
ต้นบุญคุณแหม่ม & คุณ ศาศา ปั้นเงิน กวักกวัก    ๓๙๐    บาท
น้องศาศา กระต่ายวงษ์พระจันทร์  ๕๐  บาท
คุณอังสนา สปิลเลอร์ พร้อมครอบครัว  139  บาท
คุณตุ้ม รจนา พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณอรุญ โจชิ พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณฟาร์ ปุณณดา พร้อมครอบครัว  ๑๐๐   บาท
คุณตุ๊ก เพชรรัตน์  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณศรายุทธ  สถิรอังกรู  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณนฤมล แต้ภักดี พร้อมครอบครัว   ๑๐๘   บาท
คุณต้น  นิวัฒน์  พร้อมครอบครัว   ๑๐๘  บาท
คุณวันเพ็ญ พรมงาม พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณอรรถพร งามวิชานน์  พร้อมครอบครัว   ๑๐๐   บาท
คุณสุนทร - คุณศุภนันท์ - คุณนรภัทร  อเนกโพธิ์  และ  คุณคุณัสนันท์  ปัญญาสิทธินันท์  ๒๐๐  บาท
คุณคุณัสนันท์  ปัญญาสิทธินันท์ และ คุณสุนทร - คุณศุภนันท์ - คุณนรภัทร  อเนกโพธิ์    ๒๐๐  บาท
คุณนรภัทร  อเนกโพธิ์ พร้อมด้วย คุณแม่คุณัสนันท์ ปัญญาสิทธินันท์ และ คุณพ่อสุนทร - คุณศุภนันท์   อเนกโพธิ์  ๑๐๐  บาท
คุณพนิตตาและนายณภัทร เกตุรัตน์ พร้อมครอบครัว  ๙๙๘  บาท
คุณนิธิรุจน์ - นางรินทร์ลภัค - คุณวรวรรธน์ - คุณศมณฑ์ภัคญ์ - คุณนพวินทร์  พิทักษ์ปิติเลิศ  พร้อมพระภีรพัฒน์ ร่วม ๑๐ ชุด    ๓,๙๐๐   บาท
คุณอ้น ชีระวิทย์  พร้อมครอบครัว  ๒๙  บาท
คุณณฐมน แสงสมชัย พร้อมครอบครัว    ๕๐ บาท
คุณอนุศรา อนุอัน  พร้อมครอบครัว  ๓๙๘  บาท
คุณกุ้ง วราพร พร้อมครอบครัว   ๓๙๐  บาท
คุณโชติมนต์ จันทร์หอม(พร้อมครอบครัว)  ๑๐๐  บาท
นายศักดิพนธ์ ซื่อวาจา   พร้อมครอบครัว    ๑๐๐   บท
คุณเบญจมาพร  จูงใจ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณศุภานัน นิยมทอง  พร้อมครอบครัว  ๓๙๐  บาท
คุณตุ้ม หทัยรักษ์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณนันทภณ  ตรึพูนสุข  พร้อมครอบครัว   ๓๙๐  บาท
คุณป๋อม  ชนัญชิดา  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณอารีศักดิ์  เสถียรภาพอยุทธ์   พร้อมครอบครัว   ๒๙๙. ๕๖   บาท
คุณธวัลรัตน์ จงเพิ่มวัฒนะผล  พร้อมครอบครัว  ๑๓๙  บาท
คุณแพรทิพย์  ตียะไพบูลย์สิน  พร้อมครอบครัว   ๕๐   บาท
คุณพลภัทร บุญจันทร์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณธนภร เส็งสำเภา  พร้อมครอบครัว   ๓๐๐  บท
คุณเอ๋ พรทิพย์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
พี่นุช หุมอาจ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณสวิส เดชวิจิตร์ พร้อมครอบครัว  ๒๑๐  บาท
นายสายป่าน ศรีสองเมือง พร้อมครอบครัว  ๑๐๐
คุณบี นพัชนันต์ พร้อมครอบครัว   ๑๐๐  บาท
คุณวิพาภรณ์  เลิศทรัพย์  พร้อมครอบครัว     ๒๐๐   บาท
คุณแตน ลัดดาวัลย์  พร้อมครอบครัว   ๓๐๐  บาท
คุณภัสพงษ์  ยิ่งชนม์เจริญ  พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐  บาท
คุณอารีศักดิ์  เสถียรภาพอยุทธ์   พร้อมครอบครัว ต่อยอดบุญต่อยอดความสำเร็จ    ๖๙๙. ๕๖   บาท
คุณยุภารัตน์  ฉิมกล่อม พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณทัตชญา  มาเพ็ง และครอบครัว   ๑๐๐   บาท
คุณโก้  สุพิชญนันท์  พร้อมครอบครัว   ๓๙๐  บาท
คุณเอ อุไรภัสร์ และครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณเต้ เมธาวีร์  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณเสถียรพงษ์ จัตตานนท์ พร้อมครอบครัว  ๕๐  บท
คุณรำพึง หิรัญชา  พร้อมครอบครัว  ๓๙๐  บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณสิทธิโชค นาท้าว พร้อมครอบครัว  ๓๙๐  บาท
คุณมีนาฎา เทียนเฮง  พร้อมครอบครัว  ๒๐ บาท
คุณสรินทร์ทิพย์  เลิศอัศวพล  พร้อมครอบครัว   ๒๐๐  บาท
คุณภัสร์วรา อัศวศรีวรกุล พร้อมครอบครัว  ๕๙๙   บาท
คุณจินดา ปัญญาสัย พร้อมครอบครัว อุทิศผลบุญแด่ คุณพ่อบัวบิน-คุณแม่บุญยิ่ง  ปัญญาสัย  ๒๐๐  บาท
คุณจูน  จุรีรัตน์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณแม่สมคิด ธูปศรี พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณแต้ ธูปศรี  พร้อมครอบครัว  ๒๐  บาท
คุณกัญญพร พร้อมเพรียงชัย   พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณวาสนา  เรืองคำ พร้อมครอบครัว  ๕๓  บาท
คุณหนูนา ชนิษฐา  พร้อมครอบครัว  ๕๓  บาท
คุณธิติวัจน์ ภัทรสิทธิ์เจริญ และครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณประพิมพ์พรรณ วิชิตทรัพยากร และครอบครัว  ๑,๐๐๐  บาท
หนูกัณ  อนุธิดา   ๑๐๐  บาท
คุณจริงใจ  ทวีชีพ  ๑๐๐  บท
คุณแก้ว   สมบรูณ์  ๔๔๘  บาท
คุณแม่ชลรส ฉัตรนพคุณ   ๓๐๐  บาท
คุณเอ อนุวัฒน์ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณแอน ธนภร พร้อมครอบครัว    ๒๐๐  บาท
คุณSomchat Mungsiri  พร้อมคอบครัว   ๓๙๐  บาท
คุณวิไลรัตน์ อุไรพงษ์ พร้อมครอบครัว  ๒๕๙   บาท
คุณทิพย์วัล  ทรงลำเจียก พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
พี่หนุ่ย พัชรพร  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐   บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม พร้อมครอบครัว  ๓๙  บาท
คุณเต็มสุข ไทยทองสุข ,  คุณแม่กนกวรรณ พรามพริ้ง และครอบครัว  ๒,๐๐๐  บาท
คุณสุธนา ลีลาอดิศร  พร้อมครอบครัว ร่วมปิดยอดบุญ   ๒๐๐   บาท
คุณกิ๊ฟ ปรินทิพย์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณยุภา ชูซติ ร่วมปิดยอดบุญ  ๑๐๐ บาท
คุณต้อ อิชฐ์ชยา  พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดยอดบุญ  ๑๐๐  บาท
คุณสกุณา กองล้อม  พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดยอดบุญ  ๑๐๐  บาท
คุณเดช สงขลา พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดยอดบุญ  ๔๐๐ บาท
คุณต้นนิวัฒน์  พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดยอดบุญ   ๒๐๐ บาท
คุณนฤมล เครื้อยิ้ม  พร้อมครอบครัว ร่วมปิดยอดบุญ   ๑๐๐  บาท
คุณวิ ลภัสรดา พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดยอดบุญ  ๑๐๐ บาท
โอนปัจจัยเข้ามา โดยไม่ได้รับแจ้งเข้ามา    ๑๔๐.๑๒              บาท
.
ยอดบุญขณะนี้    ๒๔,๕๒๘.๒๔     บาท
 
Visitors: 83,903