หล่อพระชำระหนี้สงฆ์ องค์ที่118#บุญหล่อพระองค์ที่๑๑๘นี้สำเร็จแล้ววววจร้าาาาา
XXX ปิดยอดบุญหล่อพระ XXX
ถวายปัจจัยบุญหล่อพระฯทั้งสิ้น ๑๐๐,๒๒๓ บาท 
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้วจร้าาาาา
.
ขอโมทนากับคุณธนภร เส็งสำเภา พร้อมครอบครัว และคณะกองทานบารมีฯ ตลอดจนผู้โมทนา ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลาย ประสบพบความสุข ความสมหวัง ความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้า ความสำเร็จ นับจากนี้เป็นไปเทอญ
.

รายนามเจ้าภาพหล่อพระชำระหนี้สงฆ์ หน้าตัก ๔ ศอก องค์ที่ ๑๑๘
.

คุณธนภร เส็งสำเภา พร้อมครอบครัว  ( เจ้าภาพหลัก )  ๕๐,๐๐๐  บาท
คุณยุทธนา เส็งสำเภา และครอบครัว ๔,๙๙๙ บาท
คุณชนัญชิดา สิทธิธำรงค์พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณธีรนันท์ คูห์สุวรรณ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณศรีรุ้ง สิริวัชระนนท์ พร้อมครอบครัว   ๕๐๐  บาท
คุณน้ำฝน เมธาวินวิวัฒน์  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐ บาท
คุณขวัญมนัส ถนอมสิงห์  พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐  บาท
คุณยุคลธร วัดจินดาและครอบครัว ๒๐๐  บาท
คุณอรนาถ เมธศาสตร์และครอบครัว ๕๐๐  บาท
คุณสุเนตรดาว  โพธิ์มณี พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐  บาท
คุณครรชิต เปรมปานต์   ๒๐๐  บาท
คุณวรรณี กุศลซาติธรรม พร้อมครอบครัว ๒๐๐  บาท
ต้นบุญ_คุณแหม่ม  คุณอภิศา  กวักกวัก กระต่ายวงษ์พระจันทร์   ๔๕๙.๐๓บาท
ปิดประตู"นรก"  คุณแหม่ม  ๕๐๐   บาท
คุณสมศรี  ธีระมั่นคง  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณอังสนา สปิลเล่อร์ พร้อมครอบครัว ๒๐๐ บาท
คุณตุ้ม รจนา พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณบุษยาพร ด่านจิตร์ตรง ,คุณภูธเนศ ด่านจิตร์ตรง ,คุณนพคุณ สร้อยทอง, คุณคุณากร อัศดรดำรงค์ชัย  ๕๐๐ บาท
คุณกฤษณพงศ์ พันธุมสุต พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท 
คุณณัฐพร พันธุมสุต พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณเบิ้ม อรรถพล  พร้อมครอบครัว ๕๐  บาท
คุณศักดิ์ชัย นิลสวัสดิ์ พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณจินดา ปัญญาสัย พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณสุจินตนา ภาวสิทธิ์ พร้มครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณวรพงษ์  อนุรักษ์อธิกุล  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณนัยนพัศ อินจวงจนิรกิตต์ พร้อมครอบครัว  ๙๙ บาท
คุณณัฐกร เสาร์จันทร์ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณพรรณพิมล พิศาพิทักษ์กุล  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐ บาท
คุณเพชรรัตน์ บำรุงวงศ์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐   บาท
คุณศุภานัน  นายพสิษฐ์  และ คุณภาพร  นิยมทอง    ๔๙๙.๙๙  บาท
คุณรชตะ จิตอาสาวัดวีระโชติฯ พร้อมครอบครัว  ๔๐  บาท
คุณเสาวลักษณ์ วิชาดี พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณอนุธิดา ทีปวัฒน์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณสิริพร  เชื้อมอญ และครอบครัว ๓๐๐  บาท
คุณปวริษา นิ่มวนาดอน  พร้อมครอบครัว ๙๙  บาท
คุณแม่อำพันและคุณพ่อสะโอช เอี่ยมจันทร์  ๗๐๐  บาท
คุณปาริชาต และ คุณวิมุตติ เอี่ยมจันทร์  ๑,๐๐๐ บาท
คุณธนพัฒน์ ภูรีกุลพิพัฒน์  ๕๐๐  บาท
คุณระพีย์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณบี นพัชนันต์ พร้อมครอบครัว ๕๑๓  บาท
คุณยอด วีรพันธ์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๘  บาท
ดร.เจมมี่ ชัชชพล   พร้อมครอบครัว   ๕๐  บาท
คุณป้อม กันยารัตน์ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐ บาท
คุณจุฑารัตน์  สุวรรณรัตน์  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณภาวิณี หุ่นทอง  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณวิภาณี  พูนโชคพาณิชย์   พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณธนพร  โศภิษฐ์สกุลวงศ์  พร้อมครอบครัว   ๑๐๐  บาท
คุณสุชัญญา เอี่ยมอุ่น  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คณะลูกหลานท้าวสักกะ  ๒๐๐ บาท
คุณธัญมน ปัญจศิล พร้อมครอบครัว   ๑๐๐   บาท
คุณพ่อวิทย์และคุณแม่นพรัตน์ เด่นรัศมีเทพ  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณมีนาฎา เทียนเฮง พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณนุสรา รัตนธน  พร้อมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณวิไลรัตน์  และ คุณไพศาล อุไรพงษ์  พร้อมครอบครัว   ๓๐๐   บาท
คุณเบญจมาพร จูงใจ  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณอทิรัตน์ กลิ่นสีห์ธนกร  พร้อมครอบครัว  ๑๙๙  บาท
คุณนารีรัตน์ กฤษณัมพก พร้อมครอบครัว  ๑๙๙  บาท
คุณณฐธนา จรัญพงษ์  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
พ.ต.ต.สุริยา-นางสุเพ็ญ-น.ส.ทัตพิชา-นายธนวัฒน์ ศรีเมือง ๔๐๙  บาท
คุณวัฒนา แสนสุข  พร้อมครอบครัว   ๑๐๐   บาท
ร.ต.อนุศักดิ์ ฐิตะสิริ  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐บาท
คุณวิ ลภัสรดา พร้อมครอบครัว ๑๑๑ บาท
คุณธมกร โมกขเวศ  พร้อมครอบครัว    ๒๐๐  บาท
คุณนิวัฒน์ กาวีจันทร์ พร้อมครอบครัว ๑๙๙  บาท
คุณธวัลรัตน์ จงเพิ่มวัฒนะผล พร้อมครอบครัว ๑๕๙ บาท
คุณอ้น ชีระวิทย์ พร้อมครอบครัว ๑๕๙   บาท
พอ.หญิงดวงพร วิบูลย์  ๑๐๐ บาท   
คุณพิชามญชุ์ วิบูลย์ ๑๐๐ บาท
คุณสรินทร์ทิพย์ เลิศอัศวพล และครอบครัว  ๑๐๐   บาท
คุณกรกนก  วิสุกัน พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณอรรถสิทธิ์ งามวิชานน์ พร้อมครอบครัว   ๑๐๐ บาท
คุณเอกลักษณ์  กาเล็ก พร้อมครอบครัว  ๑๐๐   บาท
คุณเสถียรพงษ์  จัตตานนท์ พร้อมครอบครัว  ๕๐ บาท
คุณอาภาพร อาจคงหาญ  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณพรทิพย์ ลิ้มเหมอนันต์  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐บาท
คุณกรกฎ จิตธนานนท์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณศรายุทธ สถิรอังกูร  และครอบครัว  ๑๐๐  บาท
นายศักดิพนธ์ ซื่อวาจา อุทิศให้คุณแม่ประยงค์ศรี  ซื่อวาจา  ๑๐๐ บาท
คุณอัคเดช คุณกรณ์ภัสสร เรืองกิจจานุวัฒน์ พรอมครอบครัว ๑๐๐ บาท
คุณจิดาภา ข้าวพลูทอง พร้อมครอบครัว  ๑๐๘  บาท
คุณหทัยรักษ์  ภัทรพุทธิไนย พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณศุภชัย นิมิตรัตน์  พร้อมครอบครัว ๑,๐๐๐  บาท
คุณแจ๊ค สนธยาByกรอบศิลป์  พร้อมครอบครัว  ๕๐ บาท
คุณพิศาล เพชรสากล  พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณนิลาวรรณ ตรีกิจจำรูญ  พร้อมครอบครัว  ๓๐๐ บาท
คุณจูน จุรีรัตน์ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณอรรถพร งามวิชานน์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณเบิ้ม อรรถพล  พร้อมครอบครัว (ต่อยอดบุญ )  ๕๐ บาท
คุณสุธนา ลีลาอดิศร พร้อมครอบครัว  ๓๐๐  บาท
คุณสุววรณา และ ด.ช. ปรัตถกร  ธนพงศ์พัฒน์  ๕๐๐ บาท
คุณประพิมพ์พรรณ วิชิตทรัพยากรและครอบครัว ขออุทิศผลบญนี้แด่คุณพ่อประยูร วิชิตทรัพยากร ๕๙๗.๙๘   บาท
คุณสายป่าน ศรีสองเมือง พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณศิราณี พุสิงห์ พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณสุกัญญา นนทภา พร้อมครอบครัว   ๑๐๐  บาท  
คุณจิรธนัญน์ ธิระภัคภัทราธนัน และบุตรธิดา   ๒๐๐  บาท
พี่เรียม ขออุทิศผลบญนี้แด่คุณแม่ลำดวน ทั่งคำ   ๒๐๐  บาท
คุณคุณัสนันท์​  ปัญญาสิทธินันท์​ ,คุณสุนทร​ คุณนรภัทร​  คุณศุภนันท์​ อเนกโพธิ์   ๓๐๐  บาท
คุณพิมพ์ภัทรา ล้อมวงศ์สว่าง  พร้อมครอบครัว  ๕๐  บาท
คุณโชติมนต์ จันทร์หอม พร้อมครอบครัว อุทิศให้น้องข้าวซอยน้องย่นและเจ้ากรรมนายเวร  ๑๐๐  บาท
คุณจำนงค์ ชะบาพร้อมครอบครัว  ๑๐๐บาท
คุณตุ้ม  รจนา  ต่อยอดบุญ  ๑๐๐  บาท
คุณจิตติมา บูรณเจริญทรัพย์พร้อมครอบครัว  ๕๐๐ บาท
คุณณัชชา  คุณาวุฒิ พร้อมครอบครัว  ๒๐๐  บาท
คุณป้อม กันยารัตน์ ต่อยอดบุญ    ๔๐๑  บาท
คุณชุติมา นิลแก้ว  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณลัดดาวัลย์ ศรีมะลัย  พร้อมครอบครัว   ๑๐๐  บาท
คุณเกรียงไกร  กุตัน  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณแต้ ธูปศรี  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณสิทธิโชค  นาท้าว พร้อมครอบครัว  ๒๐๐ บาท อุทิศผลบุญนี้แด่คุณพ่อชวลิต นาท้าว
คุณรักษิต  ซื่อวาจา พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณชาญณรงค์ ใจกล้า  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณแหม่ม ศาศา กวักกวัก ร่วมปิดยอดบุญ ๑๐๐   บาท
คุณกบ ปัณชนิตต์ ร่วมปิดยอดบุญ ๑,๓๐๐ บาท
คุณนฤมล  แต้ภักดี  ร่วมปิดยอดบุญ  ๒๐๐  บาท
คุณกฤษณา อรัญศรี  ร่วมปิดยอดบุญ  ๓๐๐  บาท
คุณเสน่ห์  ประกอบเที่ยง ร่วมปิดยอดบุญ   ๒๐๐   บาท
คุณบุษยาพร ด่านจิตร์ตรง ,คุณภูธเนศ ด่านจิตร์ตรง ,คุณนพคุณ สร้อยทอง, คุณคุณากร อัศดรดำรงค์ชัย ร่วมปิดยอดบุญ  ๑,๓๐๐ บาท
คุณสุธนา ลีลาอดิศร พร้อมครอบครัว  ร่วมปิดยอดบุญ ๑,๓๐๐  บาท
คุณนวจันทร์  โยชิมูระ  พร้อมครอบครัว   ๕๐ บาท
คุณณฐมน และน้องศุภโชค แสนสมชัย   ๕๐  บาท
คุณทิพวัลย์ ทรงลำเจียก  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณแก้ม สุจินตนา ๑๐๐ บาท  อุทิศผลบุญนี้แด่คุณแม่จินตนา ภาวสิทธิ์ 
คุณบงกช  กระต่ายวงษ์พระจันทร์  ๒๐๐บาท
คุณนัส ดวงพร พร้อมครอบครัว  ๑๐๐  บาท
คุณสมศักดิ์ เนตรหาญ  พร้อมครอบครัว ๑๐๐  บาท
คุณรังสิต  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐   บาท
คุณกมล พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณนิตยา  ภาสุนันท์  พร้อมครอบครัว   ๑๐๐ บาท
คุณณรงค์ คงคำ พร้อมครอบครัว  ๑,๙๙๐  บาท
คุณกนกพร  ประมุขเกียรติยศ (เรียกทรัพย์)  พร้อมครอบครัว  ๑๐๐ บาท
คุณอรวรรณ อ่อนแสง  ๕๐ บาท
คุณประกิจ พิทักขันติกุล และ คุณปิ่นเพชร บรรพพงศ์  ๕๐ บาท
คุณณัฐพล กวัสราภรณ์ ปิดยอดบุญ   ๒,๓๖๐  บาท
นายศรณ์ นายทินรัตน์ นายพีระพัฒน์ ด.ช.ณัฐภาคย์  กันทะวงค์ พร้อมครอบครัว  ๓๙๙  บาท
ดญ.มินรญา สิริดำรงเดช พร้อมครอบครัว ๑๐๐บาท
ป้าแต๋ว  กระต่ายวงษ์พระจันทร์ พร้อมครอบครัว   ๑๐๐  บาท
คุณทัตชญา  มาเพ็ง  พร้อมครอบครัว  ๔๐ บาท
คุณสุพิชญ์นันท์ วริทธิ์ธน  พร้อมครอบครัว  ๕๐๐  บาท
คุณยุ้ย  จนท.วัดวีรโชติ ประจำโบสถ์แก้ว  ๒๐  บาท
คุณเป้  มาพงษ์  จนท. การเงิน วัดวีระโชติฯ  ๔๐  บาท
คุณยุทธพงษ์ เส็งสำเภา และครอบครัว ร่วมปิดยอดบุญ  ๗,๐๙๒บาท
คุณอรุณ คชคง พร้อมครอบครัว  ๑,๐๐๐ บาท
ต้นบุญ_คุณแหม่ม  คุณอภิศา  กวักกวักเงิน กระต่ายวงษ์พระจันทร์   ร่วมต่อยอดบุญ  ๒๒๓ บาท

รวมปัจจัย ขณะนี้    ๑๐๐,๒๒๓  บาท


Visitors: 87,104